Joshua 22:1-34

  • Madzinza ekumabvazuva anodzokera kunhaka yawo (1-8)

  • Atari inovakwa paJodhani (9-12)

  • Chinangwa cheAtari chinotsanangurwa (13-29)

  • Kusanzwisisana kunogadziriswa (30-34)

22  Joshua akabva ashevedza vaRubheni, vaGadhi, nehafu yedzinza raManase  akati kwavari: “Makaita zvese zvamakarayirwa naMozisi muranda waJehovha,+ uye makateerera inzwi rangu pane zvese zvandakakurayirai.+  Kwenguva yese iyi hamuna kusiya hama dzenyu kusvikira nhasi;+ uye makaita zvese zvamakarayirwa naJehovha Mwari wenyu.+  Iye zvino Jehovha Mwari wenyu apa hama dzenyu zororo, sezvaakadzivimbisa.+ Saka munogona henyu kudzokera kumatende enyu kunyika yamakapiwa naMozisi muranda waJehovha kuti ive yenyu mhiri* kwaJodhani.+  Asi ivai nechokwadi chekuti manyatsochengeta murayiro neMutemo wamakapiwa naMozisi muranda waJehovha,+ kuburikidza nekuda Jehovha Mwari wenyu,+ nekufamba munzira dzake dzese,+ nekuchengeta mirayiro yake,+ nekuramba muri paari+ uye nekumushumira+ nemwoyo yenyu yese nemweya* yenyu yese.”+  Joshua akabva avakomborera akavati vaende, ivo vachibva vaenda kumatende avo.  Mozisi akanga apa hafu yedzinza raManase nhaka muBhashani,+ uye imwe hafu yedzinza racho yakapiwa nyika naJoshua kumavirira kwaJodhani,+ pamwe chete nehama dzavo. Uyewo Joshua paakavati vaende kumatende avo akavakomborera  uye akati kwavari: “Dzokerai kumatende enyu nepfuma zhinji nezvipfuwo zvizhinji kwazvo, nesirivha negoridhe, nemhangura nesimbi, nezvipfeko zvakawanda kwazvo.+ Torai mugove wenyu pazvinhu zvakapambwa+ kuvavengi venyu, imi nehama dzenyu.”  Pashure paizvozvo vaRubheni, vaGadhi, nehafu yedzinza raManase vakabva kwaiva nevamwe vaIsraeri kuShiro iri munyika yeKenani, vachibva vadzokera kunyika yeGiriyedhi,+ nyika yavo yavakanga vagariswa naJehovha achishandisa Mozisi.+ 10  Pavakasvika munharaunda yeJodhani munyika yeKenani, vaRubheni, vaGadhi, nehafu yedzinza raManase vakavaka atari ikoko pedyo naJodhani, atari yakakura uye yakanaka chaizvo. 11  Gare gare, vamwe vaIsraeri vakanzwa nezvazvo+ vakabva vati: “VaRubheni, vaGadhi, nehafu yedzinza raManase vavaka atari pamuganhu wenyika yeKenani munharaunda yeJodhani kudivi revaIsraeri.” 12  VaIsraeri pavakazvinzwa, ungano yese yevaIsraeri yakabva yaungana kuShiro+ kuti iende kunovarwisa. 13  VaIsraeri vakabva vatuma Finiyasi+ mwanakomana wemupristi Eriyezari kuvaRubheni nevaGadhi nehafu yedzinza raManase vaiva munyika yeGiriyedhi, 14  uye akaenda nemachinda gumi, jinda rimwe kubva paimba imwe neimwe yemadzinza ese aIsraeri, uye mumwe nemumwe wavo aiva mukuru weimba yemadzibaba ake pazviuru zvevaIsraeri.+ 15  Pavakasvika kuvaRubheni, nevaGadhi, nehafu yedzinza raManase vaiva munyika yeGiriyedhi, vakati kwavari: 16  “Ungano yese yaJehovha yati: ‘Sei maita chinhu chisina kutendeka+ kuna Mwari waIsraeri? Nhasi matsauka pakutevera Jehovha nekuzvivakira kwamaita atari, muchipandukira Jehovha.+ 17  Kukanganisa kwatakaita paPeori kwakanga kusina kukwana here? Nanhasi hatisati tazvichenesa pane zvatakaita, kunyange zvazvo denda rakauya paungano yaJehovha.+ 18  Imi nhasi ndipo pamava kuda kutsauka pakutevera Jehovha! Kana mukapandukira Jehovha nhasi, mangwana achabva atsamwira ungano yese yaIsraeri.+ 19  Asi kana chikonzero chiri chekuti nyika yenyu haina kuchena, yambukai muende kunyika yaJehovha+ kunogara tebhenekeri yaJehovha,+ mugare nesu, asi musapandukira Jehovha, uye musatiita vapanduki nekuzvivakira imwe atari kuwedzera kuatari yaJehovha Mwari wedu.+ 20  Akani+ mwanakomana waZera paakaita zvisina kutendeka pachinhu chaifanira kuparadzwa, ungano yese yaIsraeri haina kutsamwirwa here?+ Kukanganisa kwake hakuna kungourayisa iye chete.’”+ 21  VaRubheni, vaGadhi, nehafu yedzinza raManase vakabva vapindura vakuru vezviuru zvaIsraeri+ vachiti: 22  “Jehovha, Mwari ari pamusoro pavanamwari vese!* Jehovha, Mwari ari pamusoro pavanamwari vese!+ Iye anoziva, uye Israeri achazivawo. Kana kuri kuti takapandukira Jehovha uye hatina kutendeka kwaari, musatirega tiri vapenyu nhasi. 23  Kana takazvivakira atari kuti tirege kutevera Jehovha uye kuti tipe zvibayiro zvinopiswa, mipiro yezviyo,* nezvibayiro zverugare pairi, Jehovha achatiranga.+ 24  Hatina kuivakira izvozvo, asi takaivaka nechimwe chikonzero tichiti, ‘Mune ramangwana, vanakomana venyu vachazoti kuvanakomana vedu: “Munei chekuita naJehovha Mwari waIsraeri? 25  Jehovha akaita kuti Rwizi rwaJodhani rwuve muganhu pakati pedu nemi, imi vaRubheni nevaGadhi. Hamuna mugove kuna Jehovha.” Uye vanakomana venyu vachaita kuti vanakomana vedu varege kunamata* Jehovha.’ 26  “Saka takati, ‘Ngatitoona zvekuita, tivake atari, kwete yemipiro inopiswa kana yezvibayiro, 27  asi kuti ive chapupu pakati pedu nemi+ nezvizvarwa zvedu zvichatevera, kuti tichashumira Jehovha pamberi pake nemipiro yedu inopiswa nezvibayiro zvedu, nezvibayiro zvedu zverugare,+ kuti vanakomana venyu vasazoti kuvanakomana vedu mune ramangwana: “Hamuna mugove kuna Jehovha.”’ 28  Saka takati, ‘Kana vakataura izvozvo kwatiri nekuzvizvarwa zvedu mune ramangwana, tichabva tati: “Onai atari yakagadzirwa nemadzitateguru edu yakafanana neatari yaJehovha, isiri yemipiro inopiswa kana yezvibayiro, asi inoshanda sechapupu pakati pedu nemi.”’ 29  Hatingambofunga zvakadaro zvekuti tipandukire Jehovha uye tirege kutevera Jehovha+ nhasi tichivaka atari yezvibayiro zvinopiswa, nemipiro yezviyo, nezvibayiro, pane kushandisa atari yaJehovha Mwari wedu iri pamberi petebhenekeri yake!”+ 30  Mupristi Finiyasi nemachinda eungano nevakuru vezviuru zvaIsraeri vaaiva navo pavakanzwa mashoko akataurwa nevanhu vekwaRubheni, vekwaGadhi, nevekwaManase, vakabva vagutsikana nazvo.+ 31  Saka Finiyasi mwanakomana wemupristi Eriyezari akati kuvanhu vekwaRubheni, vekwaGadhi, nevekwaManase: “Nhasi tinoziva kuti Jehovha ari pakati pedu, nekuti hamuna kuita chinhu chisina kutendeka kuna Jehovha. Manunura vaIsraeri kubva muruoko rwaJehovha.” 32  Finiyasi mwanakomana wemupristi Eriyezari nemachinda vakabva vadzokera kunyika yeKenani vachibva kuvaRubheni, nevaGadhi vaiva munyika yeGiriyedhi, uye vakadzoka neshoko kune vamwe vaIsraeri. 33  VaIsraeri vakagutsikana neshoko racho. VaIsraeri vakabva varumbidza Mwari, uye havana kuzoramba vachitaura nezvekuenda kunorwisa vaRubheni nevaGadhi kuti vaparadze nyika yavakanga vachigara. 34  Saka vaRubheni nevaGadhi vakapa atari yacho zita,* nekuti “iyo chapupu pakati pedu kuti Jehovha ndiye Mwari wechokwadi.”

Mashoko Emuzasi

Kureva, kumabvazuva.
Kana kuti “Ane Simba, Iye Mwari, Jehovha.”
Shoko rakashandurwa kuti zviyo rinoreva zvirimwa zvakasiyana-siyana zvine tsanga zvakadai segorosi nebhari.
ChiHeb., “kutya.”
Kubva pane zvataurwa, zvinoita sekuti atari yacho yakapiwa zita rekuti Chapupu.