Mashoko Akanaka Akanyorwa naJohani 11:1-57

  • Kufa kwaRazaro (1-16)

  • Jesu anonyaradza Marita naMariya (17-37)

  • Jesu anomutsa Razaro (38-44)

  • Vanorangana kuuraya Jesu (45-57)

11  Mumwe murume ainzi Razaro airwara; aibva kuBhetani, musha waigara Mariya nemukoma wake Marita.+  Uyu ndiye Mariya uya akadira mafuta anonhuhwirira pana Ishe, akapukuta tsoka dzaIshe nebvudzi rake;+ hanzvadzi yake Razaro ndiyo yairwara.  Saka hanzvadzi dzake dzakatumira shoko kwaari, dzichiti: “Ishe, shamwari yenyu yepamwoyo iri kurwara.”  Asi Jesu paakazvinzwa akati: “Kurwara uku hakusi kwekuti apedzisire afa; ndekwekuti Mwari akudzwe,+ kwoita kuti Mwanakomana waMwari akudzwe.”  Jesu aida Marita nemunin’ina wake naRazaro.  Asi paakanzwa kuti Razaro airwara, akatoramba ari munzvimbo yaakanga ari kwemamwe mazuva maviri.  Akabva azoti kuvadzidzi vake: “Ngatiendeizve kuJudhiya.”  Vadzidzi vakati kwaari: “Rabhi,+ nguva ichangobva kupfuura iyi vanhu vemuJudhiya vaida kukutemai nematombo,+ zvino mava kuda kudzokera ikoko zvakare?”  Jesu akapindura kuti: “Handiti kunze kunoita maawa 12 kwakachena?+ Kana munhu akafamba kwakachena hapana chinomupiringisha, nekuti anoona chiedza chenyika ino. 10  Asi kana munhu akafamba usiku, anopingirishwa, nekuti chiedza hachisi maari.” 11  Pashure pekutaura mashoko aya, akawedzera kuti: “Razaro shamwari yedu arara,+ asi ndiri kuenda ikoko kunomumutsa.” 12  Vadzidzi vakabva vati kwaari: “Ishe, kana akarara, achapora hake.” 13  Jesu akanga achitaura nezverufu rwake. Asi ivo vakafunga kuti aitaura kuti ari kumbozorora zvake akakotsira. 14  Jesu akabva avabudira pachena kuti: “Razaro afa,+ 15  uye ndinofara nekuda kwenyu kuti ndanga ndisiko, kuti mutende. Asi ngatiendei kwaari.” 16  Saka Tomasi, ainzi Mumwe Wemapatya, akati kuvamwe vadzidzi: “Ngatiendeiwo, kuti tinofawo naye.”+ 17  Jesu paakasvika, akawana kuti Razaro akanga atova nemazuva mana ari muguva.* 18  Bhetani yaiva pedyo neJerusarema nemakiromita angasvika matatu.* 19  Uye vaJudha vakawanda vakanga vauya kuna Marita naMariya kuzovanyaradza pakufirwa kwavakanga vaitwa nehanzvadzi yavo. 20  Marita paakanzwa kuti Jesu akanga achiuya, akanomuchingura; asi Mariya+ akaramba agere pamba. 21  Marita akabva ati kuna Jesu: “Ishe, kudai makanga muri pano hanzvadzi yangu ingadai isina kufa. 22  Asi kunyange iye zvino ndinoziva kuti zvese zvamunokumbira Mwari, Mwari anokupai.” 23  Jesu akati kwaari: “Hanzvadzi yako ichamuka.” 24  Marita akati kwaari: “Ndinoziva kuti achamuka parumuko+ pazuva rekupedzisira.” 25  Jesu akati kwaari: “Ndini rumuko neupenyu.+ Anotenda mandiri, kunyange akafa, achava mupenyu; 26  uye munhu wese mupenyu anotenda mandiri haachazofi.+ Unotenda izvi here?” 27  Iye akati kwaari: “Hongu, Ishe, ndinotenda kuti ndimi Kristu Mwanakomana waMwari, uya akanzi achauya munyika.” 28  Paakanga ataura izvi, akaenda akanoshevedza Mariya munin’ina wake pachivande, achiti: “Mudzidzisi+ auya uye ari kukushevedza.” 29  Paakanzwa izvi, akasimuka nekukurumidza ndokuenda kwaari. 30  Jesu akanga asati apinda mumusha, asi akanga achiri paakachingurirwa naMarita. 31  VaJudha vaiva naMariya mumba vachimunyaradza pavakaona achisimuka nekukurumidza achibuda, vakamutevera, vachifunga kuti akanga ava kuenda kuguva+ kunochema ikoko. 32  Mariya paakasvika kwakanga kuina Jesu akamuona, akawira patsoka dzake, achiti kwaari: “Ishe, kudai makanga muri pano, hanzvadzi yangu ingadai isina kufa.” 33  Jesu paakamuona achichema uye vaJudha vakanga vauya naye vachichema, akashushikana mumwoyo, akatambudzika. 34  Akati: “Makamuviga kupi?” Ivo vakati kwaari: “Ishe, uyai muone.” 35  Misodzi yaJesu yakatanga kuyerera.+ 36  VaJudha pavakazviona vakatanga kuti: “Onai madiro aaimuita!” 37  Asi vamwe vavo vakati: “Munhu uyu zvaakasvinudza maziso ebofu+ aisakwanisa here kuita kuti uyu arege kufa?” 38  Jesu akashushikana zvakare mumwoyo make, ndokuzosvika paguva racho. Iro raiva bako, uye rakanga rakavharwa nedombo. 39  Jesu akati: “Bvisai dombo.” Marita, hanzvadzi yemufi, akati kwaari: “Ishe, iye zvino anofanira kunge ava kunhuhwa, nekuti ratova zuva rechina.” 40  Jesu akati kwaari: “Handina kukuudza here kuti kana ukatenda uchaona kubwinya kwaMwari?”+ 41  Saka vakabvisa dombo racho. Jesu akabva atarisa kudenga+ ndokuti: “Baba, ndinokutendai kuti mandinzwa. 42  Chokwadi, ndanga ndichiziva kuti munogara muchindinzwa; asi ndataura ndichiitira vanhu vakaungana pano, kuti vatende kuti makandituma.”+ 43  Paakanga ataura izvi, akashevedzera nenzwi guru achiti: “Razaro, buda!”+ 44  Murume wacho akanga akafa akabuda akamonererwa machira mumakumbo nemaoko, uye chiso chake chakanga chakamonererwa nejira. Jesu akati kwavari: “Musunungurei mumurege aende.” 45  Saka vaJudha vazhinji vakanga vauya kuna Mariya vakatenda muna Jesu pavakaona zvaakaita,+ 46  asi vamwe vavo vakaenda kuvaFarisi, vakanovaudza zvakanga zvaitwa naJesu. 47  Saka vatungamiriri vevapristi nevaFarisi vakaunganidza Sanihedrini, vakati: “Toita sei, nekuti munhu uyu ari kuita zviratidzo zvizhinji?+ 48  Kana tikamurega achienderera kudai, vese vachatenda maari, uye vaRoma vachauya, votora nzvimbo yedu* nerudzi rwedu.” 49  Asi mumwe wavo, Kayafasi,+ uyo aiva mupristi mukuru gore iroro, akati kwavari: “Chamusiri kutomboziva 50  uye chamusiri kufunga ndechekuti zvingatokubatsirai kuti munhu mumwe chete afire vanhu pane kuti rudzi rwese ruparadzwe.” 51  Izvi haana kuzvitaura iye pachake, asi nekuti akanga ari mupristi mukuru gore iroro, akaprofita kuti Jesu akanga achifanira kufira rudzi irworwo, 52  kwete rudzi irworwo chete, asi kuti aunganidzewo vana vaMwari vakapararira kuti vave pamwe chete. 53  Saka kubvira zuva iroro vakarangana kuti vamuuraye. 54  Saka Jesu akanga asingachafambi achionekwa nevanhu vese pakati pevaJudha, asi akabva ikoko, akaenda kunharaunda yaiva pedyo nerenje, muguta rainzi Efremu,+ akagara ikoko nevadzidzi. 55  Paseka+ yevaJudha yakanga yava pedyo, uye vanhu vazhinji vaibva kuruwa vakakwidza kuJerusarema Paseka isati yatanga kuti vazvichenese sezvaidiwa neMutemo. 56  Vaitsvaga Jesu, uye vaitaurirana vakamira mutemberi, vachiti: “Munofungei? Kuti angarega kuuya kumutambo?” 57  Asi vatungamiriri vevapristi nevaFarisi vakanga vataura kuti kana paine munhu ainge aziva kwaari, aifanira kuuya kuzovaudza, kuti vamubate.

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “muguva rekuyeukwa.”
ChiGir., “masitadhiya angasvika 15.” Ona Mashoko Ekuwedzera B14.
Kureva, temberi.