Mashoko Akanaka Akanyorwa naJohani 5:1-47

  • Murume anorwara anoporeswa paBhetizata (1-18)

  • Jesu akapiwa simba naBaba vake (19-24)

  • Vakafa vachanzwa inzwi raJesu (25-30)

  • Uchapupu pamusoro paJesu (31-47)

5  Pashure pacho, kwaiva nemutambo+ wevaJudha, uye Jesu akakwidza kuJerusarema.  MuJerusarema, paGedhi reMakwai+ pane dziva rine mavharanda mashanu, rinonzi muchiHebheru Bhetizata.  Ipapo paiva nevanhu vakawanda vainge vakarara vachirwara, mapofu, vanokamhina, nevaya vaiva nemakumbo kana maoko akakokonyara. 4 * ——  Asi paiva nemumwe murume aivapo akanga ava nemakore 38 achirwara.  Paakaona murume uyu akarara ipapo, achiziva kuti akanga atova nenguva refu achirwara, Jesu akati kwaari: “Unoda kupora here?”+  Murume wacho airwara akamupindura kuti: “Ishe, handina anondiisawo mudziva mvura painenge yabvongodzwa, saka pandinenge ndichienda mumwe munhu anonditangira kupinda.”  Jesu akati kwaari: “Simuka! Tora mubhedha wako ufambe.”+  Murume wacho akabva angopora, uye akatora kamubhedha kake akatanga kufamba. Musi iwoyo raiva Sabata. 10  Saka vaJudha vakatanga kuti kumurume wacho akanga arapwa: “Nhasi iSabata, haubvumirwi nemutemo kutakura kamubhedha.”+ 11  Asi akavapindura kuti: “Munhu andiporesa ndiye anditi, ‘Tora mubhedha wako ufambe.’” 12  Vakamubvunza kuti: “Ndiani munhu wacho akuudza kuti, ‘Utore ufambe’?” 13  Asi murume akanga aporeswa haana kuziva kuti aiva ani, nekuti Jesu akanga apinda muvanhu vakawanda vaivapo. 14  Jesu akazomuwana ari mutemberi, akati kwaari: “Iye zvino zvawapora kudai, chirega kutadza zvakare, kuti pasava nechimwe chinhu chakaipa kupfuura izvi chingaitika kwauri.” 15  Murume wacho akaenda akanoudza vaJudha vacho kuti Jesu ndiye akanga amuporesa. 16  Izvi zvakaita kuti vaJudha vatambudze Jesu, nekuti aiita zvinhu izvi paSabata. 17  Asi akavapindura kuti: “Baba vangu vachiri kushanda nanhasi, uye ini ndinoramba ndichishanda.”+ 18  Ndokusaka vaJudha vakatowedzera kutsvaga nzira yekumuuraya, nekuti akanga asingangotyori mutemo weSabata chete asi akanga achitiwo Mwari ndiBaba vake,+ achizviita akaenzana naMwari.+ 19  Saka Jesu akavapindura achiti: “Chokwadi, chokwadi ndinoti kwamuri, Mwanakomana haagoni kuita chinhu chaanozvitangira ega, asi anongoita zvaanoona Baba vachiita.+ Nekuti zvese zvavanoita, Mwanakomana anoitawo izvozvo. 20  Nekuti Baba vanoda Mwanakomana+ uye vanomuratidza zvinhu zvese zvavanoita, uye vachamuratidza mabasa makuru pane aya, kuti mushamiswe.+ 21  Nekuti sekumutsa kunoita Baba vanhu vakafa vachiita kuti vave vapenyu,+ Mwanakomana anopawo upenyu wese waanoda kupa.+ 22  Nekuti Baba havatombotongi munhu, asi vakapa Mwanakomana basa rese rekutonga,+ 23  kuti vese vakudze Mwanakomana sekukudza kwavanoita Baba. Munhu wese asingakudzi Mwanakomana haakudzi Baba vakamutuma.+ 24  Chokwadi, chokwadi ndinoti kwamuri, munhu wese anonzwa shoko rangu otenda iye akandituma, ane upenyu husingaperi,+ uye haatongwi, asi anenge abva murufu achienda kuupenyu.+ 25  “Chokwadi, chokwadi ndinoti kwamuri, nguva iri kuuya, uye yatosvika, yekuti vakafa vanzwe inzwi reMwanakomana waMwari uye vaya vanenge vateerera vachararama. 26  Nekuti Baba vane upenyu mavari,*+ saka vakaitawo kuti Mwanakomana ave neupenyu maari.+ 27  Uye vakamupa simba rekutonga,+ nekuti iye ndiye Mwanakomana wemunhu.+ 28  Musashamiswa neizvi, nekuti nguva iri kuuya yekuti vese vari mumakuva evanoyeukwa vachanzwa inzwi rake,+ 29  vobuda, vaya vakaita zvakanaka vachamukira upenyu, uye vaya vaiita zvakaipa vachamukira kutongwa.+ 30  Handikwanisi kuita chinhu chandinozvitangira ndega. Ndinotonga sekunzwa kwandinenge ndaita, uye mutongo wangu wakarurama+ nekuti handitsvagi kuda kwangu, asi kuda kwaiye akandituma.+ 31  “Kana ndichizvipupurira ndega, kupupura kwangu hakusi kwechokwadi.+ 32  Kune mumwe anondipupurira, uye ndinoziva kuti kundipupurira kwaanoita ndekwechokwadi.+ 33  Makatuma vanhu kuna Johani, uye akapupurira chokwadi.+ 34  Kunyange zvakadaro, ini handidi uchapupu hunobva kumunhu, asi ndinotaura zvinhu izvi kuti muponeswe. 35  Murume iyeye akanga ari rambi rinobvira uye rinopenya, uye kwekanguva maida kufara chaizvo muchiedza chake.+ 36  Asi ndine uchapupu hukuru kupfuura hwaJohani, nekuti mabasa andakanzi naBaba vangu ndiite, mabasa aya andiri kuita, anopupura kuti Baba vakandituma.+ 37  Uye Baba pachavo vakandituma vakandipupurira.+ Hamuna kana pamakambonzwa inzwi ravo kana kuona zvavakaita,+ 38  uye hamuna shoko ravo rinogara mamuri, nekuti hamutendi iye wavakatuma. 39  “Munoongorora Magwaro+ nekuti munofunga kuti achaita kuti muwane upenyu husingaperi; uye iwayo ndiwo chaiwo anondipupurira.+ 40  Asi hamudi kuuya kwandiri+ kuti muve neupenyu. 41  Handigamuchiri kukudzwa kunobva kuvanhu, 42  asi ndinonyatsoziva kuti kuda Mwari hakusi mamuri. 43  Ndakauya muzita raBaba vangu, asi hamundigamuchiri. Kudai mumwe munhu aiuya muzita rake ega, maimugamuchira. 44  Mungatenda sei, imi muchigamuchira kukudzwa kwamunopanana pakati penyu muchirega kutsvaga kukudzwa kunobva kuna Mwari mumwe chete?+ 45  Musafunga kuti ndichakupomerai mhosva pamberi paBaba; anokupomerai mhosva ariko, Mozisi,+ wamakaisa tariro yenyu maari. 46  Ndingatoti kudai maitenda Mozisi mungadai mainditendawo, nekuti akanyora nezvangu.+ 47  Asi kana musingatendi zvaakanyora, muchatenda sei zvandinotaura?”

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “vane chipo cheupenyu mavari.”