Joshua 13:1-33

  • Nyika yakanga isati yakundwa (1-7)

  • Kugovewa kwenyika iri kumabvazuva kwaJodhani (8-14)

  • Nhaka yaRubheni (15-23)

  • Nhaka yaGadhi (24-28)

  • Nhaka yaManase kumabvazuva (29-32)

  • Jehovha ndiye nhaka yevaRevhi (33)

13  Joshua akanga akwegura, ava nemakore mazhinji.+ Saka Jehovha akati kwaari: “Iwe wakwegura uye wava nemakore mazhinji; asi pachiine nyika yakakura chaizvo inofanira kutorwa.*  Iyi ndiyo nyika yasara:+ nzvimbo dzese dzevaFiristiya nedzevaGeshuri vese+  (kubva kuna Shihori* kumabvazuva kweIjipiti* zvichikwira kusvikira kumuganhu weEkroni kuchamhembe, yaimbonzi ndeyevaKenani)+ kusanganisira iya yemadzishe mashanu evaFiristiya+ kureva vaGaza, vaAshdhodhi,+ vaAshkeroni,+ vaGati+ nevaEkroni;+ nyika yevaAvhimu+  kumaodzanyemba; nyika yese yevaKenani; Meyara yevaSidhoni,+ kusvika kuAfeki, kumuganhu wevaAmori;  nyika yevaGebhari+ neRebhanoni yese nechekumabvazuva, kubvira kuBhaari-gadhi iri mujinga meGomo reHemoni kusvika kuRebhohamati;*+  vagari vese vemunharaunda ine makomo kubva kuRebhanoni+ kusvika kuMisrefoti-maimu;+ nevaSidhoni+ vese. Ndichavadzinga* pamberi pevaIsraeri.+ Chaunofanira kungoita kuipa vaIsraeri kuti ive nhaka yavo, sezvandakakurayira.+  Iye zvino unofanira kugova nyika iyi kuti ive nhaka yemadzinza 9 uye hafu yedzinza raManase.”+  Imwe hafu yedzinza racho, pamwe chete nevaRubheni nevaGadhi vakatora nhaka yavo yavakapiwa naMozisi kumabvazuva kwaJodhani, sekupiwa kwavakanga vaitwa naMozisi muranda waJehovha:+  kubva kuAroeri,+ iri pamucheto peBani reAnoni,*+ neguta riri pakati pebani racho, nenzvimbo yese yakakwirira uye yakati sandara yeMedhebha kusvika kuDhibhoni; 10  nemaguta ese aSihoni mambo wevaAmori, aitonga muHeshbhoni, kusvika kumuganhu wevaAmoni;+ 11  uyewo Giriyedhi nenharaunda yevaGeshuri nevaMaakati+ negomo rese reHemoni neBhashani+ yese kusvika kuSareka;+ 12  umambo hwese hwaOgi aiva muBhashani, uyo aitonga muAshtaroti nemuEdrei. (Aiva mumwe wevekupedzisira pavaRefaimu.)+ Mozisi akavakunda ndokuvadzinga.*+ 13  Asi vaIsraeri havana kudzinga+ vaGeshuri nevaMaakati, nekuti vaGeshuri nevaMaakati vachiri kugara pakati paIsraeri nanhasi. 14  Dzinza revaRevhi chete ndiro raasina kupa nhaka.+ Mipiro inopiswa nemoto kuna Jehovha Mwari waIsraeri ndiyo nhaka yavo,+ sezvaakavavimbisa.+ 15  Mozisi akabva apa dzinza revaRubheni nhaka maererano nemhuri dzavo, 16  uye nharaunda yavo yaibva kuAroeri, iri pamucheto peBani reAnoni,* neguta riri pakati pebani racho, nenzvimbo yese yakakwirira uye yakati sandara iri pedyo neMedhebha; 17  Heshbhoni nemaguta ayo madiki ese+ ari panzvimbo yakakwirira uye yakati sandara, Dhibhoni, Bhamoti-bhaari, Bheti-bhaari-meyoni,+ 18  Jahazi,+ Kedhemoti,+ Mefaati,+ 19  Kiriyataimu, Sibma+ neZereti-shahari iri pagomo riri mubani, 20  Bheti-peori, nzvimbo dzine materu dzePisga,+ Bheti-jeshimoti,+ 21  maguta ese ari panzvimbo yakakwirira uye yakati sandara, neumambo hwese hwaSihoni mambo wevaAmori, aitonga muHeshbhoni.+ Mozisi akakunda mambo wacho+ uyewo machinda eMidhiyani aiti Evhi, Rekemu, Zuri, Heri, naRebha,+ avo vaiva madzimambo aigara munyika yacho ari pasi paSihoni. 22  Bharami+ mwanakomana waBheori, uyo aifembera,+ aivawo pakati pevakaurayiwa nebakatwa nevaIsraeri. 23  Muganhu wevaRubheni waiva Rwizi rwaJodhani; uye nharaunda iyi ndiyo yaiva nhaka yevaRubheni maererano nemhuri dzavo, nemaguta acho nemisha yawo. 24  Mozisi akapawo dzinza raGadhi nhaka, maererano nemhuri dzavo, 25  uye nharaunda yavo yaisanganisira Jazeri+ nemaguta ese eGiriyedhi nehafu yenyika yevaAmoni+ kusvika kuAroeri, yakatarisana neRabha;+ 26  uye kubva kuHeshbhoni+ kusvika kuRamati-mizpe neBhetonimu, uye kubva kuMahanaimu+ kusvika kumuganhu weDhebhiri; 27  uye mubani, Bheti-haramu,+ Bheti-nimra, Sukoti,+ neZafoni, ihwo umambo hwese hwakanga hwasara hwaSihoni mambo weHeshbhoni,+ muganhu wacho uri Rwizi rwaJodhani kubva nechezasi kunoperera Gungwa reKinereti*+ riri kumabvazuva kwaJodhani. 28  Iyi ndiyo yaiva nhaka yevaGadhi maererano nemhuri dzavo, nemaguta acho nemisha yawo. 29  Mozisi akapawo hafu yedzinza raManase nhaka maererano nemhuri dzavo.+ 30  Nharaunda yavo yaibva kuMahanaimu,+ ichibatanidza Bhashani yese, umambo hwese hwaOgi mambo weBhashani, nemisha yese yematende yaJairi+ iri muBhashani, maguta 60. 31  Hafu yeGiriyedhi, uye Ashtaroti neEdrei,+ maguta eumambo hwaOgi ari muBhashani, akapiwa vanakomana vaMakiri+ mwanakomana waManase, kuti ave ehafu yevanakomana vaMakiri maererano nemhuri dzavo. 32  Idzi ndidzo nhaka dzavakapiwa naMozisi pavaiva murenje riri pedyo neMoabhi mhiri kwaJodhani, kumabvazuva kweJeriko.+ 33  Asi Mozisi haana kupa dzinza revaRevhi nhaka.+ Jehovha Mwari waIsraeri ndiye nhaka yavo, sezvaakavavimbisa.+

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “kukundwa.”
ChiHeb., “pakatarisana neIjipiti.”
Kana kuti “kubva kurwizi rwunobuda muna Nire.”
Kana kuti “panopindwa napo muHamati.”
Kana kuti “ndichavatorera nyika.”
Kana kuti “peRwizi rwaAnoni.”
Kana kuti “ndokuvatorera nyika.”
Kana kuti “peRwizi rwaAnoni.”
Kureva, Gungwa reGenesareti, kana kuti Gungwa reGarireya.