Mashoko Akanaka Akanyorwa naJohani 13:1-38

  • Jesu anogeza tsoka dzevadzidzi vake (1-20)

  • Jesu anoti Judhasi ndiye mutengesi (21-30)

  • Murayiro mutsva (31-35)

    • “Kana muine rudo pakati penyu” (35)

  • Petro anoudzwa kuti acharamba Jesu (36-38)

13  Jesu akaziva mutambo wePaseka usati wasvika kuti nguva yake yakanga yakwana+ yekuti abve munyika ino aende kuna Baba.+ Sezvo aida vake vaiva panyika, akaramba achivada kusvikira pamugumo.+  Pavaidya zvekudya zvemanheru, Dhiyabhorosi akanga atoisa pfungwa yekumutengesa mumwoyo maJudhasi Iskariyoti,+ mwanakomana waSimoni.+  Jesu aiziva kuti Baba vakanga vaisa zvinhu zvese mumaoko ake uye kuti akabva kuna Mwari uye kuti aienda kuna Mwari,+  saka akasimuka pavaidya, akabvisa nguo dzake dzekunze. Akatora jira, akarimonera* muchiuno make.+  Akabva aisa mvura mumudziyo wekugezera, akatanga kugeza tsoka dzevadzidzi achidzipukuta nejira raakanga akamonera* muchiuno.  Akabva asvika pana Simoni Petro. Iye akati kwaari: “Ishe, muri kuda kugeza tsoka dzangu here?”  Jesu akamupindura kuti: “Zvandiri kuita hausi kuzvinzwisisa iye zvino, asi kana zvapfuura uchazozvinzwisisa.”  Petro akati kwaari: “Hazvitomboiti kuti mugeze tsoka dzangu.” Jesu akamupindura kuti: “Kana ndikasakugeza,+ hauna mugove neni.”  Simoni Petro akati kwaari: “Ishe, musageza tsoka dzangu chete. Chibvai magezawo maoko angu nemusoro.” 10  Jesu akati kwaari: “Munhu anenge akageza muviri anofanira kugezwa tsoka chete, nekuti muviri wese wakachena. Imi makachena, asi kwete mese.” 11  Nekuti aiziva munhu ari kumutengesa.+ Ndokusaka akati: “Hamusi mese makachena.” 12  Paakanga ageza tsoka dzavo, apfeka nguo dzake dzekunze, uye agara zvakare patafura, akati kwavari: “Manzwisisa here zvandakuitirai? 13  Munonditi, ‘Mudzidzisi’ uye ‘Ishe,’ uye ndizvozvo chaizvo, nekuti ndizvo zvandiri.+ 14  Saka kana ini, Ishe uye Mudzidzisi, ndageza tsoka dzenyu,+ nemiwo munofanira kugezana tsoka.+ 15  Nekuti ndakuratidzai muenzaniso, kuti zvandakuitirai, muitewo saizvozvo.+ 16  Chokwadi, chokwadi ndinoti kwamuri, muranda haasi mukuru kuna tenzi wake, uye anotumwa haasi mukuru kune akamutuma. 17  Kana muchiziva zvinhu izvi, munofara kana muchizviita.+ 18  Handisi kutaura pamusoro penyu mese; ndinoziva vandakasarudza. Asi izvi zviri kuitika kuti rugwaro ruzadziswe+ runoti: ‘Uya aidya chingwa changu, andisimudzira chitsitsinho chake.’*+ 19  Ndiri kukuudzai iye zvino zvisati zvaitika, kuti pazvinozoitika mutende kuti ndini wacho.+ 20  Chokwadi, chokwadi ndinoti kwamuri, wese anogamuchira munhu wandinotuma anondigamuchirawo,+ uye wese anondigamuchira anogamuchirawo akandituma.”+ 21  Pashure pekutaura izvi, Jesu akashungurudzika, uye akapupura achiti: “Chokwadi, chokwadi ndinoti kwamuri, mumwe wenyu achanditengesa.”+ 22  Vadzidzi vakatanga kutarisana, vachishaya kuti akanga achireva ani.+ 23  Mumwe wevadzidzi aidiwa naJesu+ akanga akagara pedyo naJesu.* 24  Simoni Petro akabva anongedza nemusoro kwaari, akati: “Tiudze kuti ari kutaura nezvaani.” 25  Saka mudzidzi wacho akazendamira pachipfuva chaJesu, akati kwaari: “Ishe, ndiani?”+ 26  Jesu akapindura kuti: “Ndeuyo wandichapa chimedu chechingwa chandinoseva.”+ Saka akaseva chingwa chacho, akachipa Judhasi, mwanakomana waSimoni Iskariyoti. 27  Judhasi paakanga atora chingwa chacho, Satani akabva apinda maari.+ Saka Jesu akati kwaari: “Kurumidza kuita zvauri kuita.” 28  Asi vamwe vese vakanga vakagara patafura havana kuziva kuti akazvitaurirei kwaari. 29  Vamwe vaitofunga kuti sezvo Judhasi ari iye aichengeta bhokisi remari,+ Jesu akanga achimuudza kuti, “Tenga zvinhu zvatinoda kushandisa pamutambo,” kana kuti aifanira kupa varombo chimwe chinhu. 30  Saka paakatambira chingwa chacho akabva abuda pakarepo. Uye hwaiva usiku.+ 31  Saka paakanga aenda, Jesu akati: “Iye zvino Mwanakomana wemunhu ava kukudzwa,+ uye ava kuita kuti Mwari akudzwe. 32  Mwari pachake achamukudza,+ uye achamukudza pakarepo. 33  Vana,* ndasarirwa nenguva shomanana ndiinemi. Muchanditsvaga; uye sezvandakataura kuvaJudha kuti, ‘Hamukwanisi kuuya kwandiri kuenda,’+ ndinozvitaurawo kwamuri iye zvino. 34  Ndiri kukupai murayiro mutsva, kuti mudanane; sekukudai kwandakaita,+ imiwo dananai.+ 35  Vese vachaziva kuti muri vadzidzi vangu neizvi, kana muine rudo pakati penyu.”+ 36  Simoni Petro akati kwaari: “Ishe, muri kuenda kupi?” Jesu akapindura kuti: “Kwandiri kuenda haukwanisi kunditevera iye zvino, asi uchatevera gare gare.”+ 37  Petro akati kwaari: “Ishe, nei ndisingakwanisi kukuteverai iye zvino? Ndichapa upenyu hwangu* nekuda kwenyu.”+ 38  Jesu akapindura kuti: “Une chokwadi here kuti uchapa upenyu hwako* nekuda kwangu? Chokwadi, chokwadi ndinoti kwauri, jongwe risati rarira, uchandiramba katatu.”+

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “akarisunga.”
Kana kuti “akasunga.”
Kana kuti “andipandukira.”
ChiGir., “pachipfuva paJesu.”
ChiGir., “Vana vadiki.” Iri ishoko raishandiswa kumunhu waunoda.
Kana kuti “mweya wangu.”
Kana kuti “mweya wako.”