Mashoko Akanaka Akanyorwa naJohani 4:1-54

  • Jesu nemukadzi wekuSamariya (1-38)

    • Namata Mwari “mumweya nemuchokwadi” (23, 24)

  • VaSamariya vakawanda vanotenda muna Jesu (39-42)

  • Jesu anoporesa mwanakomana wegurukota (43-54)

4  Jesu* paakaziva kuti vaFarisi vakanga vanzwa kuti akanga achiita vadzidzi vakawanda kupfuura Johani, achivabhabhatidza,+  kunyange zvazvo Jesu asiri iye aibhabhatidza pachake asi vari vadzidzi vake,  akabva kuJudhiya akaendazve kuGarireya.  Asi aifanira kupfuura nemuSamariya.  Saka akasvika kuguta reSamariya rainzi Sikari, pedyo nemunda waJakobho waakanga apa mwanakomana wake Josefa.+  Tsime raJakobho raitova ipapo.+ Zvino Jesu, nekuneta kwaakanga aita nerwendo, akanga akagara patsime racho. Yaiva awa yechi6.*  Mumwe mukadzi muSamariya akauya kuzochera mvura. Jesu akati kwaari: “Ndipeiwo mvura yekunwa.”  (Nekuti vadzidzi vake vakanga vaenda muguta kunotenga zvekudya.)  Saka mukadzi wacho muSamariya akati kwaari: “Sei muchindikumbira mvura yekunwa imi muri muJudha, ini ndiri muSamariya?” (Nekuti vaJudha havadyidzani nevaSamariya.)+ 10  Jesu akamupindura achiti: “Kudai manga muchiziva chipo chaMwari*+ uye kuti ndiani ari kuti kwamuri, ‘Ndipeiwo mvura yekunwa,’ mungadai mamukumbira, akupai mvura mhenyu.”+ 11  Iye akati kwaari: “Ishe, hamuna kana mugomo wekucheresa mvura, uye tsime racho rakadzika. Saka mvura iyi mhenyu munoitora kupi? 12  Muri mukuru here kuna tateguru vedu Jakobho, vakatipa tsime racho uye vakanwa mariri pamwe chete nevanakomana vavo nezvipfuwo zvavo?” 13  Jesu akamupindura achiti: “Munhu wese anonwa mvura iyi achanzwazve nyota. 14  Munhu wese anonwa mvura yandichamupa haazonzwizve nyota,+ asi mvura yandichamupa ichava chitubu chemvura chiri maari chinotubuka chichipa upenyu husingaperi.”+ 15  Mukadzi wacho akati kwaari: “Ishe, ndipeiwo mvura iyoyo, kuti ndirege kunzwazve nyota uye ndisaramba ndichiuya kuno kuzochera mvura.” 16  Akati kwaari: “Endai munoshevedza murume wenyu muuye naye pano.” 17  Mukadzi wacho akamupindura kuti: “Handina murume.” Jesu akati kwaari: “Mataura chokwadi pamati, ‘Handina murume.’ 18  Nekuti makava nevarume vashanu, uye wamuinaye iye zvino haasi murume wenyu. Apa mataura chokwadi.” 19  Mukadzi wacho akati kwaari: “Ishe, ndaona kuti muri muprofita.+ 20  Madzitateguru edu ainamatira mugomo iri, asi imi munoti vanhu vanofanira kunamatira muJerusarema.”+ 21  Jesu akati kwaari: “Ndiri kukuudzai chokwadi, imi amai, nguva iri kuuya pamusingazonamati Baba mugomo iri kana kuti muJerusarema. 22  Imi munonamata chamusingazivi;+ isu tinonamata chatinoziva, nekuti ruponeso runotangira kuvaJudha.+ 23  Kunyange zvakadaro, nguva iri kuuya, uye yatosvika, yekuti vanamati vechokwadi vanamate Baba mumweya nemuchokwadi, nekuti zvechokwadi, Baba vari kutsvaga vanhu vakadaro kuti vavanamate.+ 24  Mwari mweya,+ uye vanomunamata vanofanira kunamata mumweya nemuchokwadi.”+ 25  Mukadzi wacho akati kwaari: “Ndinoziva kuti Mesiya ari kuuya, iye anonzi Kristu. Kana iyeye angouya, achabva atizivisa zvinhu zvese pachena.” 26  Jesu akati kwaari: “Ndini wacho ndiri kutotaura nemi izvozvi.”+ 27  Vadzidzi vake vakabva vasvika panguva iyoyo, vakashamisika kuti akanga achitaura nemukadzi. Asi hapana akati: “Muri kutsvagei?” kana kuti, “Muri kutaurirei naye?” 28  Saka mukadzi wacho akasiya chirongo chake, akapinda muguta, akanoudza vanhu kuti: 29  “Uyai muone mumwe murume andiudza zvese zvandakaita. Haangadaro ari iye Kristu?” 30  Vakabuda muguta, vakatanga kuuya kwaari. 31  Vanhu ava vachiuya kudaro, vadzidzi vaiti kwaari: “Rabhi,+ chimbodyai.” 32  Asi iye akati kwavari: “Ndine zvekudya zvamusingazivi.” 33  Saka vadzidzi vakataurirana vachiti: “Asi pane munhu amuvigira zvekudya kani?” 34  Jesu akati kwavari: “Zvekudya zvangu ndiko kuita kuda kwaiye akandituma+ uye kupedza basa rake.+ 35  Handiti munoti kwasara mwedzi mina kuti kukohwa kusvike? Onai! Ndinoti kwamuri: Simudzai maziso enyu muone kuti minda yachenera kukohwa.+ Iye zvino 36  mukohwi ava kutogamuchira mubhadharo uye ari kuunganidza zvibereko zveupenyu husingaperi, kuti mudyari nemukohwi vafare pamwe chete.+ 37  Nekuti panyaya iyi chirevo ichi ndechechokwadi chinoti: Mumwe mudyari, mumwe mukohwi. 38  Ndakakutumai kunokohwa zvamusina kushandira. Vamwe vakashanda, uye imi mapinda kuti muwane zvavakashandira.” 39  VaSamariya vazhinji vemuguta iroro vakatenda maari nekuda kwezvakataurwa nemukadzi akapupura achiti: “Andiudza zvese zvandakaita.”+ 40  Saka vaSamariya pavakauya kwaari, vakamukumbira kuti agare navo, uye akagara ikoko mazuva maviri. 41  Izvi zvakaita kuti vamwe vakatowanda vatende nekuda kwezvaakataura, 42  uye vakati kumukadzi wacho: “Hatichangotendi nekuda kwezvawataura chete; nekuti tazvinzwira tega, uye tinoziva kuti murume uyu zvechokwadi ndiye muponesi wenyika.”+ 43  Pashure pemazuva acho maviri, akasimuka ndokuenda kuGarireya. 44  Asi Jesu pachake akapupura kuti muprofita haakudzwi kumusha kwake.+ 45  Saka paakasvika kuGarireya, vaGarireya vakamutambira, nekuti vakanga vaona zvese zvaakaita kuJerusarema pamutambo,+ sezvo vakanga vaendawo kumutambo wacho.+ 46  Akabva aendazve kuKana muGarireya, kwaakambochinja mvura ikava waini.+ Kwaiva nerimwe gurukota ramambo raiva nemwanakomana airwara kuKapenaume. 47  Murume uyu paakanzwa kuti Jesu akanga abuda muJudhiya akapinda muGarireya, akaenda kwaari, akamukumbira kuti auye kuzoporesa mwanakomana wake, nekuti akanga ava kufa. 48  Asi Jesu akati kwaari: “Vanhu imi hamufi makatenda kunze kwekunge maona zviratidzo nezvishamiso.”+ 49  Gurukota racho rakati kwaari: “Ishe, uyai mwana wangu asati afa.” 50  Jesu akati kwariri: “Enda; mwanakomana wako mupenyu.”+ Murume wacho akatenda shoko raakaudzwa naJesu, ndokubva aenda. 51  Asi achiri munzira, akasangana nevaranda vake vakamuudza kuti mwanakomana wake aiva mupenyu.* 52  Saka akavabvunza kuti akanga apora nguvai. Vakamupindura kuti: “Fivha yacho yakapera nezuro paawa yechi7.”* 53  Baba vacho vakabva vaziva kuti zvakaitika panguva chaiyo yakanzi naJesu kwavari: “Mwana wako mupenyu.”+ Saka ivo nemhuri yavo yese vakatenda. 54  Ichi ndicho chiratidzo chechipiri+ chakaitwa naJesu paakabuda muJudhiya achipinda muGarireya.

Mashoko Emuzasi

ChiGir., “Ishe.”
Kureva, kuma12:00 dzemasikati.
Kana kuti “chipo chaMwari chepachena.”
Kana kuti “akanga apora.”
Kureva, kuma1:00 dzemasikati.