Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Mashoko Akanaka Akanyorwa naJohani

Zvitsauko

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Zviri Mubhuku Racho

 • 1

  • Shoko rakava nyama (1-18)

  • Uchapupu hwakapiwa naJohani Mubhabhatidzi (19-28)

  • Jesu, Gwayana raMwari (29-34)

  • Vadzidzi vaJesu vekutanga (35-42)

  • Firipi naNatanieri (43-51)

 • 2

  • Muchato wekuKana; mvura yakava waini (1-12)

  • Jesu anochenesa temberi (13-22)

  • Jesu anoziva zviri mumwoyo memunhu (23-25)

 • 3

  • Jesu naNikodhimo (1-21)

   • Kuberekwazve (3-8)

   • Mwari akada nyika (16)

  • Uchapupu hwaJohani hwekupedzisira nezvaJesu (22-30)

  • Uya anobva kumusoro (31-36)

 • 4

  • Jesu nemukadzi wekuSamariya (1-38)

   • Namata Mwari “mumweya nemuchokwadi” (23, 24)

  • VaSamariya vakawanda vanotenda muna Jesu (39-42)

  • Jesu anoporesa mwanakomana wegurukota (43-54)

 • 5

  • Murume anorwara anoporeswa paBhetizata (1-18)

  • Jesu akapiwa simba naBaba vake (19-24)

  • Vakafa vachanzwa inzwi raJesu (25-30)

  • Uchapupu pamusoro paJesu (31-47)

 • 6

  • Jesu anopa vanhu 5 000 zvekudya (1-15)

  • Jesu anofamba pamusoro pemvura (16-21)

  • Jesu, “chingwa cheupenyu” (22-59)

  • Vakawanda vanogumburwa nemashoko aJesu (60-71)

 • 7

  • Jesu paMutambo Wematebhenekeri (1-13)

  • Jesu anodzidzisa pamutambo (14-24)

  • Vanhu vanofunga zvakasiyana-siyana nezvaKristu (25-52)

 • 8

  • Baba vanopupurira Jesu (12-30)

   • Jesu, “chiedza chenyika” (12)

  • Vana vaAbrahamu (31-41)

   • “Chokwadi chichakusunungurai” (32)

  • Vana vaDhiyabhorosi (42-47)

  • Jesu naAbrahamu (48-59)

 • 9

  • Jesu anoporesa murume akaberekwa ari bofu (1-12)

  • Murume aporeswa anobvunzwa nevaFarisi (13-34)

  • Upofu hwevaFarisi (35-41)

 • 10

  • Mufudzi nedanga remakwai (1-21)

   • Jesu ndiye mufudzi akanaka (11-15)

   • “Ndine mamwe makwai” (16)

  • VaJudha vanosangana naJesu paMutambo Wekukumikidza (22-39)

   • VaJudha vakawanda havatendi (24-26)

   • “Makwai angu anoteerera inzwi rangu” (27)

   • Mwanakomana ari pamwe naBaba (30, 38)

  • Vakawanda vari mhiri kwaJodhani vanotenda (40-42)

 • 11

  • Kufa kwaRazaro (1-16)

  • Jesu anonyaradza Marita naMariya (17-37)

  • Jesu anomutsa Razaro (38-44)

  • Vanorangana kuuraya Jesu (45-57)

 • 12

  • Mariya anodira mafuta patsoka dzaJesu (1-11)

  • Jesu anopinda muguta achiratidza kukunda (12-19)

  • Jesu anotaura nezverufu rwake (20-37)

  • Kusatenda kwevaJudha kunozadzisa uprofita (38-43)

  • Jesu akauya kuzoponesa nyika (44-50)

 • 13

  • Jesu anogeza tsoka dzevadzidzi vake (1-20)

  • Jesu anoti Judhasi ndiye mutengesi (21-30)

  • Murayiro mutsva (31-35)

   • “Kana muine rudo pakati penyu” (35)

  • Petro anoudzwa kuti acharamba Jesu (36-38)

 • 14

  • Jesu ndiye ega nzira yekusvika kuna Baba (1-14)

   • “Ndini nzira nechokwadi neupenyu” (6)

  • Jesu anovimbisa mweya mutsvene (15-31)

   • “Baba vakuru kwandiri” (28)

 • 15

  • Mufananidzo wemuzambiringa wechokwadi (1-10)

  • Murayiro wekuratidza rudo rwakafanana nerwaKristu (11-17)

   • ‘Hapana rudo rukuru kupfuura urwu’ (13)

  • Nyika inovenga vadzidzi vaJesu (18-27)

 • 16

  • Vadzidzi vaJesu vangangotarisana nerufu (1-4a)

  • Basa remweya mutsvene (4b-16)

  • Kusuruvara kwevadzidzi kuchava mufaro (17-24)

  • Jesu akakunda nyika (25-33)

 • 17

  • Munyengetero wekupedzisira waJesu aine vaapostora (1-26)

   • Kusvika pakuziva Mwari kunowanisa upenyu husingaperi (3)

   • VaKristu havasi venyika (14-16)

   • “Shoko renyu ichokwadi” (17)

   • ‘Ndakazivisa zita renyu’ (26)

 • 18

  • Judhasi anotengesa Jesu (1-9)

  • Petro anoshandisa bakatwa (10, 11)

  • Jesu anoendeswa kuna Anasi (12-14)

  • Petro anoramba Jesu kekutanga (15-18)

  • Jesu pamberi paAnasi (19-24)

  • Petro anoramba Jesu kechipiri nekechitatu (25-27)

  • Jesu pamberi paPirato (28-40)

   • “Umambo hwangu hahusi hwenyika ino” (36)

 • 19

  • Jesu anorohwa zvakasimba uye anotsvinyirwa (1-7)

  • Pirato anobvunzurudza Jesu zvakare (8-16a)

  • Jesu anorovererwa padanda paGorogota (16b-24)

  • Jesu anotaura kuti amai vake vachengetwe (25-27)

  • Kufa kwaJesu (28-37)

  • Kuvigwa kwaJesu (38-42)

 • 20

  • Guva risina munhu (1-10)

  • Jesu anozviratidza kuna Mariya Magadharini (11-18)

  • Jesu anozviratidza kuvadzidzi vake (19-23)

  • Tomasi haana chokwadi asi anozobvuma (24-29)

  • Chinangwa chebhuku iri (30, 31)

 • 21

  • Jesu anozviratidza kuvadzidzi vake (1-14)

  • Petro anotaura ataurazve kuti anoda Jesu (15-19)

   • “Ipa makwai angu madiki zvekudya” (17)

  • Ramangwana remudzidzi waJesu waanoda chaizvo (20-23)

  • Mhedziso (24, 25)