Joshua 4:1-24

  • Matombo aizoshanda sechiyeuchidzo (1-24)

4  Rudzi rwacho rwese parwakangoyambuka Jodhani, Jehovha akati kuna Joshua:  “Tora varume 12 kubva pavanhu, murume mumwe chete padzinza rimwe nerimwe,+  uvaudze kuti: ‘Torai matombo 12 pakati paJodhani, panzvimbo yakamira vapristi,+ muyambuke nawo moaisa panzvimbo yamucharara nhasi manheru.’”+  Saka Joshua akashevedza varume 12 vaakanga agadza kubva pavaIsraeri, murume mumwe chete padzinza rimwe nerimwe,  uye Joshua akati kwavari: “Endai pakati paJodhani, pamberi peAreka yaJehovha Mwari wenyu, uye mumwe nemumwe wenyu ngaatakure dombo papfudzi rake, maererano nekuwanda kwemadzinza evaIsraeri,  kuti ave chiratidzo pakati penyu. Kana vana* venyu vakazokubvunzai kuti, ‘Makaisirei matombo aya apa?’+  munofanira kuvaudza kuti: ‘Akaiswa nekuti mvura yaJodhani yakamiswa pamberi peareka+ yesungano yaJehovha. Payakayambuka Jodhani, mvura yaJodhani yakamiswa. Matombo aya achava chiyeuchidzo kuvaIsraeri kwenguva refu.’”+  Saka vaIsraeri vakaita zvese zvakanga zvarayirwa naJoshua. Vakatora matombo 12 pakati paJodhani, sezvakanga zvarayirwa Joshua naJehovha, matombo aienderana nekuwanda kwemadzinza evaIsraeri. Vakaatakura ndokuenda nawo panzvimbo yavaizorara, vakaaisa ipapo.  Joshua akaisawo matombo 12 pakati paJodhani panzvimbo yakanga yakamira vapristi vakanga vakatakura areka yesungano,+ uye matombo acho achiripo nanhasi. 10  Vapristi vakanga vakatakura Areka vakaramba vakamira pakati paJodhani kusvikira zvese zvakanga zvarayirwa Joshua naJehovha kuti vanhu vaite zvapera, maererano nezvese zvakanga zvarayirwa Joshua naMozisi. Panguva yese iyi vanhu vaiyambuka vachiita zvekukurumidza. 11  Vanhu vese pavakangopedza kuyambuka, vapristi vakabva vayambuka neAreka yaJehovha, vanhu vachiona.+ 12  Uye vaRubheni, vaGadhi, nehafu yedzinza raManase vakayambuka vakagadzirira kurwa+ vari pamberi pevamwe vaIsraeri, sezvavakanga varayirwa naMozisi.+ 13  Varwi vanenge 40 000 vaiva nezvombo zvehondo vakayambuka pamberi paJehovha vakaenda kurenje riri pedyo neJeriko. 14  Pazuva iroro Jehovha akakudza Joshua pamberi pevaIsraeri vese,+ uye vaimuremekedza zvikuru* mazuva ese eupenyu hwake, sekuremekedza kwavainge vaita Mozisi.+ 15  Jehovha akabva ati kuna Joshua: 16  “Udza vapristi vakatakura areka+ yeChipupuriro kuti vabude muJodhani.” 17  Saka Joshua akati kuvapristi: “Budai muJodhani.” 18  Vapristi vakanga vakatakura areka+ yesungano yaJehovha pavakabva pakati peRwizi rwaJodhani uye tsoka dzavo padzakatsika kumahombekombe, mvura yaJodhani yakabva yatangazve kuyerera, ikatanga zvakare kufashukira kumahombekombe.+ 19  Vanhu vakayambuka Jodhani pazuva rechi10 remwedzi wekutanga, uye vakadzika musasa paGirigari,+ pamuganhu weJeriko wekumabvazuva. 20  Joshua akatora matombo 12 avakanga vatora muJodhani, akaaisa paGirigari.+ 21  Akabva ati kuvaIsraeri: “Mune ramangwana, vana venyu pavachabvunza vanababa vavo kuti, ‘Matombo aya ndeei?’+ 22  munofanira kuvatsanangurira kuti: ‘Israeri akayambuka Rwizi rwaJodhani nepavhu rakaoma+ 23  Jehovha Mwari wenyu paakaomesa mvura yaJodhani pamberi pavo kusvikira vayambuka rwizi rwacho, sezvakaitwa Gungwa Dzvuku naJehovha Mwari wenyu paakariomesa pamberi pedu kusvikira tariyambuka.+ 24  Akaita izvozvo kuti marudzi ese epanyika azive kuti ruoko rwaJehovha rune simba zvakadii+ uye kuti mugare muchitya Jehovha Mwari wenyu.’”

Mashoko Emuzasi

ChiHeb., “vanakomana.”
ChiHeb., “vaimutya.”