Mashoko Akanaka Akanyorwa naJohani 10:1-42

 • Mufudzi nedanga remakwai (1-21)

  • Jesu ndiye mufudzi akanaka (11-15)

  • “Ndine mamwe makwai” (16)

 • VaJudha vanosangana naJesu paMutambo Wekukumikidza (22-39)

  • VaJudha vakawanda havatendi (24-26)

  • “Makwai angu anoteerera inzwi rangu” (27)

  • Mwanakomana ari pamwe naBaba (30, 38)

 • Vakawanda vari mhiri kwaJodhani vanotenda (40-42)

10  “Chokwadi, chokwadi ndinoti kwamuri, munhu asingapindi mudanga remakwai nepasuo achipinda nepamwewo, munhu iyeye imbavha uye mupambi.+  Asi uya anopinda nepasuo ndiye mufudzi wemakwai.+  Muchengeti wesuo anomuvhurira,+ uye makwai anoteerera inzwi rake.+ Anoshevedza makwai ake nemazita, oatungamirira achibuda nawo.  Paanenge abudisa makwai ake ese, anofamba ari kumberi kwawo, uye anomutevera, nekuti anoziva inzwi rake.  Haateveri munhu waasingazivi asi anototiza, nekuti iwo haazivi inzwi revanhu vaasingazivi.”  Jesu akavaudza muenzaniso uyu, asi havana kunzwisisa zvaaivataurira.  Saka Jesu akatizve: “Chokwadi, chokwadi ndinoti kwamuri, ndini suo remakwai.+  Vese vakauya munzvimbo yangu imbavha uye vapambi; asi makwai haana kuvateerera.  Ndini suo; munhu wese anopinda nepandiri achaponeswa, uye munhu iyeye achapinda nekubuda uye achawana mafuro.+ 10  Mbavha haiuyi kunze kwekunge ichida kuba nekuponda nekuparadza.+ Ini ndakauya kuti iwo ave neupenyu uye ave nahwo hwakazara. 11  Ndini mufudzi akanaka;+ mufudzi akanaka anopa upenyu hwake* nekuda kwemakwai.+ 12  Munhu anenge apinzwa basa, asiri mufudzi uye muridzi wemakwai, akaona mhumhi ichiuya, anosiya makwai, otiza, mhumhi yoabata, yoaparadzira, 13  nekuti iye munhu webasa uye haana hanya nemakwai. 14  Ndini mufudzi akanaka. Ndinoziva makwai angu uye makwai angu anondiziva,+ 15  sekundiziva kunoita Baba, neni ndichiziva Baba;+ uye ndinopa upenyu hwangu* nekuda kwemakwai.+ 16  “Ndine mamwe makwai, asiri edanga rino;+ ndinofanirawo kuuya nawo, uye achateerera inzwi rangu, ova boka rimwe chete, aine mufudzi mumwe chete.+ 17  Baba vanondida+ nekuti ndinopa upenyu hwangu,*+ kuti ndihugamuchirezve. 18  Hapana munhu anohutora kwandiri, asi ndinozvisarudzira ndega kuhupa. Ndine mvumo yekuhupa, uye ndine mvumo yekuhugamuchirazve.+ Murayiro uyu ndakauwana kubva kuna Baba vangu.” 19  VaJudha vakapesana zvakare+ nemhaka yemashoko aya. 20  Vakawanda vavo vaiti: “Ane dhimoni uye akarasika pfungwa. Nei muchimuteerera?” 21  Vamwe vaiti: “Aya haasi mashoko emunhu akagarwa nedhimoni. Dhimoni ringagona kusvinudza maziso emapofu here?” 22  Panguva iyoyo Mutambo Wekukumikidza* wakaitwa muJerusarema. Yakanga iri nguva yechando, 23  uye Jesu akanga achifamba mutemberi muvharanda raSoromoni.+ 24  VaJudha vakabva vamukomba, vakatanga kuti kwaari: “Uchaita kuti tirambe tisingazivi kusvikira riini? Kana uri Kristu, tiudze pachena.” 25  Jesu akavapindura kuti: “Ndakakuudzai, asi hamutendi. Mabasa andiri kuita muzita raBaba vangu ndiwo anondipupurira.+ 26  Asi hamutendi, nekuti hamusi makwai angu.+ 27  Makwai angu anoteerera inzwi rangu, uye ini ndinoaziva, uye anonditevera.+ 28  Ndinoapa upenyu husingaperi,+ uye haazoparadzwi, uye hapana achaabvuta muruoko rwangu.+ 29  Baba vangu vakandipa chinhu chikuru kupfuura zvimwe zvinhu zvese, uye hapana angagona kuabvuta muruoko rwaBaba.+ 30  Ini naBaba tiri vamwe.”*+ 31  VaJudha vakanhongazve matombo kuti vamuteme. 32  Jesu akavapindura kuti: “Ndakakuratidzai mabasa mazhinji akanaka akabva kuna Baba. Pamabasa iwayo, nderipi ramuri kunditemera nematombo?” 33  VaJudha vakamupindura kuti: “Hatisi kukutema nematombo pamusana pekuti waita basa rakanaka, asi nemhaka yekuti wamhura;+ nekuti kunyange zvazvo uri munhu, unozviita mwari.” 34  Jesu akavapindura kuti: “Hazvina kunyorwa muMutemo wenyu here kuti, ‘Ndakati: “Muri vanamwari”’?*+ 35  Kana iye akashevedza vaya vaishorwa neshoko raMwari kuti ‘vanamwari,’+ asi rugwaro rusingagoni kushayiswa simba, 36  sei muchiti kwandiri ini, munhu akatsveneswa naBaba, akatumwa panyika, ‘Unomhura,’ nekuti ndati, ‘Ndiri Mwanakomana waMwari’?+ 37  Kana ndisiri kuita mabasa aBaba vangu, musanditenda. 38  Asi kana ndiri kuaita, kunyange zvazvo musinganditendi, tendai mabasa acho,+ kuti musvike pakuziva uye murambe muchiziva kuti Baba vari pamwe neni uye ini ndiri pamwe naBaba.”+ 39  Saka vakaedzazve kumubata, asi iye akavanzvenga. 40  Uye akayambukazve mhiri kwaJodhani kunzvimbo yaibhabhatidzira Johani pakutanga,+ akagara ikoko. 41  Uye vanhu vakawanda vakauya kwaari vakatanga kuti: “Johani haana kana chiratidzo chaakamboita, asi zvese zvakataurwa naJohani nezvemurume uyu zvaiva zvechokwadi.”+ 42  Vazhinji vakatenda maari ipapo.

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “mweya wake.”
Kana kuti “mweya wangu.”
Kana kuti “mweya wangu.”
Kana kuti “takabatana.”
Kana kuti “Makafanana navanamwari.”