Joshua 1:1-18

  • Jehovha anosimbisa Joshua (1-9)

    • Verenga Mutemo nenzwi riri pasi pasi (8)

  • Kugadzirira kuyambuka Jodhani (10-18)

1  Pashure pekufa kwaMozisi muranda waJehovha, Jehovha akati kuna Joshua*+ mwanakomana waNuni, mushumiri+ waMozisi:  “Mozisi muranda wangu afa.+ Saka simuka uyambuke Rwizi rwaJodhani, iwe nevanhu vese ava, vaIsraeri,+ mupinde munyika yandiri kuvapa.  Ndichakupai nzvimbo dzese dzamuchatsika netsoka dzenyu, sezvandakavimbisa Mozisi.+  Nyika yenyu ichabva kurenje kusvika kuRebhanoni uye kurwizi rukuru, Rwizi rwaYufratesi, iyo nyika yese yevaHiti,+ kusvika kuGungwa Guru* riri kumavirira.+  Hapana munhu achakwanisa kumirisana newe mazuva ese eupenyu hwako.+ Ndichava newe,+ sezvandakava naMozisi. Handizokurasi kana kukusiya.+  Shinga, usimbe,+ nekuti ndiwe uchaita kuti vanhu ava vagare nhaka yenyika yandakapikira madzitateguru avo kuti ndichavapa.+  “Ingoshinga, usimbe kwazvo, unyatsochengeta Mutemo wese wawakarayirwa nemuranda wangu Mozisi. Usausiya uchienda kurudyi kana kuruboshwe,+ kuti uve akachenjera pane zvaunoita, kwese kwaunoenda.+  Bhuku iri reMutemo harifaniri kubva pamuromo wako,+ unofanira kuriverenga nenzwi riri pasi pasi* siku nesikati, kuti unyatsochengeta zvese zvakanyorwa mariri;+ nekuti kana ukadaro zvinhu zvichakufambira zvakanaka,* uye uchava akachenjera+ pane zvaunoita.  Handina kukurayira here? Shinga, usimbe. Usavhunduka kana kutya, nekuti Jehovha Mwari wako anewe kwese kwaunoenda.”+ 10  Joshua akabva arayira vatungamiriri vevanhu, achiti: 11  “Tendererai mumusasa wese muchipa vanhu murayiro uyu wekuti, ‘Gadzirai zvekudya zvekutakura, nekuti pashure pemazuva matatu muchayambuka Jodhani kuti mupinde uye mutore nyika yamuri kupiwa naJehovha Mwari wenyu kuti ive yenyu.’”+ 12  Uye Joshua akati kuvaRubheni, nevaGadhi, nehafu yedzinza raManase: 13  “Yeukai zvamakarayirwa+ naMozisi muranda waJehovha, achiti: ‘Jehovha Mwari wenyu ari kukupai zororo uye akupai nyika ino. 14  Madzimai enyu, vana venyu, nezvipfuwo zvenyu zvichagara munyika yamakapiwa naMozisi mhiri kuno* kwaJodhani,+ asi imi mese varwi vane simba+ munofanira kuyambuka uto renyu rakarongwa, muri pamberi pehama dzenyu.+ Munofanira kuvabatsira 15  kusvikira Jehovha apa hama dzenyu zororo, sezvaakaitawo kwamuri, uye vatorawo nyika yavari kupiwa naJehovha Mwari wenyu. Pashure paizvozvo, dzokai kunyika yamakapiwa kuti mugare uye kuti ive yenyu, nyika yamakapiwa naMozisi muranda waJehovha kumabvazuva kwaJodhani.’”+ 16  Vakapindura Joshua vachiti: “Tichaita zvese zvamataura, uye tichaenda kwese kwamunenge matituma.+ 17  Tichakuteererai sekuteerera kwatakaita zvese zvakataurwa naMozisi. Kudai Jehovha Mwari wenyu akangova nemi sezvaakava naMozisi.+ 18  Munhu wese anopandukira zvamunotaura uye asingateereri murayiro wese wamunomupa, achaurayiwa.+ Ingoshingai, musimbe.”+

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “Jehoshua,” kureva kuti “Jehovha Ruponeso.”
Kureva, Gungwa reMedhitereniyeni.
Kana kuti “nzira yako ichabudirira.”
Kana kuti “unofanira kufungisisa zviri mariri.”
Kureva, kumabvazuva.