Mabasa Evaapostora 18:1-28

  • Ushumiri hwaPauro muKorinde (1-17)

  • Kudzokera kuAndiyoki yekuSiriya (18-22)

  • Pauro anoenda kuGaratiya neFrijiya (23)

  • Aporo anobatsirwa (24-28)

18  Pashure peizvi akabva muAtene, akaenda kuKorinde.  Uye akawana mumwe muJudha ainzi Akwira,+ chizvarwa chekuPontasi, akanga achangosvika achibva kuItari aine mudzimai wake Prisira, nekuti Kraudhiyo akanga ataura kuti vaJudha vese vabve muRoma. Saka akaenda kwavari,  uye sezvo vaishanda mabasa akafanana, akagara pamba pavo vachishanda vese,+ nekuti vaiita basa rekugadzira matende.  Aikurukura nevanhu musinagogi+ pamasabata ese+ achinyengetedza vaJudha nevaGiriki.  Sirasi+ naTimoti+ pavakazosvika vachibva kuMakedhoniya, Pauro akabva anyura mubasa rekuparidza shoko, achipupurira kuvaJudha kuti avaratidze kuti Jesu ndiye Kristu.+  Asi pavakaramba vachimupikisa uye vachimutuka, akazunza nguo dzake,+ akati kwavari: “Ropa renyu ngarive pamisoro yenyu.+ Ini ndakachena.+ Kubva iye zvino ndichaenda kuvanhu vemamwe marudzi.”+  Saka akabva ipapo,* akanopinda mumba memumwe murume ainzi Titiyo Justo, munamati waMwari, aiva nemba yakanga yakabatana nesinagogi.  Asi Krispo,+ mukuru aitungamirira sinagogi, akatenda munaShe, pamwe neimba yake yese. Uye vaKorinde vakawanda vakanzwa vakatanga kutenda, vakabhabhatidzwa.  Uyewo Ishe akataura naPauro usiku muchiratidzo, akati kwaari: “Usatya, asi ramba uchitaura uye usaramba wakanyarara, 10  nekuti ndinewe+ uye hapana munhu achakurwisa kuti akukuvadze; nekuti ndine vanhu vakawanda muguta rino.” 11  Saka akagara imomo kwegore nemwedzi mitanhatu, achidzidzisa shoko raMwari pakati pavo. 12  Gariyo paakanga ari gavhuna weruwa* rweAkaya, vaJudha vakabatana pakurwisa Pauro, vakamuendesa kuchigaro chekutonga, 13  vachiti: “Murume uyu ari kufurira vanhu kuti vanamate Mwari zvinopesana nemutemo.” 14  Asi Pauro paakanga ava kuda kutaura, Gariyo akati kuvaJudha: “Imi vaJudha, dai paine chimwe chinhu chakanganiswa kana kuti mhosva yakakura yaparwa, ndingadai ndatombokuteererai. 15  Asi kana dziri nharo dzemashoko nemazita nemutemo wenyu,+ zvionerei mega. Handidi kuva mutongi wenyaya dzakadaro.” 16  Akabva avadzinga pamberi pechigaro chekutonga. 17  Saka vese vakabva vabata Sositenesi,+ mukuru aitungamirira sinagogi, vakatanga kumurova vari pamberi pechigaro chekutonga. Asi Gariyo haana kana kumbopindira zvese izvi. 18  Asi, pashure pemazuva akawanda, Pauro akaonekana nehama, akabva aenda nechikepe kuSiriya aina Prisira naAkwira. Akaita kuti bvudzi rake ridimburirwe kuKenkreya,+ nekuti akanga aita mhiko. 19  Saka vakasvika kuEfeso, akavasiya ikoko; asi iye akapinda musinagogi, akakurukura nevaJudha.+ 20  Kunyange zvazvo vakaramba vachimukumbira kuti agare kwenguva refu, akaramba 21  asi akavaoneka, ndokuvaudza kuti: “Ndichadzokazve kwamuri, kana Jehovha* achida.” Akabva muEfeso, akatanga rwendo rwemugungwa, 22  akasvika kuKesariya. Uye akakwidza,* akanokwazisa ungano, ndokuzodzika kuAndiyoki.+ 23  Akamboti garei ikoko, akazobva achienda nzvimbo nenzvimbo munyika yeGaratiya neFrijiya,+ achisimbisa vadzidzi vese.+ 24  Mumwe muJudha ainzi Aporo,+ chizvarwa chekuArekizandriya, akasvika muEfeso; aigona kutaura chaizvo, achinyatsoziva Magwaro. 25  Murume uyu akanga akadzidziswa nzira yaJehovha,* uye aipisa nemweya, achitaura nekudzidzisa zvakarurama pamusoro paJesu, asi aingoziva rubhabhatidzo rwaJohani chete. 26  Akatanga kutaura neushingi musinagogi, uye Prisira naAkwira+ pavakamunzwa, vakamutora vakamutsanangurira nzira yaMwari zvakanyatsorurama. 27  Uye sezvo aida kuenda kuAkaya, hama dzakanyorera vadzidzi, dzichivakurudzira kuti vamugamuchire zvakanaka. Saka paakasvika ikoko, akabatsira chaizvo vaya vakanga vava vatendi nenyasha dzaMwari; 28  nekuti akanyatsoratidza pamberi pevanhu vese uye zvine simba kuti vaJudha vakanga vakarasika, achivaratidza kubva muMagwaro kuti Jesu ndiye Kristu.+

Mashoko Emuzasi

Kureva, pasinagogi.
Kunofanira kunge kuri kukwidza kuJerusarema.