Jobho 9:1-35

  • Jobho anopindura (1-35)

    • Munhu anofawo zvake haagoni kutongana naMwari (2-4)

    • ‘Mwari anoita zvinhu zvisingagoni kuongororwa’ (10)

    • Munhu haagoni kupikisana naMwari (32)

9  Jobho akapindura achiti:  “Chokwadi ndinoziva kuti ndizvo zvazvakaita. Asi munhu anofawo zvake angatongana naMwari akanzi akarurama here?+   Kana munhu akada kuita nharo naye,*+Haangambokwanisi kumupindura kunyange mubvunzo mumwe chete pane ine chiuru.   Iye ane mwoyo wakachenjera uye ane simba guru.+ Ndiani angamirisana naye akasakuvadzwa?+   Anofambisa* makomo pasina anozviziva;Anoapidigura akatsamwa.   Anozunungusa nyika panzvimbo payo,Zvekuti mbiru dzayo dzinodedera.+   Anoudza zuva kuti rirege kupenyaUye anovhara chiedza chenyeredzi;+   Anotambanudza denga ari ega,+Uye anotsika pamusoro pemafungu makuru egungwa.+   Akasika nyeredzi dzeAshi, dzeKesiri, uye dzeKima,*+Uye nyeredzi dzedenga rekumaodzanyemba;* 10  Anoita zvinhu zvikuru zvisingagoni kuongororwa,+Zvinhu zvinoshamisa zvisingagoni kuverengwa.+ 11  Anopfuura nepandiri, asi handigoni kumuona;Anopfuura nepandiri, asi handigoni kumuziva. 12  Paanobvuta chinhu, ndiani angaramba nacho? Ndiani angati kwaari, ‘Uri kuitei?’+ 13  Mwari haazodzori hasha dzake;+Kunyange vabatsiri vaRahabhi*+ vachamukotamira. 14  Ko kuzoti kana ini ndava kumupinduraNdinotofanira kungwarira zvakadii kusarudza mashoko! 15  Kunyange dai ndanga ndakarurama, ndaisazomupindura.+ Ndaizongokumbira kuti mutongi wangu* andinzwirewo tsitsi. 16  Kana ndikamushevedza, achandipindura here? Handifungi kuti achateerera inzwi rangu, 17  Nekuti anondipwanya nedutuUye anoita kuti maronda angu awedzere pasina chikonzero.+ 18  Haandipi mukana wekufema;Anoramba achindizadza nezvinhu zvinovava. 19  Kana pari panyaya yesimba, iye ndiye akasimba.+ Kana pari panyaya yekutonga zvakarurama, iye anoti: ‘Ndiani anogona kundibvunza zvandinenge ndaita?’* 20  Dai ndakarurama, muromo wangu waizondipa mhosva;Kunyange dai ndikaramba ndakaperera,* achanditi ndine mhosva. 21  Kunyange dai ndikaramba ndakaperera,* handina chivimbo nezvandinoita;*Ndinoramba* upenyu uhwu hwandiinahwo. 22  Zvakangofanana. Ndokusaka ndichiti,‘Anoparadza vese, vasina mhosva,* nevakaipa.’ 23  Kana mafashamo akakonzera rufu,Angatotsvinyira vasina mhosva vanenge vapererwa nezano. 24  Nyika yakaiswa mumaoko evakaipa;+Anofukidza maziso evatongi vayo.* Kana asiri iye, saka ndiani? 25  Iye zvino mazuva angu anomhanya kupfuura mumhanyi;+Anotiza asina chakanaka chaari kuona. 26  Anofamba nekukurumidza sezvikepe zvetsanga,Semakondo anodzika akananga kunobata nyama. 27  Kana ndikati, ‘Regai ndikanganwe kugunun’una kwangu,Ndichinje chiso changu, nditange kufara,’ 28  Ndinongoramba ndichitya nemhaka yekurwadziwa kwangu kwese,+Uye ndinoziva kuti hamumbondiwani ndisina mhosva. 29  Ndinongowanikwa ndiine mhosva.* Saka ndinorambirei ndichizvinetsa?+ 30  Kana ndikageza nemvura inobva muchando chiri kunyunguduka,Ndochenesa maoko angu nehundi,*+ 31  Maizondinyudza mugomba,Zvekuti kunyange zvipfeko zvangu zvaizondisema. 32  Nekuti iye haasi munhu akaita seni zvekuti ndingamupindure,Kuti tiende kudare tese.+ 33  Hapana munhu angatitonganisa,*Angaita semutongi wedu.* 34  Dai airega kundirova*Uye airega kundivhundutsa,+ 35  Ndaibva ndataura ndisingatyi,Nekuti zvekutaura ndichitya hazvisi mandiri.

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “kumuendesa kudare.”
Kana kuti “Anobvisa.”
ChiHeb., “dzimba dzemukati dzekumaodzanyemba.”
Aya mazita enyeredzi dzinooneka dzakaungana panzvimbo imwe chete, dzichibudisa chimiro chezvinhu zvakasiyana-siyana zvakadai semhuka.
Ringangova riri zimhuka remugungwa.
Dzimwe shanduro dzinoti, “munhu wandaendesana naye kudare.”
ChiHeb., “kundishevedza kudare.”
Kana kuti “dai ndisina mhosva.”
Kana kuti “dai ndisina mhosva.”
Kana kuti “handizivi mweya wangu.”
Kana kuti “Handifariri.”
Kana kuti “vanoramba vakaperera.”
ChiHeb., “zviso zvevatongi vayo.”
ChiHeb., “ndakaipa.”
Kana kuti “nemadota.”
Kana kuti “angatiyananisa.”
ChiHeb., “Angaisa ruoko rwake patiri tese.”
ChiHeb., “abvisa shamhu yake pandiri.”