Joshua 21:1-45

  • Maguta evaRevhi (1-42)

    • Evazukuru vaAroni (9-19)

    • EvaKohati vese vakanga vasara (20-26)

    • EvaGeshoni (27-33)

    • EvaMerari (34-40)

  • Zvakavimbiswa naJehovha zvinozadziswa (43-45)

21  Vakuru vedzimba dzevaRevhi vakaenda kuna Eriyezari+ mupristi naJoshua mwanakomana waNuni nevakuru vedzimba dzemadzibaba emadzinza aIsraeri,  ndokutaura navo vari muShiro+ munyika yeKenani, vachiti: “Jehovha akarayira achishandisa Mozisi kuti tipiwe maguta ekugara, pamwe chete nemafuro awo kuitira zvipfuwo zvedu.”+  Saka vaIsraeri vakapa vaRevhi maguta acho+ nemafuro awo kubva panhaka yavo,+ sezvakanga zvarayirwa naJehovha.  Mujenya wekutanga wakabuda uri wemhuri dzevaKohati,+ uye vaRevhi vaiva vazukuru vemupristi Aroni vakapiwa maguta 13 pachishandiswa mujenya, kubva panhaka yedzinza raJudha,+ yedzinza raSimiyoni+ uye yedzinza raBhenjamini.+  Vamwe vaKohati vese vakapiwa maguta 10* kubva kumhuri dzedzinza raEfremu,+ dzinza raDhani, nehafu yedzinza raManase.+  VaGeshoni+ vakapiwa maguta 13 kubva panhaka yemhuri dzedzinza raIsakari, dzinza raAsheri, dzinza raNaftari, nehafu yedzinza raManase muBhashani.+  VaMerari+ vakapiwa maguta 12 kubva panhaka yedzinza raRubheni, dzinza raGadhi, nedzinza raZebhuroni,+ maererano nemhuri dzavo.  Saka vaIsraeri vakapa vaRevhi maguta aya nemafuro awo pachishandiswa mujenya, sezvakanga zvarayirwa naJehovha achishandisa Mozisi.+  Saka kubva panhaka yedzinza raJudha neyedzinza raSimiyoni, vakavapa maguta aya akanyorwa nemazita awo,+ 10  uye maguta acho akapiwa vanakomana vaAroni, vaRevhi vemhuri dzekwaKohati, nekuti ndivo vakapiwa mugove wekutanga. 11  Vakavapa Kiriyati-abha+ (Abha aiva baba vaAnaki), kureva Hebroni,+ iri munyika ine makomo yaJudha, nemafuro ayo akanga akaipoteredza. 12  Asi vakapa Karebhi mwanakomana waJefune nharaunda yeguta racho nemisha yaro kuti ive nhaka yake.+ 13  Uye vakapa vanakomana vemupristi Aroni guta rekuti munhu anenge auraya munhu+ apotere, kureva Hebroni+ nemafuro ayo, uye vakavapawo Ribna+ nemafuro ayo, 14  Jatiri+ nemafuro ayo, Eshtemoa+ nemafuro ayo, 15  Horoni+ nemafuro ayo, Dhebhiri+ nemafuro ayo, 16  Aini+ nemafuro ayo, Juta+ nemafuro ayo, neBheti-shemeshi nemafuro ayo, maguta 9 kubva kumadzinza aya maviri. 17  Uye kubva kudzinza raBhenjamini vakapiwa Gibhiyoni+ nemafuro ayo, Gebha nemafuro ayo,+ 18  Anatoti+ nemafuro ayo, neArimoni nemafuro ayo, maguta mana. 19  Maguta ese akapiwa vazukuru vaAroni, ivo vapristi, aiva maguta 13 nemafuro awo.+ 20  Dzimwe mhuri dzese dzevaKohati dzakanga dzasara pavaRevhi, dzakapiwa maguta kubva padzinza raEfremu pachishandiswa mujenya. 21  Vakavapa guta rekuti munhu anenge auraya munhu apotere,+ kureva Shekemu+ nemafuro ayo aiva munyika ine makomo yaEfremu, Gezeri+ nemafuro ayo, 22  Kibzaimu nemafuro ayo, neBheti-horoni+ nemafuro ayo, maguta mana. 23  Uye kubva kudzinza raDhani vakapiwa Eriteke nemafuro ayo, Gibhetoni nemafuro ayo, 24  Aijaroni+ nemafuro ayo, Gati-rimoni nemafuro ayo, maguta mana. 25  Kubva kuhafu yedzinza raManase vakapiwa Taanaki+ nemafuro ayo, neGati-rimoni nemafuro ayo, maguta maviri. 26  Maguta ese pamwe chete nemafuro awo akapiwa mhuri dzevaKohati dzakanga dzasara aiva 10. 27  Uye hafu yedzinza raManase yakapa vaGeshoni+ vemhuri dzevaRevhi guta rekuti munhu anenge auraya munhu apotere, kureva Gorani,+ iri muBhashani, nemafuro ayo, neBheeshtera nemafuro ayo, maguta maviri. 28  Uye kubva kudzinza raIsakari+ vakapiwa Kishioni nemafuro ayo, Dhabherati+ nemafuro ayo, 29  Jamuti nemafuro ayo, neEni-ganimu nemafuro ayo, maguta mana. 30  Kubva kudzinza raAsheri+ vakapiwa Mishari nemafuro ayo, Abdhoni nemafuro ayo, 31  Herikati+ nemafuro ayo, neRehobhu+ nemafuro ayo, maguta mana. 32  Uye kubva kudzinza raNaftari vakapiwa guta rekuti munhu anenge auraya apotere,+ kureva Kedheshi+ iri muGarireya nemafuro ayo, Hamoti-dhori nemafuro ayo, neKatani nemafuro ayo, maguta matatu. 33  Maguta ese evaGeshoni maererano nemhuri dzavo aiva maguta 13 nemafuro awo. 34  VaRevhi vakanga vasara, vemhuri dzevaMerari,+ vakapiwa nedzinza raZebhuroni+ maguta anoti: Jokneyamu+ nemafuro ayo, Kata nemafuro ayo, 35  Dhimna nemafuro ayo, Naharari+ nemafuro ayo, maguta mana. 36  Kubva kudzinza raRubheni vakapiwa Bhezeri+ nemafuro ayo, Jahazi nemafuro ayo,+ 37  Kedhemoti nemafuro ayo, neMefaati nemafuro ayo, maguta mana. 38  Kubva kudzinza raGadhi+ vakapiwa guta rekuti munhu anenge auraya apotere, kureva Ramoti iri muGiriyedhi+ nemafuro ayo, Mahanaimu+ nemafuro ayo, 39  Heshbhoni+ nemafuro ayo, neJazeri+ nemafuro ayo, maguta acho ese aiva mana. 40  Maguta ese akapiwa vaMerari, vanova ndivo vakanga vasara pamhuri dzevaRevhi, aiva maguta 12, maererano nemhuri dzavo. 41  Maguta ese evaRevhi aiva pakati penhaka yevaIsraeri aiva 48 pamwe chete nemafuro awo.+ 42  Guta rimwe nerimwe raiva nemafuro aro akaripoteredza; ndizvo zvakanga zvakaita maguta acho ese. 43  Saka Jehovha akapa vaIsraeri nyika yese yaakanga apika kuti achapa madzitateguru avo,+ uye vakaitora vakagara mairi.+ 44  Jehovha akavapawo zororo kumativi ese, sezvaakanga apika kumadzitateguru avo,+ uye pavavengi vavo hapana kana mumwe chete aikwanisa kumirisana navo.+ Jehovha akaisa vavengi vavo vese mumaoko avo.+ 45  Hapana kana chimwe chete chisina kuitika pazvinhu zvese zvakanaka zvakanga zvavimbiswa naJehovha kuimba yaIsraeri; zvese zvakaitika.+

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “vakapiwa maguta 10 pachishandiswa mujenya.”