Joshua 17:1-18

  • Nhaka yaManase kumadokero (1-13)

  • Imwe nyika yakapiwa vanhu vekwaJosefa (14-18)

17  Dzinza raManase+ rakabva rapiwa nhaka pachishandiswa mujenya,+ nekuti ndiye aiva dangwe raJosefa.+ Makiri+ uyo aiva dangwe raManase uye baba vaGiriyedhi aiva murwi akashinga, saka akapiwa Giriyedhi neBhashani.+  Vamwe vanhu vese vekwaManase vakapiwawo mugove pachishandiswa mujenya maererano nemhuri dzavo, vanakomana vaAbhi-ezeri,+ vanakomana vaHereki, vanakomana vaAsrieri, vanakomana vaShekemu, vanakomana vaHeferi, nevanakomana vaShemidha. Ava ndivo vanhu vekwaManase, mwanakomana waJosefa, vanhurume vacho maererano nemhuri dzavo.+  Asi Zerofehadhi+ mwanakomana waHeferi, mwanakomana waGiriyedhi, mwanakomana waMakiri, mwanakomana waManase, akanga asina vanakomana, asi aingova nevanasikana chete, uye mazita evanasikana vacho aiva: Mahra, Noa, Hogra, Mirika, naTiza.  Vakabva vaenda kwaiva nemupristi Eriyezari+ naJoshua mwanakomana waNuni, nemachinda, vakati: “Jehovha ndiye akarayira Mozisi kuti atipe nhaka pakati pehama dzedu.”+ Saka vakapiwa nhaka pakati pehama dzababa vavo,+ sezvakanga zvarayirwa naJehovha.  Manase akapiwawo mimwe migove gumi tisingabatanidzi nyika yeGiriyedhi neyeBhashani, dzaiva mhiri* kwaJodhani,+  nekuti vanasikana vaManase vakapiwa nhaka pamwe chete nevanakomana vake, uye nyika yeGiriyedhi yakaenda kune vamwe vanhu vekwaManase vakanga vasara.  Muganhu waManase waibvira kumuganhu waAsheri kusvika kuMikmetati+ yakatarisana neShekemu,+ uye muganhu wacho waipfuurira uchienda kumaodzanyemba* kusvika kunyika yevagari vemuEni-Tapua.  Nyika yeTapua+ yakaenda kuna Manase, asi Tapua yepamuganhu waManase yaiva yevanhu vekwaEfremu.  Muganhu wacho waidzika uchienda kuRwizi* rweKana, kumaodzanyemba kwerwizi rwacho. Efremu aiva nemaguta aiva pakati peaManase,+ uye muganhu waManase waiva kuchamhembe kwerwizi rwacho uchinogumira kugungwa.+ 10  Kumaodzanyemba kwaiva kwaEfremu, kuchamhembe kuri kwaManase, muganhu wake uri kugungwa,+ uye kuchamhembe nharaunda yaManase yaisvika* kwaAsheri, kumabvazuva ichisvika kwaIsakari. 11  Munharaunda yaIsakari neyaAsheri, Manase akapiwa Bheti-sheyani nemaguta madiki aiva akaipoteredza, Ibreyamu+ nemaguta madiki aiva akaipoteredza, vagari vemuDhori+ nemaguta madiki aiva akaipoteredza, vagari vemuEndori+ nemaguta madiki aiva akaipoteredza, vagari vemuTaanaki+ nemaguta madiki aiva akaipoteredza, uye vagari vemuMegidho nemaguta madiki aiva akaipoteredza. Nzvimbo nhatu dzine zvikomo dzaiva dzake. 12  Asi vanhu vekwaManase havana kukwanisa kutora maguta aya. VaKenani vakaramba vachigara munyika iyi.+ 13  VaIsraeri pavakanga vava nesimba, vakaita kuti vaKenani vaite basa rekumanikidzwa+ pane kuvadzinga vese.+ 14  Vanhu vekwaJosefa vakati kuna Joshua: “Nei mangotipa* mugove mumwe chete+ nenharaunda imwe chete senhaka? Tiri vanhu vakawanda, nekuti Jehovha atikomborera kusvika iye zvino.”+ 15  Joshua akati kwavari: “Kana muri vanhu vakawanda sezvamataura, endai kusango munozvitemera nzvimbo ikoko munyika yevaPerizi+ nevaRefaimu,+ sezvo nyika ine makomo yaEfremu+ isingakukwanirei.” 16  Vanhu vekwaJosefa vakabva vati: “Kumakomo hakutikwaniri, uye vaKenani vese vari kugara munyika iri mubani vane ngoro dzehondo+ dzine mavhiri ane majeko esimbi,* vaya vari muBheti-sheyani+ nemaguta madiki akaipoteredza nevaya vari muBani reJezreeri.”+ 17  Saka Joshua akati kuimba yaJosefa, kuna Efremu naManase: “Muri vanhu vakawanda, uye mune simba guru. Hamusi kuzongowana mugove mumwe chete,+ 18  asi nharaunda yese ine makomo ichavawo yenyu.+ Kunyange zvazvo riri sango, muchaitema, uye ndiyo ichava muganhu wenyika yenyu. Nekuti muchadzinga vaKenani, pasinei nekuti vane simba uye vane ngoro dzehondo dzine mavhiri ane majeko esimbi.”*+

Mashoko Emuzasi

Kureva, kumabvazuva.
ChiHeb., “kurudyi.”
Ona Tsanangudzo Yemashoko pana “Bani.”
ChiHeb., “uye kuchamhembe vaisvika.”
ChiHeb., “mangondipa.”
ChiHeb., “ngoro dzesimbi.”
ChiHeb., “ngoro dzesimbi.”