Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Bhuku raJoshua

Zvitsauko

Zviri Mubhuku Racho

 • 1

  • Jehovha anosimbisa Joshua (1-9)

   • Verenga Mutemo nenzwi riri pasi pasi (8)

  • Kugadzirira kuyambuka Jodhani (10-18)

 • 2

  • Joshua anotuma vasori vaviri kuJeriko (1-3)

  • Rakabhi anohwandisa vasori (4-7)

  • Vimbiso kuna Rakabhi (8-21a)

   • Chiratidzo chetambo tsvuku (18)

  • Vasori vanodzokera kuna Joshua (21b-24)

 • 3

  • VaIsraeri vanoyambuka Jodhani (1-17)

 • 4

  • Matombo aizoshanda sechiyeuchidzo (1-24)

 • 5

  • Kuchecheudza vanhu paGirigari (1-9)

  • Kuchengetwa kwePaseka; kuguma kwemana (10-12)

  • Mukuru weuto raJehovha (13-15)

 • 6

  • Rusvingo rweJeriko runoondomoka (1-21)

  • Rakabhi nehama dzake vanosiyiwa vari vapenyu (22-27)

 • 7

  • VaIsraeri vanokundwa kuAi (1-5)

  • Munyengetero waJoshua (6-9)

  • Chivi chinoita kuti vaIsraeri vakundwe (10-15)

  • Akani anobatwa uye anotemwa nematombo (16-26)

 • 8

  • Joshua anoisa vanhu kuti vahwandire guta reAi (1-13)

  • Guta reAi rinokundwa (14-29)

  • Mutemo unoverengwa paGomo reEbhari (30-35)

 • 9

  • VaGibhiyoni vanoshandisa njere, votsvaga rugare (1-15)

  • VaGibhiyoni vanoonekwa kuti vakanyepa (16-21)

  • VaGibhiyoni vanopiwa basa rekuchera mvura nekutema huni (22-27)

 • 10

  • VaIsraeri vanorwira vaGibhiyoni (1-7)

  • Jehovha anorwira vaIsraeri (8-15)

   • Chimvuramabwe chinorova vavengi vari kutiza (11)

   • Zuva rinoramba rakamira (12-14)

  • Madzimambo mashanu anourayiwa (16-28)

  • Maguta ekumaodzanyemba anotorwa (29-43)

 • 11

  • Maguta ekuchamhembe anotorwa (1-15)

  • Pfupiso yekukunda kwaJoshua (16-23)

 • 12

  • Madzimambo akakundwa kumabvazuva kwaJodhani (1-6)

  • Madzimambo akakundwa kumavirira kwaJodhani (7-24)

 • 13

  • Nyika yakanga isati yakundwa (1-7)

  • Kugovewa kwenyika iri kumabvazuva kwaJodhani (8-14)

  • Nhaka yaRubheni (15-23)

  • Nhaka yaGadhi (24-28)

  • Nhaka yaManase kumabvazuva (29-32)

  • Jehovha ndiye nhaka yevaRevhi (33)

 • 14

  • Kugovewa kwenyika kumadokero kwaJodhani (1-5)

  • Karebhi anopiwa Hebroni (6-15)

 • 15

  • Nhaka yaJudha (1-12)

  • Mwanasikana waKarebhi anowana munda (13-19)

  • Maguta aJudha (20-63)

 • 16

  • Nhaka yevanhu vekwaJosefa (1-4)

  • Nhaka yaEfremu (5-10)

 • 17

  • Nhaka yaManase kumadokero (1-13)

  • Imwe nyika yakapiwa vanhu vekwaJosefa (14-18)

 • 18

  • Nyika yakanga yasara inogovewa paShiro (1-10)

  • Nhaka yaBhenjamini (11-28)

 • 19

  • Nhaka yaSimiyoni (1-9)

  • Nhaka yaZebhuroni (10-16)

  • Nhaka yaIsakari (17-23)

  • Nhaka yaAsheri (24-31)

  • Nhaka yaNaftari (32-39)

  • Nhaka yaDhani (40-48)

  • Nhaka yaJoshua (49-51)

 • 20

  • Maguta ekupotera (1-9)

 • 21

  • Maguta evaRevhi (1-42)

   • Evazukuru vaAroni (9-19)

   • EvaKohati vese vakanga vasara (20-26)

   • EvaGeshoni (27-33)

   • EvaMerari (34-40)

  • Zvakavimbiswa naJehovha zvinozadziswa (43-45)

 • 22

  • Madzinza ekumabvazuva anodzokera kunhaka yawo (1-8)

  • Atari inovakwa paJodhani (9-12)

  • Chinangwa cheAtari chinotsanangurwa (13-29)

  • Kusanzwisisana kunogadziriswa (30-34)

 • 23

  • Mashoko aJoshua ekuonekana nevatungamiriri veIsraeri (1-16)

   • Hapana mashoko aJehovha akakundikana (14)

 • 24

  • Joshua anotsanangura nhoroondo yevaIsraeri (1-13)

  • Vanhu vanokurudzirwa kushumira Jehovha (14-24)

   • “Asi ini neimba yangu, tichashumira Jehovha” (15)

  • Sungano yaJoshua nevaIsraeri (25-28)

  • Kufa kwaJoshua nekuvigwa kwake (29-31)

  • Mapfupa aJosefa anovigwa muShekemu (32)

  • Kufa kwaEriyezari nekuvigwa kwake (33)