Mabasa Evaapostora 22:1-30

  • Pauro anotaura pamberi pemhomho yevanhu (1-21)

  • Pauro anobatsirwa nekuva kwake chizvarwa cheRoma (22-29)

  • Sanihedrini inoungana (30)

22  “Varume, hama, navanababa, teererai ndichizvipindurira pamhosva yamuri kundipomera.”+  Pavakanzwa kuti aitaura navo nechiHebheru vakabva vatoramba vakanyarara, iye akati:  “Ndiri muJudha,+ akaberekerwa kuTaso yeKirikiya,+ asi ndakadzidza muguta rino ndiri patsoka dzaGamarieri,+ ndichirayiridzwa kuti ndinyatsotevedzera Mutemo wemadzitateguru,+ uye ndaishingairira Mwari sezvamuri kuita imi mese nhasi.+  Ndaitambudza vanhu veNzira iyi kusvikira pakufa kwavo, ndichisunga nekuisa mujeri varume nevakadzi,+  izvo zvingatopupurirwawo nemupristi mukuru neungano yese yevakuru. Vakandipa tsamba dzandaida dzekuenda nadzo kuhama dzeDhamasiko, ndikapinda munzira kuti ndiende kunotora vakanga vari ikoko, kuti ndiuye navo kuJerusarema vakasungwa kuti varangwe.  “Asi pandaiva munzira ndava kusvika kuDhamasiko, nechekumasikati, ndakangoerekana ndapenyerwa nechiedza chikuru chaibva kudenga,+  uye ndakawira pasi ndikanzwa inzwi richiti kwandiri: ‘Sauro, Sauro, uri kunditambudzirei?’  Ndakapindura kuti: ‘Ndimi ani, Ishe?’ Iye akati kwandiri: ‘Ndini Jesu wekuNazareta, wauri kutambudza.’  Varume vandaiva navo vakaona chiedza asi havana kunzwa inzwi raitaura neni. 10  Ndakabva ndati: ‘Ndinofanira kuita sei, Ishe?’ Ishe akati kwandiri: ‘Simuka upinde muDhamasiko, imomo uchaudzwa zvese zvaunofanira kuita.’+ 11  Asi sezvo ndakanga ndisiri kukwanisa kuona nemhaka yekubwinya kwechiedza chiya, ndakasvika kuDhamasiko ndakabatwa ruoko nevaya vandaiva navo. 12  “Mumwe murume ainzi Ananiyasi, murume aitya Mwari maererano neMutemo, aipupurirwa zvakanaka kwazvo nevaJudha vese vaigara imomo, 13  akauya kwandiri. Akamira pedyo neni, akati kwandiri: ‘Sauro, hama yangu, maziso ako ngaaonezve!’ Pakarepo ndakamutarisa ndikabva ndamuona.+ 14  Iye akati: ‘Mwari wemadzitateguru edu akusarudza kuti usvike pakuziva kuda kwake uye kuti uone uyo akarurama+ uye kuti unzwe inzwi remuromo wake, 15  nekuti uchava chapupu chake kuvanhu vese nezvezvinhu zvawaona nekunzwa.+ 16  Saka uri kunonokerei? Simuka, ubhabhatidzwe, ugeze zvivi zvako+ kuburikidza nekudana zita rake.’+ 17  “Asi pandakanga ndadzoka kuJerusarema,+ ndichinyengetera ndiri mutemberi, ndakaona muchiratidzo 18  iye achiti kwandiri: ‘Kurumidza kubuda muJerusarema, nekuti havazobvumi zvaunopupura nezvangu.’+ 19  Uye ndakati: ‘Ishe, ivo vanonyatsoziva kuti ndaiisa mujeri nekurova vaya vaitenda mamuri ndichitevedza sinagogi rimwe nerimwe;+ 20  uye paideurwa ropa raStefani chapupu chenyu, ini ndakanga ndakamira pedyo ndichibvumirana nazvo, ndakachengeta nguo dzekunze dzevaya vaimuuraya.’+ 21  Asi iye akati kwandiri: ‘Enda, nekuti ndichakutuma kumamwe marudzi ari kure.’”+ 22  Vaimuteerera kusvikira paakazotaura mashoko aya. Vakabva vashevedzera vachiti: “Bvisai munhu akadai panyika; haakodzeri kurarama!” 23  Vaishevedzera vachikanda nguo dzavo dzekunze mudenga, uye vachimwaya guruva mumhepo,+ 24  saka mutungamiriri weuto akarayira kuti Pauro apinzwe mudzimba dzevarwi, akati aifanira kubvunzurudzwa achiita zvekurohwa, kuti anyatsoziva kuti nei vanhu vakanga vachipengera Pauro kudaro. 25  Asi pavakanga vamusunga kuti vamurove, Pauro akati kumukuru weuto akanga akamira ipapo: “Munobvumirwa here nemutemo kurova chizvarwa cheRoma chisina kubatwa nemhosva?”*+ 26  Mukuru weuto paakanzwa izvi, akaenda kunoudza mutungamiriri weuto, achiti: “Muri kuronga kuita sei? Munhu uyu chizvarwa cheRoma.” 27  Saka mutungamiriri weuto akauya, akati kwaari: “Ndiudze, uri chizvarwa cheRoma here?” Iye akati: “Hongu.” 28  Mutungamiriri weuto akabva ati: “Ini ndakatenga kodzero idzodzo nemari yakawanda chaizvo.” Pauro akati: “Ini ndakatoberekwa ndiinadzo.”+ 29  Pakarepo, varume vakanga vava kuda kumubvunzurudza vachimurova vakabva vasuduruka paari; uye mutungamiriri weuto akatya paakaziva kuti aiva chizvarwa cheRoma uye kuti akanga amusunga necheni.+ 30  Saka mangwana acho, sezvo aida kunyatsoziva kuti nei akanga achipomerwa nevaJudha, akamusunungura, akaudza vatungamiriri vevapristi neSanihedrini yese kuti vaungane. Akabva adzika naPauro, akamumisa pakati pavo.+

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “chisina kutongwa.”