Joshua 15:1-63

  • Nhaka yaJudha (1-12)

  • Mwanasikana waKarebhi anowana munda (13-19)

  • Maguta aJudha (20-63)

15  Nyika yakapiwa+ dzinza raJudha* kuti ive yemhuri dzavo yaisvika kumuganhu weEdhomu,+ renje reZini, uye kunoperera Negebhu, kumaodzanyemba kwayo.  Muganhu wavo wekumaodzanyemba waitangira panogumira Gungwa reMunyu,*+ kumhenderekedzo yaro yekumaodzanyemba.  Waibva waenda kumaodzanyemba kumukwidza weAkrabhimu,+ wopfuurira kusvika kuZini, wobva wakwidza kubva kumaodzanyemba uchienda kuKadheshi-bhaneya,+ wopfuurira uchienda kuHezroni, kusvika kuAdhari, wobva wapota uchienda kuKaka.  Waipfuurira kuenda kuAzmoni,+ woenda kuRwizi* rweIjipiti,+ uye muganhu wacho waiperera kuGungwa.* Uyu ndiwo waiva muganhu wavo wekumaodzanyemba.  Muganhu wekumabvazuva waiva Gungwa reMunyu* kusvikira panodira Rwizi rwaJodhani mugungwa racho, uye muganhu wekudivi rekuchamhembe waitangira kumhenderekedzo yegungwa racho, panodira Rwizi rwaJodhani+ mugungwa.  Muganhu wacho waibva waenda kuBheti-hogra+ wopfuura nekuchamhembe kweBheti-arabha,+ kusvika kudombo raBhohani+ mwanakomana waRubheni.  Muganhu wacho waipfuurira kuDhebhiri muBani reAkori,+ wonanga kuchamhembe kuGirigari,+ iri pakatarisana nemukwidza weAdhumimu, iri kumaodzanyemba kwerwizi,* uye waipfuurira kusvika kuchitubu cheEni-shemeshi,+ woperera kuEni-rogeri.+  Muganhu wacho waienda kuBani reMwanakomana waHinomu+ kusvika kumateru evaJebhusi+ kumaodzanyemba, kureva Jerusarema,+ uye waikwira uchienda nepamusoro pegomo rakatarisana neBani raHinomu kumavirira, riri panogumira Bani reRefaimu kuchamhembe.  Muganhu wacho waibva pamusoro pegomo racho kusvikira kuchitubu chemvura yeNeftoa+ uchinosvika kumaguta eGomo reEfroni; woenda kuBhaara, kureva Kiriyati-jearimu.+ 10  Muganhu wacho waipoterera uchibva kuBhaara kumavirira uchienda kuGomo reSeiri, woyambuka kumateru eGomo reJeyarimu kuchamhembe, kureva Kesaroni, wodzika kuBheti-shemeshi+ woyambuka kuTimna.+ 11  Muganhu wacho waisvika kumateru eEkroni+ kuchamhembe, wobva waenda kuShikeroni, wopfuurira uchienda kuGomo reBhaara, uye wainosvika kuJabneeri, uchinogumira kugungwa. 12  Muganhu wekumavirira waiva kuGungwa Guru,*+ pamhenderekedzo yaro. Uyu ndiwo waiva muganhu kumativi ese enyika yevanhu vekwaJudha maererano nemhuri dzavo. 13  Uye Joshua akapa Karebhi+ mwanakomana waJefune mugove pakati pevanhu vekwaJudha sezvakanga zvarayirwa naJehovha, akamupa Kiriyati-abha (Abha aiva baba vaAnaki), kureva Hebroni.+ 14  Saka Karebhi akadzinga vanakomana vatatu vaAnaki+ imomo vaiti: Sheshai, Ahimani, naTarimai,+ vanhu vakabva nekunaAnaki. 15  Akabva ipapo akaenda kunorwisa vagari vekuDhebhiri.+ (Dhebhiri yaimbonzi Kiriyati-seferi.) 16  Karebhi akabva ati: “Munhu anorwisa Kiriyati-seferi oitora, ndichamupa mwanasikana wangu Akisa kuti ave mudzimai wake.” 17  Otinieri+ mwanakomana waKenazi+ munin’ina waKarebhi, akabva aitora. Saka akamupa mwanasikana wake Akisa+ kuti ave mudzimai wake. 18  Akisa paakanga achienda kumba kwemurume wake Otinieri, akamukurudzira kuti akumbire nzvimbo kuna baba vake Karebhi. Akisa akabva aburuka padhongi rake.* Karebhi akamubvunza kuti: “Uri kudei?”+ 19  Akati: “Ndinokumbirawo kuti mundipe chikomborero, nekuti mandipa nzvimbo iri kumaodzanyemba;* ndipeiwo neGuroti-maimu.”* Saka akamupa Guroti Yekumusoro neGuroti Yekuzasi. 20  Iyi ndiyo yaiva nhaka yedzinza raJudha maererano nemhuri dzavo. 21  Maguta ekumucheto edzinza raJudha nechekumuganhu weEdhomu+ kumaodzanyemba aiva: Kabhuzeeri, Edheri, Jaguri, 22  Kina, Dhimona, Adhadha, 23  Kedheshi, Hazori, Itinani, 24  Zifi, Teremu, Bheyaroti, 25  Hazori-hadhata, Keriyoti-hezroni, kureva Hazori, 26  Amamu, Shema, Moradha,+ 27  Hazari-gadha, Heshmoni, Bheti-pereti,+ 28  Hazari-shuari, Bheeri-shebha,+ Bhiziyotiya, 29  Bhaara, Ayimu, Ezemu, 30  Eritoradhi, Kesiri, Homa,+ 31  Zikragi,+ Madhimana, Sanisana, 32  Rebhaoti, Shirihimu, Aini, neRimoni,+ maguta acho ese aiva 29, pamwe chete nemisha yawo. 33  MuShefera+ maiva neEshtaori, Zora,+ Ashna, 34  Zanoa, Eni-ganimu, Tapua, Enamu, 35  Jamuti, Adhuramu,+ Soko, Azeka,+ 36  Shaaraimu,+ Adhitaimu, neGedhera neGedherotaimu,* maguta 14 nemisha yawo. 37  Zenani, Hadhasha, Migdhari-gadhi, 38  Dhireyani, Mizpe, Jokteeri, 39  Rakishi,+ Bhozkati, Egroni, 40  Kabhoni, Ramamu, Kitrishi, 41  Gedheroti, Bheti-dhagoni, Naama, neMakedha,+ maguta 16 nemisha yawo. 42  Ribna,+ Eteri, Ashani,+ 43  Ifta, Ashna, Nezibhi, 44  Keira, Akzibhu, neMarisha, maguta 9 nemisha yaiva pedyo nawo. 45  Ekroni nemaguta madiki aiva akaipoteredza uye misha yaiva pedyo nayo; 46  kubva kuEkroni kumavirira, nzvimbo dzese dziri pedyo neAshdhodhi nemisha yaiva pedyo nadzo. 47  Ashdhodhi+ nemaguta madiki aiva akaipoteredza pamwe chete nemisha yaiva pedyo nayo; Gaza+ nemaguta madiki aiva akaipoteredza pamwe chete nemisha yaiva pedyo nayo, kusvika kuRwizi* rweIjipiti, Gungwa Guru,* nenzvimbo yaiva pedyo.+ 48  Uye munharaunda ine makomo, Shamiri, Jatiri,+ Soko, 49  Dhana, Kiriyati-sana, kureva Dhebhiri, 50  Anabhu, Eshtemo,+ Animu, 51  Gosheni,+ Horoni, neGiro,+ maguta 11 nemisha yawo. 52  Arabhu, Dhuma, Eshani, 53  Janimu, Bheti-tapua, Afeka, 54  Humuta, Kiriyati-abha, kureva Hebroni,+ neZiori, maguta 9 nemisha yawo. 55  Maoni,+ Kameri, Zifi,+ Juta, 56  Jezreeri, Jokdheyamu, Zanoa, 57  Keini, Gibhiya, neTimna,+ maguta 10 nemisha yawo. 58  Harihuri, Bheti-zuri, Gedhori, 59  Maarati, Bheti-anoti, neEritekoni, maguta 6 nemisha yawo. 60  Kiriyati-bhaari, kureva Kiriyati-jearimu,+ neRabha, maguta maviri nemisha yawo. 61  Murenje maiva neBheti-arabha,+ Midhini, Sekaka, 62  Nibshani, Guta reMunyu, neEni-gedhi,+ maguta 6 nemisha yawo. 63  Varume vedzinza raJudha havana kukwanisa kudzinga vaJebhusi+ vaigara muJerusarema,+ saka vaJebhusi vachiri kugara nevaJudha muJerusarema nanhasi.

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “Nyika yakapiwa dzinza raJudha pachishandiswa mujenya.”
Kureva, Gungwa Rakafa.
Ona Tsanangudzo Yemashoko pana “Bani.”
Kureva, Gungwa Guru, Medhitereniyeni.
Kureva, Gungwa Rakafa.
Ona Tsanangudzo Yemashoko pana “Bani.”
Kureva, Gungwa reMedhitereniyeni.
Dzimwe shanduro dzinoti, “akabva aombera maoko ari padhongi rake.”
Kana kuti “kuNegebhu.”
Kureva kuti “Madziva Emvura.”
Dzimwe shanduro dzinoti, “Gedhera nematanga aro emakwai.”
Ona Tsanangudzo Yemashoko pana “Bani.”
Kureva, Gungwa reMedhitereniyeni.