Joeri 3:1-21

  • Jehovha anotonga marudzi ese (1-17)

    • Bani raJehoshafati (2, 12)

    • Bani rekutongwa (14)

    • Jehovha ndiye rusvingo rwevaIsraeri (16)

  • Jehovha anokomborera vanhu vake (18-21)

3  “Nekuti mumazuva iwayo nepanguva iyoyo,Pandichadzosa nhapwa dzeJudha neJerusarema,+   Ndichaunganidzawo marudzi eseNdodzika nawo kuBani raJehoshafati.* Ndichavatonga ikoko+Nemhaka yezvavakaitira vanhu vangu uye nhaka yangu Israeri,Nekuti vakavaparadzira pakati pemamwe marudzi,Uye vakagovana nyika yangu.+   Vaikanda mijenya vachigovana vanhu vangu;+Vairara nepfambi voibhadhara nekuipa kakomana,Vachitengesa kasikana kuti vapiwe waini yekunwa.   Ndakakutadziraiwo chii,Imi Tire neSidhoni, nenzvimbo dzese dzeFiristiya? Pane zvandakakuitirai zvamuri kutsiva here? Kana muri kunditsiva,Ndichaita kuti zvamuri kundiitira zvidzoke kwamuri nekukurumidza zvikuru.+   Nekuti makatora sirivha yangu negoridhe rangu,+Uye makaenda nepfuma yangu yakanakisisa kutemberi dzenyu;   Uye makatengesa vanhu vemuJudha neJerusarema kuvaGiriki,+Kuti muvaendese kure nenyika yavo;   Zvino ndiri kuita kuti vadzoke vachibva kwamakavatengesa,+Uye ndichakuitirai sezvamakavaitira.*   Ndichatengesa vanakomana nevanasikana venyu kuvanhu venyika yeJudha,+Uye vachavatengesa kuvarume vekuShebha, rudzi ruri kure kure;Nekuti Jehovha pachake azvitaura.   Zivisai izvi pakati pemarudzi:+ ‘Gadzirirai kurwa! Kurudzirai varume vane simba! Mauto ese ngaaswedere pedyo, ngaauye kuzorwa!+ 10  Pfurai miromo yemagejo enyu kuti ive mapakatwa uye mapanga enyu ekuchekerera miti kuti ave mapfumo. Asina simba ngaati: “Ndine simba.” 11  Uyai mubatsire, imi marudzi ese akapoteredza, unganai!’”+ Haiwa Jehovha, itai kuti vanhu venyu vane simba* vadzike kunzvimbo iyoyo. 12  “Marudzi ngaasimuke, auye kuBani raJehoshafati;Nekuti ikoko ndichagara pasi kuti nditonge marudzi ese akapoteredza.+ 13  Pinzai jeko, nekuti zvirimwa zvaibva. Uyai muzotsika-tsika mazambiringa, nekuti chisviniro chewaini chazara.+ Waini yava kufashukira mairi kuyerera ichipinda, nekuti zvakaipa zvavo zvawandisa. 14  Mubani rekutongwa mune vanhu vakawanda zvekuwanda zviya,Nekuti zuva raJehovha raachatonga vanhu mubani iroro rava pedyo.+ 15  Zuva nemwedzi zvichasviba,Uye nyeredzi hadzizopenyi. 16  Uye Jehovha achadzvova ari muZiyoni,Achadanidzira ari muJerusarema. Uye denga nenyika zvichazununguka;Asi Jehovha achava nzvimbo yekupotera yevanhu vake,+Rusvingo rwevaIsraeri. 17  Uye muchaziva kuti ndini Jehovha Mwari wenyu, anogara muZiyoni, gomo rangu dzvene.+ Jerusarema richava nzvimbo tsvene,+Uye vatorwa havazopfuurizve nemariri.+ 18  Zuva iroro mumakomo muchachururuka waini inotapira,+Muzvikomo muchayerera mukaka,Uye hova dzese dzenyika yeJudha dzichayerera mvura. Chitubu chichayerera chichibva mumba maJehovha,+Uye chichadiridza Bani reMibayamhondoro. 19  Asi Ijipiti ichava dongo,+Uye Edhomu ichava sango risingagarwi,+Nemhaka yekurwisa kwavakaita vanhu veJudha,+Vachideura ropa risina mhosva munyika yacho.+ 20  Asi nyika yeJudha icharamba ichigarwa,Uye muJerusarema muchagarwa kwezvizvarwa nezvizvarwa.+ 21  Ndichati ropa ravo randakanga ndati rine mhosva, harisisina mhosva;+Uye Jehovha achagara muZiyoni.”+

Mashoko Emuzasi

Kureva kuti “Jehovha Mutongi.”
ChiHeb., “ndichaita kuti zvidzoke pamisoro yenyu.”
Kana kuti “varwi venyu.”