Joshua 20:1-9

  • Maguta ekupotera (1-9)

20  Jehovha akabva ati kuna Joshua:  “Udza vaIsraeri kuti, ‘Sarudzai maguta enyu ekupotera+ andakataura nezvawo kwamuri ndichishandisa Mozisi,  kuti munhu anouraya mumwe munhu* asingaiti nemaune kana kuti anouraya netsaona* atizire ikoko. Uye maguta acho ndiwo amuchapotera pamunotiza mutsivi weropa.+  Anofanira kutizira kune rimwe remaguta aya,+ omira pagedhi reguta racho,+ otaura nyaya yake kuvakuru veguta racho. Vanofanira kubva vamugamuchira muguta racho vomupa nzvimbo kuti agare navo.  Kana mutsivi weropa akamudzingirira, havafaniri kuisa munhu wacho anenge auraya mumaoko ake, nekuti akauraya mumwe wake netsaona,* uye akanga asingamuvengi.+  Anofanira kugara muguta iroro kusvikira amira pamberi peungano kuti atongwe,+ oramba ari imomo kusvikira mupristi mukuru anenge aripo panguva iyoyo afa.+ Zvadaro anogona hake kudzokera kuguta raakatiza, uye anogona kupinda muguta rake uye mumba make.’”+  Saka vakasarudza* Kedheshi+ iri muGarireya munyika ine makomo yaNaftari, Shekemu+ iri munyika ine makomo yaEfremu, neKiriyati-abha,+ kureva Hebroni, iri munyika ine makomo yaJudha.  Munharaunda yeJodhani, kumabvazuva kweJeriko, vakasarudza Bhezeri+ iri mugwenga panzvimbo yakakwirira uye yakati sandara munyika yedzinza raRubheni, Ramoti+ iri muGiriyedhi munyika yedzinza raGadhi, neGorani+ iri muBhashani munyika yedzinza raManase.+  Aya ndiwo maguta akasarudzwa kuitira kuti pavaIsraeri vese kana kuti pavatorwa vavaigara navo, pakawana munhu aiuraya mumwe munhu* netsaona, aitizira ikoko,+ orega kuurayiwa nemutsivi weropa asati atongwa neungano.+

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “anouraya mweya.”
Kana kuti “asingazivi.”
Kana kuti “asingazivi.”
Kana kuti “vakatsvenesa.”
Kana kuti “mweya.”