Joshua 24:1-33

  • Joshua anotsanangura nhoroondo yevaIsraeri (1-13)

  • Vanhu vanokurudzirwa kushumira Jehovha (14-24)

    • “Asi ini neimba yangu, tichashumira Jehovha” (15)

  • Sungano yaJoshua nevaIsraeri (25-28)

  • Kufa kwaJoshua nekuvigwa kwake (29-31)

  • Mapfupa aJosefa anovigwa muShekemu (32)

  • Kufa kwaEriyezari nekuvigwa kwake (33)

24  Joshua akabva aunganidza madzinza ese aIsraeri kuShekemu, akashevedza vakuru vaIsraeri, vakuru vemadzinza avo, vatongi vavo nevatungamiriri vavo,+ uye vakamira pamberi paMwari wechokwadi.  Joshua akati kuvanhu vese: “Izvi ndizvo zviri kutaurwa naJehovha Mwari waIsraeri, ‘Kare kare+ madzitateguru enyu+ aigara mhiri kweRwizi,* iye Tera baba vaAbrahamu nababa vaNahori, uye vaishumira vamwe vanamwari.+  “‘Nekufamba kwenguva, ndakatora tateguru wenyu Abrahamu+ mhiri kweRwizi,* ndikamufambisa munyika yese yeKenani, ndikaita kuti vana* vake vawande.+ Ndakamupa Isaka;+  uye Isaka ndakabva ndamupa Jakobho naIsau.+ Gare gare ndakapa Isau Gomo reSeiri kuti rive nhaka yake;+ uye Jakobho nevanakomana vake vakaenda kuIjipiti.+  Ndakazotuma Mozisi naAroni,+ ndikatambudza vaIjipiti nezvandakaita pakati pavo,+ ndikabva ndakubudisai imomo.  Pandaibudisa madzibaba enyu muIjipiti+ achibva asvika pagungwa, madzibaba enyu akateverwa nevaIjipiti kusvika paGungwa Dzvuku, avo vaiva nengoro dzehondo nevarwi vakatasva mabhiza.+  Vakatanga kuchema kuna Jehovha,+ saka akaisa rima pakati penyu nevaIjipiti, akaita kuti gungwa rivafukidze,+ uye makaona nemaziso enyu zvandakaita muIjipiti.+ Makabva magara murenje kwemakore* mazhinji.+  “‘Ndakakuunzai munyika yevaAmori vaigara mhiri* kwaJodhani, uye vakakurwisai.+ Asi ndakavaisa mumaoko enyu kuti mutore nyika yavo, uye ndakavaparadza pamberi penyu.+  Bharaki mwanakomana waZipori, mambo weMoabhi, akabva asimuka akarwa nevaIsraeri. Saka akashevedza Bharami mwanakomana waBheori kuti akutukei.+ 10  Asi handina kumbobvira ndateerera Bharami.+ Saka akaramba achikukomborerai,+ uye ndakakununurai paruoko rwake.+ 11  “‘Makabva mayambuka Jodhani+ mukasvika kuJeriko.+ Vatungamiriri veJeriko,* vaAmori, vaPerizi, vaKenani, vaHiti, vaGigashi, vaHivhi nevaJebhusi vakakurwisai; asi ndakavaisa mumaoko enyu.+ 12  Saka musati masvika kwavari ndakaita kuti vaore mwoyo,* vachibva vatiza pamberi penyu,+ iwo madzimambo maviri evaAmori. Hamuna kuvakunda nebakatwa renyu kana uta hwenyu.+ 13  Saka ndakakupai nyika yamakanga musina kushandira nemaguta amakanga musina kuvaka,+ mukagara maari. Muri kudya kubva muminda yemizambiringa neminda yemiorivhi yamusina kudyara.’+ 14  “Saka ityai Jehovha mumushumire makaperera* uye makatendeka,*+ uye bvisai vanamwari vakashumirwa nemadzitateguru enyu mhiri kweRwizi* uye kuIjipiti,+ mushumire Jehovha. 15  Kana muchiona sekuti zvakaipa kushumira Jehovha, zvisarudzirei nhasi wamuchashumira,+ vangava vanamwari vakashumirwa nemadzitateguru enyu mhiri kweRwizi*+ kana vanamwari vevaAmori vane nyika yamuri kugara.+ Asi ini neimba yangu, tichashumira Jehovha.” 16  Vanhu vakabva vapindura vachiti: “Hatingambofungi zvakadaro, kusiya Jehovha toshumira vamwe vanamwari. 17  Jehovha Mwari wedu ndiye akatibudisa isu nemadzibaba edu munyika yeIjipiti,+ muimba yeuranda,+ uye ndiye akaita zviratidzo zvikuru izvi tichiona,+ akaramba achitichengeta panzira yese yatakafamba nepakati pemarudzi ese atakapfuura nekwaari.+ 18  Jehovha akadzinga marudzi ese pamberi pedu, kusanganisira vaAmori, vaigara munyika yacho. Saka isuwo tichashumira Jehovha, nekuti ndiye Mwari wedu.” 19  Joshua akabva ati kuvanhu: “Hamukwanisi kushumira Jehovha, nekuti ndiMwari mutsvene;+ ndiMwari anoda kuzvipira kwakazara.+ Haazoregereri kudarika* kwenyu nezvivi zvenyu.+ 20  Kana mukasiya Jehovha moshumira vanamwari vekune dzimwe nyika, iyewo achakupindukirai, okuparadzai pashure pekunge ambokuitirai zvakanaka.”+ 21  Asi vanhu vakati kuna Joshua: “Aiwa, isu tichashumira Jehovha!”+ 22  Saka Joshua akati kuvanhu: “Muri zvapupu zvenyu pachenyu kuti imi masarudza mega kushumira Jehovha.”+ Vakabva vati: “Tiri zvapupu.” 23  “Saka bvisai vanamwari vekune dzimwe nyika vari pakati penyu, moisa mwoyo yenyu pana Jehovha Mwari waIsraeri.” 24  Vanhu vakati kuna Joshua: “Tichashumira Jehovha Mwari wedu, uye tichateerera inzwi rake!” 25  Saka Joshua akaita sungano nevanhu zuva iroro, akavapa murau nemutemo vari muShekemu. 26  Joshua akabva anyora mashoko aya mubhuku reMutemo waMwari,+ akatora dombo guru,+ akarimisa pasi pemuti mukuru uri pedyo nenzvimbo tsvene yaJehovha. 27  Joshua akati kuvanhu vese: “Dombo iri richava chapupu kwatiri,+ nekuti ranzwa zvese zvataurwa naJehovha kwatiri, uye richava chapupu kwamuri, kuti murege kuramba Mwari wenyu.” 28  Joshua akabva arega vanhu vachienda, mumwe nemumwe kunhaka yake.+ 29  Pashure pezvinhu izvi, Joshua mwanakomana waNuni, muranda waJehovha, akafa ava nemakore 110.+ 30  Saka vakamuviga munyika yenhaka yake muTimnati-sera,+ iri munyika ine makomo yaEfremu, kuchamhembe kweGomo reGaashi. 31  Israeri akaramba achishumira Jehovha mazuva ese aJoshua nemazuva ese evakuru vakasara vari vapenyu Joshua afa uye vakanga vachiziva zvese zvakaitirwa vaIsraeri naJehovha.+ 32  Mapfupa aJosefa,+ ayo akanga aunzwa nevaIsraeri vachibva kuIjipiti, akavigwa muShekemu muchikamu chemunda chakanga chatengwa naJakobho nemari inosvika masirivha 100+ kuvanakomana vaHamori,+ baba vaShekemu; uye wakava nhaka yevanakomana vaJosefa.+ 33  Uyewo, Eriyezari mwanakomana waAroni akafa.+ Saka vakamuviga muChikomo chaFiniyasi mwanakomana wake,+ chaakanga apiwa munyika ine makomo yaEfremu.

Mashoko Emuzasi

Kureva, Yufratesi.
Kureva, Yufratesi.
ChiHeb., “mbeu.”
ChiHeb., “kwemazuva.”
Kureva, kumabvazuva.
Dzimwe shanduro dzinoti, “Varidzi venyika yeJeriko.”
Dzimwe shanduro dzinoti, “vavhunduke; vapere nekutya.”
Kana kuti “musina chamunopomerwa.”
Kana kuti “muchokwadi.”
Kureva, Yufratesi.
Kureva, Yufratesi.
Kana kuti “kupanduka.”