Jona 4:1-11

  • Jona anotsamwa uye anoti anoda kufa (1-3)

  • Jehovha anodzidzisa Jona kuva netsitsi (4-11)

    • “Zvakanaka here kuti utsamwe zvakadaro?” (4)

    • Chidzidzo kubva pamupudzi (6-10)

4  Asi izvi hazvina kana kumbofadza Jona; akatsamwa kwazvo.  Saka akanyengetera kuna Jehovha achiti: “Jehovha, izvi handizvo here zvaindinetsa pandakanga ndiri kunyika yangu? Ndokusaka ndakamboda hangu kutizira kuTashishi;+ nekuti ndaiziva kuti muri Mwari ane tsitsi* nengoni, anononoka kutsamwa, azere nerudo rusingachinji,+ uye anorwadziwa nekuunza dambudziko.  Zvino ndapota Jehovha, chindiurayai henyu, nekuti zviri nani kuti ndife zvangu pane kuti ndirarame.”+  Jehovha akamubvunza kuti: “Zvakanaka here kuti utsamwe zvakadaro?”  Jona akabva abuda muguta racho akanogara pasi kumabvazuva kwaro. Akagadzira dumba ikoko, akagara mumumvuri wacho achida kuona kuti chii chaizoitika kuguta racho.+  Jehovha Mwari akabva aita kuti pakure mupudzi* kuitira kuti Jona awane mumvuri, uye kuti shungu dzake dzidzikire. Uye Jona akafarira mupudzi wacho chaizvo.  Asi mangwana acho, utonga hwava kutsvuka, Mwari wechokwadi akaita kuti gonye rirume mupudzi wacho, ukabva wasvava.  Zuva parakabuda, Mwari akaunza mhepo inopisa yaibva kumabvazuva, uye Jona akatsva nezuva zvekuti akanga ava kupera simba. Akaramba achikumbira kuti afe,* uye akaramba achiti, “Zviri nani kuti ndife zvangu pane kuti ndirarame.”+  Mwari akati kuna Jona: “Zvakanaka here kuti utsamwire mupudzi zvakadaro?”+ Iye akati: “Handingambotadzi kutsamwa, ndakatotsamwa zvekuti ndiri kuda kufa.” 10  Asi Jehovha akati: “Wanzwira urombo mupudzi, wausina kushandira uye wausina kukudza. Wakura neusiku humwe chete ukaparara neusiku humwe chete. 11  Zvino ini handifaniriwo here kunzwira urombo Ninivhi guta guru,+ iro rine varume vanopfuura 120 000 vasingambozivi musiyano wezvakanaka nezvakaipa,* pamwe chete nezvipfuwo zvavo zvizhinji?”+

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “nyasha.”
Dzimwe shanduro dzinoti, “mufute” uyo unonziwo mupfuta.
Kana kuti “kuti mweya wake ufe.”
Kana kuti “weruoko rwavo rwerudyi nerweruboshwe.”