Mabasa Evaapostora 24:1-27

  • Mhosva dzinopomerwa Pauro (1-9)

  • Pauro anotaura pamberi paFerikisi (10-21)

  • Nyaya yaPauro inombosendekwa kwemakore maviri (22-27)

24  Pashure pemazuva mashanu, mupristi mukuru Ananiyasi+ akasvika nevakuru nerimwe gweta rainzi Teturo, ndokupira kuna gavhuna nyaya yavaipomera Pauro.+  Paakanzi ataure, Teturo akatanga nyaya yacho achiti: “Tinoona kuti imi muri kuita kuti tinyatsogara murunyararo uye kungwara kwenyu kuri kuita kuti zvinhu zvakawanda zvichinje munyika muno  izvo zvatinobvuma nguva dzese uye munzvimbo dzese, tichikutendai zvikuru imi Changamire Vanoremekedzwa Ferikisi.  Asi kuti ndirege kukupedzerai nguva yenyu, ndinokumbirawo kuti mumbotiteererawo netsitsi dzenyu.  Nekuti takaona kuti murume uyu anetsa+ uye ari kufurira+ vanhu vechiJudha kupandukira hurumende munyika yese, uye ari kutungamirira kamwe kapoka kevaNazareta.+  Akaedzawo kusvibisa temberi, saka takamubata.+ 7 * ——  Kana mukamubvunzurudza, muchaona kuti zvese zvatiri kumupomera ndezvechokwadi.”  VaJudha vakabva vapindirawo mukupomera kwacho, vachisimbisa kuti zvinhu izvi zvaiva zvechokwadi. 10  Pakatarisa gavhuna kuna Pauro achimugutsurira musoro kuti ataure, Pauro akapindura achiti: “Ndinonyatsoziva kuti mava nemakore akawanda muri mutongi wenyika ino, saka ndinofara kutaura ndichizvidavirira panyaya yandiri kupomerwa.+ 11  Haasati atombopfuura mazuva 12 kubvira pandakakwidza kuJerusarema kunonamata;+ munogona kubvunza mozvinzwira mega. 12  Uye havana kundiwana ndichiita nharo nemunhu mutemberi kana kuti ndichifurira vanhu kuita zhowezhowe, mungava mumasinagogi kana kuti muguta rese. 13  Uye havagoni kukupai uchapupu hwezvinhu zvavari kundipomera iye zvino. 14  Asi chandinobvuma kwamuri ndechekuti, pandiri kufamba nenzira iyi yavanoti kapoka ndiri kutoitira Mwari wemadzitateguru angu basa dzvene,+ sezvo ndichitenda zvinhu zvese zvakanyorwa muMutemo nezvakanyorwa neVaprofita.+ 15  Uye ndine tariro kuna Mwari, tariro ine varume avawo, yekuti kuchava nekumuka+ kwevakarurama nevasina kururama.+ 16  Saka ndinoedza nguva dzese kuva nehana yakachena* pamberi paMwari nevanhu.+ 17  Pashure pemakore akawanda ndisipo ndakazosvika kuvanhu vekwangu ndichizopa zvipo zvekubatsira varombo*+ uye kupa mipiro. 18  Pandakanga ndichiita izvi vakandiwana ndiri mutemberi ndakachena maererano neMutemo,+ asi ndisina kuunganirwa nevanhu uye ndisingakonzeri mhirizhonga. Asi pane vamwe vaJudha vaibva kunharaunda yeEzhiya 19  vanofanira kunge vauyawo pamberi penyu kuti vandipomere kana vaine mhosva yacho yekundipomera.+ 20  Kana kuti varume vari pano ngavataure vega kana paine chakaipa chavakawana pandakamira pamberi peSanihedrini, 21  kunze kwechinhu chimwe chete chandakashevedzera ndakamira pakati pavo ndichiti: ‘Nhasi ndiri kutongwa pamberi penyu pamusoro pekumuka kwevakafa!’”+ 22  Asi sezvo Ferikisi ainyatsoziva zvese nezveNzira iyi,+ akambovamisa achiti: “Kana Risiyasi mutungamiriri weuto auya, ndichazopa mutongo panyaya yenyu.” 23  Uye akaudza mukuru weuto kuti murume wacho achengetwe muusungwa asi achibvumirwa kuita zvimwe zvinhu, uye kuti abvumirwe kuitirwa zvaanenge achida nevanhu vake. 24  Pashure pemazuva, Ferikisi akauya nemudzimai wake Drusira, uyo aiva muJudha, ndokushevedza Pauro kuti amuteerere achitaura nezvekutenda muna Kristu Jesu.+ 25  Asi Pauro paaitaura nezvekururama nekuzvidzora uye kutongwa kuchauya,+ Ferikisi akatya, akati: “Iye zvino chimboenda hako, ndozokushevedzazve kana ndawana mumwe mukana.” 26  Ukuwo aitarisira kupiwa mari naPauro. Saka airamba achingomushevedza achikurukura naye. 27  Asi pakapfuura makore maviri, Ferikisi akatsiviwa naPokiyo Festo; uye sezvo Ferikisi aida kufarirwa nevaJudha,+ akasiya Pauro akasungwa.

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “isina mhosva.”
Kana kuti “zvipo zvengoni.”