Joshua 11:1-23

  • Maguta ekuchamhembe anotorwa (1-15)

  • Pfupiso yekukunda kwaJoshua (16-23)

11  Jabhini mambo weHazori paakangozvinzwa, akatumira shoko kuna Jobhabhu mambo weMadhoni,+ nekuna mambo weShimroni, namambo weAkshafu,+  madzimambo aiva kuchamhembe munyika ine makomo, aya aiva mumapani* kumaodzanyemba kweKinereti, neaya aiva muShefera neaiva munzvimbo dzine materu dzeDhori+ kumavirira,  vaKenani+ vaiva kumabvazuva nekumavirira, vaAmori,+ vaHiti, vaPerizi, vaJebhusi vaiva munyika ine makomo, nevaHivhi+ vaiva mujinga meHemoni+ munyika yeMizpa.  Vakabva vabuda nemauto avo ese, vanhu vakawanda kwazvo sejecha riri pamhenderekedzo yegungwa, nemabhiza akawanda kwazvo nengoro dzehondo.  Madzimambo ese aya akarangana kuti asangane, uye akauya, akadzika musasa pamwe chete pamvura yeMeromu kuti arwise vaIsraeri.  Jehovha akabva ati kuna Joshua: “Usavatya,+ nekuti mangwana panguva yakaita seino ndichaita kuti vese vaurayiwe nevaIsraeri. Unofanira kutema marunda* emakumbo emabhiza avo,+ uye unofanira kupisa ngoro dzavo nemoto.”  Joshua nevarume vese vehondo vakabva vavarwisa vakavarairwa pedyo nemvura yeMeromu.  Jehovha akavaisa mumaoko evaIsraeri,+ vakavakunda, vakavatevera kusvika kuSidhoni guta guru,+ neMisrefoti-maimu+ neBani reMizpe kumabvazuva, uye vakavauraya zvekuti hapana kana akapona.+  Joshua akabva avaitira sezvaakanga audzwa naJehovha; akadimbura marunda emakumbo emabhiza avo uye akapisa ngoro dzavo nemoto.+ 10  Uyewo Joshua akadzoka akatora Hazori uye akauraya mambo wayo nebakatwa,+ nekuti Hazori ndiyo yaimbova guta guru paumambo hwese uhwu. 11  Vakauraya vanhu vese vaiva mairi* nebakatwa, vakavaparadza.+ Hapana chinhu chipenyu chakasara.+ Joshua akabva apisa Hazori nemoto. 12  Akatora maguta ese emadzimambo aya uye akakunda madzimambo acho ese nebakatwa.+ Akaaparadza+ sezvakanga zvarayirwa naMozisi, muranda waJehovha. 13  Asi vaIsraeri havana kupisa chero rimwe remaguta akanga ari pazvikomo kunze kweHazori; ndiro rega rakapiswa naJoshua. 14  VaIsraeri vakapamba zvinhu zvese zvemaguta aya nezvipfuwo kuti zvive zvavo.+ Asi vakauraya vanhu vese nebakatwa kusvikira vavaparadza vese.+ Hapana kana chero wavakasiya ari mupenyu.+ 15  Sekurayira kwakanga kwaita Jehovha muranda wake Mozisi, Mozisi akarayirawo Joshua,+ Joshua akaita saizvozvo. Hapana chaasina kuita pane zvese zvakanga zvarayirwa Mozisi naJehovha.+ 16  Joshua akakunda nyika yese iyi, nyika ine makomo, Negebhu yese,+ nyika yese yeGosheni, Shefera,+ Arabha,+ nenharaunda ine makomo yeIsraeri nenzvimbo yayo yakadzikira,* 17  kubvira kuGomo reHaraki, rinokwira richienda kuSeiri, kusvika kuBhaari-gadhi+ iri muBani reRebhanoni mujinga meGomo reHemoni,+ uye akatapa madzimambo avo ese, akaakunda, ndokuauraya. 18  Joshua akarwa nemadzimambo ese aya kwenguva yakati rebei. 19  Hapana guta rakaita rugare nevaIsraeri kunze kwevaHivhi vaigara muGibhiyoni.+ Mamwe maguta ese vakaarwisa vakaakunda.+ 20  Jehovha ndiye akavarega vachiomesa mwoyo+ zvekuti vakarwa nevaIsraeri, kuti avaparadze asingavanzwire tsitsi.+ Vaifanira kuparadzwa sezvakanga zvarayirwa Mozisi naJehovha.+ 21  Panguva iyoyo Joshua akaparadza vaAnaki+ vese vaiva munyika ine makomo, muHebroni, Dhebhiri, Anabhu uye munyika yese ine makomo yaJudha uye munharaunda yese ine makomo yeIsraeri. Joshua akavaparadza pamwe nemaguta avo.+ 22  Hapana vaAnaki vakasara munyika yevaIsraeri; vakangosara+ muGaza,+ muGati,+ nemuAshdhodhi+ chete. 23  Saka Joshua akatora nyika yacho yese, sezvakanga zvavimbiswa Mozisi naJehovha,+ uye akabva aipa vaIsraeri kuti ive nhaka yavo maererano nemigove yavo yaifanira kugovaniswa pakati pemadzinza avo.+ Uye nyika yakazorora pahondo.+

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “muArabha.”
Kana kuti “madzira.”
Kana kuti “mweya yese yaiva mairi.”
Kana kuti “neShefera yayo.”