Mabasa Evaapostora 13:1-52

  • Bhanabhasi naSauro vanotumwa semamishinari (1-3)

  • Ushumiri muSaipurasi (4-12)

  • Mharidzo yaPauro kuAndiyoki yekuPisidhiya (13-41)

  • Kuzadzisa uprofita hwekuparidzira mamwe marudzi (42-52)

13  Muungano yemuAndiyoki maiva nevaprofita nevadzidzisi: Bhanabhasi,+ Simiyone ainzi Nigeri,* Rusiyasi wekuKurini, Manaeni akadzidza pamwe chete naHerodhi mutongi weruwa, naSauro.  Pavakanga vachishumira Jehovha* uye vachitsanya, mweya mutsvene wakati: “Ndisarudzirei Bhanabhasi naSauro+ vaite basa randakavashevedzera.”+  Pashure pekutsanya nekunyengetera, vakabva vaisa maoko avo pavari, vakaita kuti vaende.  Saka varume ava, vachitumwa nemweya mutsvene, vakadzika kuSerukiya, vakazobva ikoko vakaenda kuSaipurasi nechikepe.  Pavakasvika muSaramisi, vakatanga kuzivisa shoko raMwari mumasinagogi evaJudha. Vaivawo naJohani achivabatsira.*+  Pavakanga vafamba nemuchitsuwa chese kusvika kuPafosi, vakasangana nemumwe murume wechiJudha ainzi Bha-Jesu, aiva n’anga, uye muprofita wenhema.  Aiva pamwe chete nagavhuna weruwa* rwacho, Segiyo Paurosi, murume aiva nepfungwa dzakapinza. Murume uyu akashevedza Bhanabhasi naSauro, nekuti aiva nechido chekunzwa shoko raMwari.  Asi n’anga iya, Erimasi, (nekuti iwayo ndiwo mashandurirwo anoitwa zita rake) yakatanga kuvapikisa, ichiedza kuita kuti gavhuna wacho asatenda.  Sauro, anonziwo Pauro, akazadzwa nemweya mutsvene, akaramba akamutarisa, 10  akati: “Iwe murume azere nekubiridzira kwemarudzi ese neunyengeri hwemarudzi ese, iwe mwanakomana waDhiyabhorosi,+ iwe muvengi wezvinhu zvese zvakarurama, nei uri kukanganisa nzira dzakarurama dzaJehovha?* 11  Iye zvino chiona! Jehovha* aisa ruoko rwake pamusoro pako, uye uchava bofu, wombotadza kuona zuva.” Pakarepo akafukidzwa nezimhute nerima, akatanga kutenderera achiedza kutsvaga munhu angamutungamirira akamubata ruoko. 12  Gavhuna wacho weruwa paakaona zvakanga zvaitika, akabva ava mutendi, nekuti akanga ashamiswa nekudzidzisa kwaJehovha.* 13  Pauro nevamwe vake vakapinda mugungwa vachibva kuPafosi, vakasvika kuPega muPamfiriya. Asi Johani+ akavasiya, akadzokera kuJerusarema.+ 14  Asi ivo vakaenderera mberi vachibva kuPega, vakasvika kuAndiyoki yekuPisidhiya. Uye vakapinda musinagogi+ musi weSabata, vakagara pasi. 15  Mutemo+ neVaprofita pazvakanga zvaverengerwa vanhu vese, vakuru vaitungamirira sinagogi vakatumira shoko kwavari, vachiti: “Varume, hama, kana muine mashoko ekukurudzira vanhu, ataurei.” 16  Saka Pauro akasimuka, uye akasimudza ruoko rwake achikumbira kuti vanhu vateerere, akati: “Varume, vaIsraeri, nemi vamwe vanotya Mwari, teererai. 17  Mwari wevanhu ava vaIsraeri akasarudza madzitateguru edu, uye akakwidziridza vanhu vacho pavaigara munyika yeIjipiti vari vatorwa, akavabudisa mairi neruoko rune simba.+ 18  Kwemakore angasvika 40, akavaitira mwoyo murefu vari murenje.+ 19  Akaparadza marudzi 7 munyika yeKenani, akagova nyika yawo kuti ive nhaka yavo.+ 20  Zvese izvi zvakaitika mumakore angasvika 450. “Zvadaro, akavapa vatongi kusvikira kumuprofita Samueri.+ 21  Asi kubvira ipapo vakati vanoda mambo,+ uye Mwari akavapa Sauro mwanakomana waKishi, murume werudzi rwaBhenjamini,+ kwemakore 40. 22  Paakamubvisa, akasarudza Dhavhidhi kuti ave mambo,+ uya waakapupura nezvake achiti: ‘Ndawana Dhavhidhi mwanakomana waJese,+ munhu anodiwa nemwoyo wangu;+ achaita zvinhu zvese zvandinoda.’ 23  Maererano nezvaakavimbisa, Mwari akaunzira Israeri muponesi, iye Jesu, achibva kumwana* wemurume uyu.+ 24  Iyeye asati asvika, Johani akanga aparidzira vanhu vese vaIsraeri rubhabhatidzo rwekuratidza kupfidza zvivi.+ 25  Asi Johani paakanga ava kupedza basa rake, aiti: ‘Munofunga kuti ndini ani? Handisi iye. Asi onai! Kune ari kuuya pashure pangu ane tsoka dzine shangu dzandisina kukodzera kusunungura.’+ 26  “Varume, hama, imi vana vaAbrahamu nevamwe vari pakati penyu vanotya Mwari, shoko reruponeso urwu rakatumirwa kwatiri.+ 27  Nekuti vagari vemuJerusarema nevatongi vavo havana kuziva uyu, asi pavakazviita vatongi, vakazadzisa zvakataurwa neVaprofita,+ izvo zvinogara zvichiverengwa zvinonzwika pamasabata ese. 28  Kunyange zvazvo vakamushayira mhosva yekuti afe,+ vakaudza Pirato kuti aite kuti aurayiwe.+ 29  Uye pavakanga vapedza kuita zvese zvakanyorwa nezvake, vakamuburutsa padanda,* vakamuviga muguva.*+ 30  Asi Mwari akamumutsa kuvakafa,+ 31  uye kwemazuva akawanda akaonekwa nevaya vaakanga abva navo kuGarireya achikwidza kuJerusarema. Ava ndivo vava zvapupu zvake kuvanhu.+ 32  “Saka tiri kukuzivisai mashoko akanaka ezvakavimbiswa madzitateguru edu. 33  Mwari akazvizadzisa zvizere kwatiri, isu vana vavo, nekumutsa Jesu;+ sekunyorwa kwazvakaitwa mupisarema rechipiri kuti: ‘Ndiwe mwanakomana wangu; nhasi ndava baba vako.’+ 34  Uye akaratidza kuti akamumutsa kuvakafa kuti asazoora zvakare nekutaura mashoko aya: ‘Ndichakuratidza rudo rusingachinji rwandakavimbisa Dhavhidhi urwo rwakatendeka.’*+ 35  Rimwe pisarema rinotiwo: ‘Hamuzoregi munhu wenyu akavimbika achiona kuora.’+ 36  Dhavhidhi akaita basa raMwari* muchizvarwa chake, akarara murufu, ndokuvigwa pamwe chete nemadzitateguru ake, uye akaona kuora.+ 37  Asi uya akamutswa naMwari haana kuona kuora.+ 38  “Saka hama, zivai kuti muri kuziviswa nezvekuregererwa kwezvivi kunouya nekwaari,+ 39  uye kuti pazvinhu zvese zvamakanga musingakwanisi kunzi hamuna mhosva pazviri neMutemo waMozisi,+ munhu wese anotenda achanzi haana mhosva kuburikidza naiyeye.+ 40  Saka ngwarirai kuti zvakataurwa neVaprofita hazviitiki kwamuri, zvekuti: 41  ‘Tarisai, imi vaseki, mushamiswe nazvo, muparare, nekuti ndiri kuita basa mumazuva enyu, basa ramusingazombobvumi kunyange munhu akakuudzai zvese nezvaro.’”+ 42  Pavakanga vava kubuda, vanhu vakavakumbira kuti vazotaura nyaya iyoyi paSabata raitevera. 43  Saka pakapera musangano wepasinagogi, vaJudha vakawanda nevanhu vakatendeukira kuchiJudha vainamata Mwari vakatevera Pauro naBhanabhasi, avo vakataura navo vachivakurudzira kuramba vari munyasha dzaMwari.+ 44  PaSabata rakatevera, rinenge guta rese rakaungana kuti rinzwe shoko raJehovha.* 45  VaJudha pavakaona vanhu vacho, vakanzwa godo vakatanga kumhura vachipikisa zvaitaurwa naPauro.+ 46  Pauro naBhanabhasi vakabva vataura navo neushingi vachiti: “Zvakanga zvakakodzera kuti shoko raMwari ritange kutaurwa kwamuri.+ Asi sezvo muri kuriramba uye mazviti hamuna kukodzera upenyu husingaperi, iye zvino tava kutendeukira kune mamwe marudzi.+ 47  Nekuti Jehovha* akatiudza mashoko aya: ‘Ndakakugadzai sechiedza chemamwe marudzi, kuti imi muve ruponeso kusvikira kumigumo yenyika.’”+ 48  Vemamwe marudzi pavakanzwa izvi, vakatanga kufara vachikudza shoko raJehovha,* uye vese vaiva nechido chekuwana upenyu husingaperi vakava vatendi. 49  Uye shoko raJehovha* rairamba richiparadzirwa munyika yese. 50  Asi vaJudha vakafurira vakadzi vakakurumbira vaitya Mwari nevarume vakuru veguta, vakaita kuti Pauro naBhanabhasi vatambudzwe,+ ndokuvadzingira kunze kwemiganhu yavo. 51  Saka vakavazunzira guruva raiva patsoka dzavo, vakaenda kuIkoniyumu.+ 52  Uye vadzidzi vakaramba vachizadzwa nemufaro+ nemweya mutsvene.

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “Mutema.”
Kana kuti “achivashandira.”
ChiGir., “mbeu.”
Kana kuti “pamuti.”
Kana kuti “muguva rekuyeukwa.”
Kana kuti “rwakavimbika.”
Kana kuti “kuda kwaMwari.”