Mabasa Evaapostora 1:1-26

  • Kunyorera Tiyofiro (1-5)

  • Kuva zvapupu kusvika kunzvimbo dziri kure dzenyika (6-8)

  • Jesu anokwira kudenga (9-11)

  • Vadzidzi vanoungana vakabatana (12-14)

  • Matiyasi anosarudzwa kuti atsive Judhasi (15-26)

1  Munhoroondo yekutanga, ndakakunyorerai imi Tiyofiro, pamusoro pezvinhu zvese zvakatanga kuitwa uye kudzidziswa naJesu+  kusvikira zuva raakakwidzwa kudenga,+ pashure pekunge apa vaapostora vaakanga asarudza mirayiro achishandisa mweya mutsvene.+  Pashure pekunge atambura, akazviratidza kwavari ari mupenyu achishandisa uchapupu hwakawanda hunogutsa.+ Akaonekwa navo kwemazuva 40, uye aitaura nezveUmambo hwaMwari.+  Paakanga ainavo, akavarayira kuti: “Musabva muJerusarema,+ asi rambai makamirira zvamakavimbiswa naBaba,+ zvamakanzwa ndichikutaurirai;  nekuti Johani akabhabhatidza nemvura, asi imi muchabhabhatidzwa nemweya mutsvene+ mazuva mashomanana ari kuuya.”  Saka pavakanga vaungana, vakamubvunza kuti: “Ishe, mava kudzorera umambo kuna Israeri iye zvino here?”+  Iye akati kwavari: “Hamufaniri kuziva nguva kana mwaka izvo zvinofanira kungozivikanwa naBaba chete.*+  Asi muchagamuchira simba pachauya mweya mutsvene pamusoro penyu,+ uye muchava zvapupu zvangu+ muJerusarema,+ muJudhiya mese nemuSamariya,+ uye kusvikira kunzvimbo dziri kure dzenyika.”*+  Paakapedza kutaura izvi, akakwidzwa mudenga vakatarisa uye gore rakamufukidza vakasazomuona.+ 10  Uye pavakanga vakatarisa mudenga kudaro iye achienda, varume vaviri vakapfeka nguo chena+ vakabva vangomira pedyo navo 11  vakati: “Varume vekuGarireya, makamirirei makatarisa mudenga? Uyu Jesu akwidzwa kudenga achibva kwamuri achauya saizvozvo sekumuona kwamaita achienda kudenga.” 12  Vakabva vadzokera kuJerusarema+ vachibva mugomo rinonzi Gomo reMiorivhi, riri pedyo neJerusarema, chinhambwe chingafambwa pazuva resabata. 13  Pavakasvika, vakakwira muimba yepamusoro, mavaigara. Pakanga paina Petro pamwe chete naJohani naJakobho naAndreya, Firipi naTomasi, Bhatoromeyo naMateu, Jakobho mwanakomana waArifiyosi, naSimoni anoshingaira, naJudhasi mwanakomana waJakobho.+ 14  Ivava vese vairamba vachinyengetera nechinangwa chimwe chete, pamwe chete nevamwe vakadzi+ naMariya amai vaJesu nevanin’ina vake.+ 15  Mumwe musi mazuva iwayo Petro akasimuka pakati pehama (vanhu vese vaivamo vaisvika 120), akati: 16  “Varume, hama, zvakanga zvakakodzera kuti rugwaro ruzadziswe rwakataurwa nemweya mutsvene uchiita kuti Dhavhidhi aprofite pamusoro paJudhasi,+ uyo akatungamirira vanhu vakasunga Jesu.+ 17  Nekuti akanga averengerwa pakati pedu+ uye akawana mugove muushumiri uhwu. 18  (Saka murume uyu akatenga munda nemubhadharo wekusarurama,+ uye akadonha nemusoro, muviri wake ukaputika, zvemukati zvese zvikabuda.+ 19  Izvi zvakazivikanwa nevagari vese vemuJerusarema, zvekuti munda iwoyo wakatumidzwa mumutauro wavo kuti Akeridhama, izvo zvinoreva kuti, “Munda Weropa.”) 20  Nekuti zvakanyorwa mubhuku reMapisarema kuti, ‘Nzvimbo yake yekugara ngaive dongo, uye ngaparege kuva nemunhu anogara mairi’+ uye, ‘Mumwe munhu ngaatore basa rake reutariri.’+ 21  Saka zvakakodzera kuti pavarume vaiva nesu nguva yese yaiitwa naIshe Jesu mabasa avo* pakati pedu, 22  kubvira pavakabhabhatidzwa naJohani+ kusvikira zuva ravakakwidzwa kudenga vachibva kwatiri,+ mumwe wevarume ava anofanira kubatana nesu sechapupu cherumuko rwavo.”+ 23  Saka vakasarudza vaviri, Josefa ainzi Bhasabhasi, uyo ainziwo Justo, uye Matiyasi. 24  Vakanyengetera vachiti: “Haiwa Jehovha,* imi munoziva mwoyo yevanhu vese,+ pavarume vaviri ava ratidzai kuti ndeupi wamasarudza 25  kuti atore nzvimbo yake muushumiri uhwu uye ave muapostora, zvakasiyiwa naJudhasi achitsauka achienda kwake ega.”+ 26  Saka vakakanda mijenya pamusoro pavo,+ mujenya ukawira pana Matiyasi, uye akabva averengwa pamwe chete nevaapostora 11.

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “zviri musimba raBaba.”
Kana kuti “kumugumo wenyika.”
ChiGir., “yaipinda Ishe Jesu nekubuda.”