Mashoko Akanaka Akanyorwa naJohani 19:1-42

  • Jesu anorohwa zvakasimba uye anotsvinyirwa (1-7)

  • Pirato anobvunzurudza Jesu zvakare (8-16a)

  • Jesu anorovererwa padanda paGorogota (16b-24)

  • Jesu anotaura kuti amai vake vachengetwe (25-27)

  • Kufa kwaJesu (28-37)

  • Kuvigwa kwaJesu (38-42)

19  Pirato akabva atora Jesu, akamurova zvakasimba.+  Uye varwi vakaruka korona yeminzwa, vakaiisa mumusoro make, vakamupfekedza nguo yepepuru,+  uye vaiuya kwaari vachiti: “Kwaziwai, imi Mambo wevaJudha!” Uye vairamba vachimurova mbama kumeso.+  Pirato akabudazve panze akati kwavari: “Onai! Ndiri kumubudisa kwamuri kuti muzive kuti ndamushayira mhosva.”+  Saka Jesu akauya panze akapfeka korona yeminzwa nenguo yepepuru. Pirato akati kwavari: “Onai! Murume wacho uyu!”  Asi vatungamiriri vevapristi nevarindi pavakamuona, vakashevedzera vachiti: “Ngaarovererwe! Ngaarovererwe!”+ Pirato akati kwavari: “Mutorei imi mumuroverere, nekuti ini handina kana mhosva yandamuwanira.”+  VaJudha vakamupindura kuti: “Tine mutemo, uye maererano nemutemo iwoyo anofanira kufa,+ nekuti akazviita mwanakomana waMwari.”+  Pirato paakanzwa zvavaitaura akabva atonyanya kutya,  uye akapindazve mumuzinda, akati kuna Jesu: “Unobva kupi?” Asi Jesu haana kumupindura.+ 10  Saka Pirato akati kwaari: “Hausi kuda kutaura neni here? Hauzivi here kuti ndine simba rekukusunungura uye rekuita kuti urovererwe?” 11  Jesu akamupindura kuti: “Kudai usina kupiwa simba kubva kumusoro ungadai usina simba pandiri. Ndokusaka munhu andiunza kwauri aine chivi chakakura kupfuura chako.” 12  Izvi zvakaita kuti Pirato arambe achitsvaga nzira yekumusunungura nayo, asi vaJudha vakashevedzera vachiti: “Kana mukasunungura munhu uyu, hamusi shamwari yaKesari. Munhu wese anozviita mambo anopikisana* naKesari.”+ 13  Pirato paakanzwa izvi, akabudisa Jesu panze, akagara pachigaro chekutonga pachivanze chakagadzirwa nematombo chinonzi Gabhata, muchiHebheru. 14  Rakanga riri zuva reKugadzirira+ Paseka, yava awa inenge yechi6.* Uye iye akati kuvaJudha: “Onai! Mambo wenyu!” 15  Asi vakashevedzera kuti: “Mubvisei pano! Mubvisei pano! Ngaarovererwe!” Pirato akati kwavari: “Ndoroverera mambo wenyu here?” Vatungamiriri vevapristi vakapindura kuti: “Hatina mumwe mambo kunze kwaKesari.” 16  Akabva avapa Jesu wacho kuti anorovererwa padanda.+ Saka akanga ava mumaoko mavo. 17  Akazvitakurira danda rake rekutambudzirwa,* akaenda kunzvimbo yavaiti Nzvimbo yeDehenya,+ inonzi Gorogota muchiHebheru.+ 18  Vasvika ikoko, vakamuroverera padanda,+ pamwe chete nevamwe varume vaviri, mumwe kudivi iri, mumwe kune rimwe racho, Jesu ari pakati.+ 19  Pirato akanyorawo mashoko, akaaisa padanda racho.* Pakanga pakanyorwa kuti: “Jesu wekuNazareta Mambo wevaJudha.”+ 20  VaJudha vakawanda vakaverenga mashoko aya, nekuti nzvimbo yakarovererwa Jesu yakanga iri pedyo neguta, uye akanga akanyorwa muchiHebheru, muchiRatini, nemuchiGiriki. 21  Asi vatungamiriri vevapristi vevaJudha vakati kuna Pirato: “Musanyora kuti, ‘Mambo wevaJudha,’ asi nyorai kuti akati, ‘Ndiri Mambo wevaJudha.’” 22  Pirato akapindura kuti: “Zvandanyora ndanyora.” 23  Varwi pavakanga varoverera Jesu, vakakamura nguo dzake dzekunze kuita migove mina, murwi mumwe nemumwe aine mugove wake, uye vakatorawo nguo yake yemukati. Asi nguo yemukati yakanga isina musono, nekuti yakanga yakarukwa kubva kumusoro kusvikira pasi. 24  Saka vakataurirana kuti: “Ngatiregei kuibvarura, tikande mijenya tione kuti ichava yaani.”+ Izvi zvakaitika kuti zvizadzise rugwaro runoti: “Vakagovana nguo dzangu, uye vakakandira zvipfeko zvangu mijenya.”+ Saka varwi vakaita zvinhu izvi. 25  Asi pedyo nedanda rekutambudzirwa* raJesu, pakanga pakamira amai vake nemunin’ina waamai vake+ naMariya mudzimai waKropasi naMariya Magadharini.+ 26  Saka Jesu paakaona amai vake nemudzidzi waaida+ vakamira pedyo, akati kuna amai vake: “Amai onai mwanakomana wenyu!” 27  Akabva atiwo kumudzidzi wacho: “Ona amai vako!” Kubvira ipapo, mudzidzi wacho akatanga kugara navo kumba kwake. 28  Pashure peizvi, Jesu akaziva kuti iye zvino zvinhu zvese zvakanga zvaitika, saka kuti azadzise rugwaro, akati: “Ndine nyota.”+ 29  Paiva nemudziyo wakanga uripo waiva wakazara vhiniga. Saka vakaisa siponji yakazara nevhiniga pashanga rehisopi,* vakaiisa pamuromo wake.+ 30  Paakanga agamuchira vhiniga yacho, Jesu akati: “Zvaitika!”+ uye musoro wake wakabva warereka, akabudisa simba rake reupenyu.*+ 31  Sezvo rakanga riri zuva reKugadzirira,+ vaJudha vakakumbira Pirato kuti varume vacho vatyorwe makumbo, zvitunha zvavo zvobviswa, kuti zvirege kuramba zviri pamatanda+ paSabata, (nekuti Sabata iroro rakanga riri guru.)+ 32  Saka varwi vakauya, vakatyora makumbo emurume wekutanga neemumwe murume wacho akanga arovererwa pamwe chete naye. 33  Asi pavakasvika pana Jesu, vakaona kuti akanga atofa, saka havana kutyora makumbo ake. 34  Asi mumwe murwi akamubaya parutivi pake nepfumo,+ ropa nemvura zvikabva zvabuda. 35  Uya akazviona akapa uchapupu uhwu uye uchapupu hwake ndehwechokwadi, uye anoziva kuti zvaanotaura ndezvechokwadi, kuti imiwo mutende.+ 36  Zvinhu izvi zvakatoitika kuti rugwaro ruzadziswe runoti: “Hapana kana pfupa rake richatyorwa.”+ 37  Uyezve rumwe rugwaro runoti: “Vachatarisa uya wavakabaya.”+ 38  Pashure pezvinhu izvi, Josefa wekuArimatiya, uyo akanga ari mudzidzi waJesu asi ari wepachivande nekuti aitya vaJudha,+ akakumbira Pirato kuti atore chitunha chaJesu, uye Pirato akamupa mvumo. Saka akauya akatora chitunha chacho.+ 39  Nikodhimo,+ murume uya akambouya kwaari usiku pakutanga, akauyawo nemusanganiswa wemura nearosi, wairema makirogiramu angasvika 30.*+ 40  Saka vakatora chitunha chaJesu, vakachimonera nemachira ane zvinonhuhwirira,+ maererano nezvaiitwa nevaJudha pakuviga munhu. 41  Panzvimbo yaakarovererwa pakanga paine munda, uye mumunda macho maiva neguva idzva+ rakanga risati rambovigwa munhu. 42  Sezvo raiva zuva reKugadzirira+ revaJudha uye sezvo guva racho raiva pedyo, vakaviga Jesu imomo.

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “anopesana.”
Kureva, kuma12:00 dzemasikati.
Kana kuti “danda racho rekutambudzirwa.” Ona Tsanangudzo Yemashoko.
Kana kuti “akabva afa.”
Kana kuti “mapaundi 100.” Ona mashoko emuzasi ari pana Johani 12:3.