Joshua 14:1-15

  • Kugovewa kwenyika kumadokero kwaJodhani (1-5)

  • Karebhi anopiwa Hebroni (6-15)

14  Iyi ndiyo nhaka yakatorwa nevaIsraeri munyika yeKenani, yavakapiwa nemupristi Eriyezari naJoshua mwanakomana waNuni nevakuru vedzimba dzemadzibaba emadzinza aIsraeri kuti ive nhaka yavo.+  Nhaka yavo yakagovewa pachishandiswa mujenya,+ sezvakanga zvarayirwa naJehovha achishandisa Mozisi kuti ipiwe kumadzinza 9 nehafu.+  Mozisi akanga apa nhaka mamwe madzinza maviri nehafu mhiri* kwaJodhani,+ asi haana kupa vaRevhi nhaka pakati pemamwe madzinza.+  Vanhu vekwaJosefa vaiverengwa semadzinza maviri,+ raManase neraEfremu;+ uye vaRevhi havana kupiwa mugove munyika yacho, kunze kwemaguta+ ekuti vagare nemafuro awo kuitira zvipfuwo zvavo nepfuma yavo.+  Saka vaIsraeri vakagova nyika yacho sezvakanga zvarayirwa Mozisi naJehovha.  Varume vekwaJudha vakabva vaenda kuna Joshua kuGirigari,+ uye Karebhi+ mwanakomana waJefune muKenizi akati kwaari: “Unonyatsoziva zvakataurwa naJehovha+ kuna Mozisi munhu waMwari wechokwadi+ pamusoro pangu newe kuKadheshi-bhaneya.+  Ndaiva nemakore 40 pandakatumwa naMozisi muranda waJehovha kubva kuKadheshi-bhaneya kuti ndinosora nyika,+ ndikadzoka ndichitaura zvinhu sezvazvaiva chaizvo.+  Kunyange zvazvo hama dzangu dzandakaenda nadzo dzakaita kuti vanhu vatye,* ini ndakatevera Jehovha Mwari nemwoyo wangu wese.*+  Mozisi akapika musi uya achiti: ‘Nyika yawakafamba netsoka dzako ichava nhaka yako neyevanakomana vako kwenguva refu, nekuti wakatevera Jehovha Mwari wangu nemwoyo wako wese.’+ 10  Sezvaakavimbisa,+ Jehovha andichengeta ndiri mupenyu+ kwemakore 45 aya, kubvira Jehovha paakataura mashoko aya achivimbisa Mozisi, Israeri paaifamba murenje;+ ndichiripo nanhasi, uye ndava nemakore 85. 11  Ndichakasimba sezvandakanga ndakaita zuva randakatumwa naMozisi. Ndichiri nesimba serandaiva naro panguva iyoyo, rekuti ndirwe hondo nekuita zvimwe zvinhu. 12  Saka ndipe nzvimbo iyi ine makomo yakavimbiswa naJehovha zuva riya. Kunyange zvazvo wakanzwa zuva iroro kuti munzvimbo yacho maiva nevaAnaki+ vane maguta makuru akakomberedzwa nemasvingo,+ ndine chokwadi chekuti Jehovha achava neni,+ uye ndichavadzinga,* sezvakavimbiswa naJehovha.”+ 13  Saka Joshua akakomborera Karebhi mwanakomana waJefune, akamupa Hebroni kuti ive nhaka yake.+ 14  Ndokusaka Hebroni iri nhaka yaKarebhi mwanakomana waJefune muKenizi kusvikira nhasi, nekuti akatevera Jehovha Mwari waIsraeri nemwoyo wese.+ 15  Hebroni yaimbonzi Kiriyati-abha+ (Abha aiva munhu mukuru pakati pevaAnaki). Uye nyika yakazorora pahondo.+

Mashoko Emuzasi

Kureva, kumabvazuva.
ChiHeb., “mwoyo yevanhu inyunguduke.”
ChiHeb., “zvizere.”
Kana kuti “ndichavatorera nyika yavo.”