Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Mabasa Evaapostora

Zvitsauko

Zviri Mubhuku Racho

 • 1

  • Kunyorera Tiyofiro (1-5)

  • Kuva zvapupu kusvika kunzvimbo dziri kure dzenyika (6-8)

  • Jesu anokwira kudenga (9-11)

  • Vadzidzi vanoungana vakabatana (12-14)

  • Matiyasi anosarudzwa kuti atsive Judhasi (15-26)

 • 2

  • Kudururwa kwemweya mutsvene paPendekosti (1-13)

  • Kuparidza kwaPetro (14-36)

  • Vanhu vanogamuchira shoko raPetro (37-41)

   • Vanhu 3 000 vanobhabhatidzwa (41)

  • Kuwadzana kwevaKristu (42-47)

 • 3

  • Petro anoporesa mupemhi akaremara (1-10)

  • Petro anoparidza ari paVharanda raSoromoni (11-26)

   • ‘Kudzorerwa kwezvinhu zvese’ (21)

   • Muprofita akaita saMozisi (22)

 • 4

  • Petro naJohani vanosungwa (1-4)

   • Vatendi vava kusvika varume 5 000 (4)

  • Kutongwa neSanihedrini (5-22)

   • “Hatingaregi kutaura” (20)

  • Munyengetero wekukumbira ushingi (23-31)

  • Vadzidzi vanoshandisa zvinhu pamwe chete (32-37)

 • 5

  • Ananiyasi naSafira (1-11)

  • Vaapostora vanoita zviratidzo zvizhinji (12-16)

  • Kuiswa mujeri uye kubudiswa (17-21a)

  • Vanounzwa pamberi peSanihedrini zvakare (21b-32)

   • ‘Kuteerera Mwari panzvimbo pevanhu’ (29)

  • Yambiro yaGamarieri (33-40)

  • Kuparidza paimba neimba (41, 42)

 • 6

  • Varume vanomwe vanosarudzwa kuti vashumire (1-7)

  • Stefani anopomerwa mhosva yekumhura (8-15)

 • 7

  • Stefani anotaura pamberi peSanihedrini (1-53)

   • Makore emadzitateguru (2-16)

   • Utungamiriri hwaMozisi; vaIsraeri vanonamata zvidhori (17-43)

   • Mwari haagari mutemberi dzakagadzirwa nevanhu (44-50)

  • Stefani anotemwa nematombo (54-60)

 • 8

  • Sauro mutambudzi (1-3)

  • Ushumiri hwaFiripi muSamariya hunova nezvibereko (4-13)

  • Petro naJohani vanotumwa kuSamariya (14-17)

  • Simoni anoedza kutenga mweya mutsvene (18-25)

  • Mukuru mukuru wekuItiopiya (26-40)

 • 9

  • Sauro achienda kuDhamasiko (1-9)

  • Ananiyasi anotumwa kunobatsira Sauro (10-19a)

  • Sauro anoparidza nezvaJesu muDhamasiko (19b-25)

  • Sauro anoshanya kuJerusarema (26-31)

  • Petro anoporesa Eniyasi (32-35)

  • Dhokasi anomutswa (36-43)

 • 10

  • Chiratidzo chakaonekwa naKoniriyasi (1-8)

  • Chiratidzo chakaonekwa naPetro chemhuka dzakacheneswa (9-16)

  • Petro anoshanyira Koniriyasi (17-33)

  • Petro anozivisa mamwe marudzi mashoko akanaka (34-43)

   • “Mwari haasaruri” (34, 35)

  • Mamwe marudzi anogamuchira mweya mutsvene uye anobhabhatidzwa (44-48)

 • 11

  • Petro anorondedzera kuvaapostora zvakaitika (1-18)

  • Bhanabhasi naSauro kuAndiyoki yekuSiriya (19-26)

   • Vadzidzi vanotanga kushevedzwa kuti vaKristu (26)

  • Agabhasi anoprofita nezvenzara (27-30)

 • 12

  • Jakobho anourayiwa; Petro anoiswa mujeri (1-5)

  • Petro anobudiswa mujeri nechishamiso (6-19)

  • Herodhi anorohwa nengirozi (20-25)

 • 13

  • Bhanabhasi naSauro vanotumwa semamishinari (1-3)

  • Ushumiri muSaipurasi (4-12)

  • Mharidzo yaPauro kuAndiyoki yekuPisidhiya (13-41)

  • Kuzadzisa uprofita hwekuparidzira mamwe marudzi (42-52)

 • 14

  • Kuwedzera kwevanhu uye kupikiswa muIkoniyumu (1-7)

  • Vanofungirwa kuti ndivanamwari muRistra (8-18)

  • Pauro anopotsa afa achitemwa nematombo (19, 20)

  • Kusimbisa ungano (21-23)

  • Kudzokera kuAndiyoki yekuSiriya (24-28)

 • 15

  • Nharo muAndiyoki panyaya yekuchecheudzwa (1, 2)

  • Nyaya yacho inoendeswa kuJerusarema (3-5)

  • Vakuru nevaapostora vanoungana pamwe chete (6-21)

  • Tsamba inobva kudare rinotungamirira (22-29)

  • Ungano dzinokurudzirwa netsamba (30-35)

  • Pauro naBhanabhasi vanoparadzana (36-41)

 • 16

  • Pauro anosarudza Timoti (1-5)

  • Pauro anoona murume wekuMakedhoniya muchiratidzo (6-10)

  • Ridhiya anotendeuka muFiripi (11-15)

  • Pauro naSirasi vanoiswa mujeri (16-24)

  • Murindi wejeri neimba yake yese vanobhabhatidzwa (25-34)

  • Pauro anoda kukumbirwa ruregerero nevatongi (35-40)

 • 17

  • Pauro naSirasi muTesaronika (1-9)

  • Pauro naSirasi muBheriya (10-15)

  • Pauro muAtene (16-22a)

  • Mharidzo yaPauro paAreyopago (22b-34)

 • 18

  • Ushumiri hwaPauro muKorinde (1-17)

  • Kudzokera kuAndiyoki yekuSiriya (18-22)

  • Pauro anoenda kuGaratiya neFrijiya (23)

  • Aporo anobatsirwa (24-28)

 • 19

  • Pauro muEfeso; vamwe vanhu vanobhabhatidzwa zvakare (1-7)

  • Kudzidzisa kwaPauro (8-10)

  • Kubudirira pasinei nechidhimoni (11-20)

  • Mhirizhonga muEfeso (21-41)

 • 20

  • Pauro muMakedhoniya uye muGirisi (1-6)

  • Yutiko anomutswa kuTroasi (7-12)

  • Kubva kuTroasi kuenda kuMireto (13-16)

  • Pauro anoita musangano nevakuru vekuEfeso (17-38)

   • Kudzidzisa paimba neimba (20)

   • “Kupa kune mufaro kupfuura kugamuchira” (35)

 • 21

  • Munzira achienda kuJerusarema (1-14)

  • Kusvika muJerusarema (15-19)

  • Pauro anoteerera zano revakuru (20-26)

  • Mhirizhonga mutemberi; Pauro anosungwa (27-36)

  • Pauro anobvumirwa kutaura nemhomho yevanhu (37-40)

 • 22

  • Pauro anotaura pamberi pemhomho yevanhu (1-21)

  • Pauro anobatsirwa nekuva kwake chizvarwa cheRoma (22-29)

  • Sanihedrini inoungana (30)

 • 23

  • Pauro anotaura pamberi peSanihedrini (1-10)

  • Pauro anosimbiswa naIshe (11)

  • Kurangana kuuraya Pauro (12-22)

  • Pauro anoendeswa kuKesariya (23-35)

 • 24

  • Mhosva dzinopomerwa Pauro (1-9)

  • Pauro anotaura pamberi paFerikisi (10-21)

  • Nyaya yaPauro inombosendekwa kwemakore maviri (22-27)

 • 25

  • Pauro anotaura nyaya yake pamberi paFesto (1-12)

   • “Ndinokwidza nyaya yangu kuna Kesari!” (11)

  • Festo anotsvaga mazano kuna Mambo Agripa (13-22)

  • Pauro pamberi paAgripa (23-27)

 • 26

  • Pauro anotaura pamberi paAgripa (1-11)

  • Pauro anorondedzera kutendeuka kwaakaita (12-23)

  • Festo naAgripa vanopindura Pauro (24-32)

 • 27

  • Pauro anoenda kuRoma nengarava (1-12)

  • Dutu rinorova ngarava (13-38)

  • Tsaona yengarava (39-44)

 • 28

  • Kusvika pachitsuwa cheMarita (1-6)

  • Baba vaPabriyo vanoporeswa (7-10)

  • Kupfuurira kuRoma (11-16)

  • Pauro anotaura nevaJudha muRoma (17-29)

  • Pauro anoparidza neushingi kwemakore maviri (30, 31)