Joshua 6:1-27

  • Rusvingo rweJeriko runoondomoka (1-21)

  • Rakabhi nehama dzake vanosiyiwa vari vapenyu (22-27)

6  Guta reJeriko rakanga rakavharwa zvakasimba nemhaka yevaIsraeri; hapana aibuda uye hapana aipinda.+  Jehovha akabva ati kuna Joshua: “Ona, ndakupa Jeriko namambo waro, nevarwi varo vane simba.+  Imi mese varume vehondo munofanira kufora muchitenderera guta, munofanira kuritenderera kamwe chete. Ndizvo zvamunofanira kuita kwemazuva 6.  Itai kuti vapristi 7 vatakure hwamanda 7 dzenyanga dzemakondohwe vari pamberi peAreka. Asi pazuva rechi7 munofanira kufora muchitenderera guta ka7 uye vapristi vanofanira kuridza hwamanda.+  Panoridzwa hwamanda, pamunongonzwa kurira kwehwamanda,* vanhu vese vanofanira kushevedzera zvinotyisa. Rusvingo rweguta racho ruchabva rwaondomoka rwese,+ uye vanhu vanofanira kupinda, mumwe nemumwe nepaakatarisana napo.”  Saka Joshua mwanakomana waNuni akashevedza vapristi akavaudza kuti: “Simudzai areka yesungano, uye vapristi 7 ngavatakure hwamanda 7 dzenyanga dzemakondohwe, vari pamberi peAreka yaJehovha.”+  Akabva audza vanhu kuti: “Tangai kufamba, mufore muchitenderera guta racho, uye varwi vakapakata zvombo+ ngavafambe vari pamberi peAreka yaJehovha.”  Sezvakanga zvaudzwa vanhu naJoshua, vapristi 7 vakanga vakatakura hwamanda 7 dzenyanga dzemakondohwe vakaenda mberi, vakaridza hwamanda dzacho pamberi paJehovha, uye areka yesungano yaJehovha yakanga ichivatevera.  Varwi vakapakata zvombo vaifamba vari pamberi pevapristi vairidza hwamanda, uye varwi vaiva kumashure vaitevera Areka, uku hwamanda dzichiridzwa. 10  Joshua akanga arayira vanhu achiti: “Musashevedzera kana kuita kuti manzwi enyu anzwike. Hapafaniri kuva neshoko rinobuda mumiromo yenyu kusvikira zuva randichati kwamuri, ‘Shevedzerai!’ Imi mubve mashevedzera.” 11  Joshua akaita kuti Areka yaJehovha itenderere guta racho. Yakatenderera kamwe chete, vachibva vadzokera kumusasa vakanorara ikoko. 12  Mangwana acho, Joshua akamuka mangwanani-ngwanani, vapristi vachibva vatakura Areka+ yaJehovha, 13  uye vapristi 7 vakanga vakatakura hwamanda 7 dzenyanga dzemakondohwe vaifamba vari pamberi peAreka yaJehovha vachiramba vachiridza hwamanda. Varwi vakapakata zvombo vaifamba vari pamberi pavo, uye varwi vaiva kumashure vaitevera Areka yaJehovha, uku hwamanda dzichiridzwa. 14  Pazuva rechipiri, vakafora vachitenderera guta racho kamwe chete, vachibva vadzokera kumusasa. Ndizvo zvavakaita kwemazuva 6.+ 15  Pazuva rechi7 vakamukira, utonga huchangotsvuka, vakafora vachitenderera guta sezvavakanga vamboita, asi apa vakatenderera ka7. Pazuva iroro ndipo chete pavakafora vachitenderera guta racho ka7.+ 16  Pavakatenderera kechi7 vapristi vakaridza hwamanda, uye Joshua akaudza vanhu kuti: “Shevedzerai,+ nekuti Jehovha akupai guta! 17  Guta racho nezvinhu zvese zviri mariri ngazviparadzwe zvachose;+ zvese ndezvaJehovha. Rakabhi+ chete, pfambi iya, ngaasiyiwe ari mupenyu, iye nevanhu vese vaainavo mumba, nekuti akahwandisa nhume dzatakatuma.+ 18  Asi tambirai kure nezvinhu zvinofanira kuparadzwa,+ kuti murege kuda chero chinhu chinofanira kuparadzwa, mochitora,+ moita kuti musasa waIsraeri uparadzwe, kuburikidza nekuuunzira dambudziko.+ 19  Asi sirivha yese negoridhe nezvinhu zvemhangura nesimbi, zvitsvene kuna Jehovha.+ Zvinofanira kuiswa munochengeterwa pfuma yaJehovha.”+ 20  Hwamanda padzakaridzwa, vanhu vakabva vashevedzera.+ Vanhu pavakangonzwa kurira kwehwamanda vachibva vashevedzera zvinotyisa, rusvingo rwakabva rwaondomoka.+ Pashure peizvi vanhu vakapinda muguta, mumwe nemumwe nepaakanga akatarisana napo, vakatora guta racho. 21  Vakaparadza nebakatwa zvinhu zvese zvaiva muguta, varume nevakadzi, vakuru nevadiki, mombe, makwai, nemadhongi.+ 22  Joshua akati kuvarume vaviri vakanga vasora nyika yacho: “Pindai mumba mepfambi iya, mubudise mukadzi wacho nevanhu vese vaainavo, sezvamakamupikira.”+ 23  Saka vasori vaya vechidiki vakapinda, vakabudisa Rakabhi, nababa vake, naamai vake, nehanzvadzi dzake, nevanhu vese vaaiva navo; vakabudisa mhuri yacho yese,+ vakavaendesa kunzvimbo yaiva kunze kwemusasa waIsraeri pasina kana akuvadzwa. 24  Vakabva vapisa guta racho nemoto nezvinhu zvese zvaiva mariri. Asi sirivha, negoridhe, nezvinhu zvemhangura nesimbi, vakazviisa maichengeterwa pfuma yeimba yaJehovha.+ 25  Joshua akangosiya Rakabhi pfambi iya chete neimba yababa vake nevanhu vese vaaiva navo vari vapenyu;+ uye nanhasi Rakabhi achiri kugara muIsraeri,+ nekuti akahwandisa nhume dzakatumwa naJoshua kunosora Jeriko.+ 26  Panguva iyoyo Joshua akaita mhiko* yekuti: “Munhu anoedza kuvaka guta iri reJeriko ngaatukwe pamberi paJehovha. Paanovaka faundesheni* yaro achafirwa nedangwe rake, uye paachaisa masuo aro achafirwa negotwe rake.”+ 27  Saka Jehovha aiva naJoshua,+ uye mukurumbira waJoshua wakapararira munyika yese.+

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “pamunonzwa hwamanda ichiramba ichirira.”
Dzimwe shanduro dzinoti, “akaita kuti vanhu vaite mhiko iyi.”
Kana kuti “nheyo.”