Jobho 8:1-22

  • Bhiridhadhi anotanga kutaura (1-22)

    • Anopa pfungwa yekuti vanakomana vaJobho vakaita chivi (4)

    • ‘Dai wakachena, Mwari aizokudzivirira’ (6)

    • Anopa pfungwa yekuti Jobho haadi Mwari (13)

8  Bhiridhadhi+ muShuhi+ akabva apindura achiti:   “Ucharamba uchitaura zvakadai kusvikira riini?+ Mashoko emuromo wako akaita semhepo ine simba!   Mwari angatsaudzira pakutonga here,Kana kuti Wemasimbaose angaita zvinhu zvisina kururama here?   Kana vanakomana vako vaine zvavakamutadzira,Akavarega vachirangwa nemhaka yekupanduka kwavo;*   Asi dai ukatsvaga Mwari+Woteterera Wemasimbaose kuti unzwirwe nyasha,   Uye dai wakanyatsochena uye wakarurama,+Angadai akunzwaUye akudzorera panzvimbo yako chaiyo.   Uye kunyange wakatanga uri wepasi,Ramangwana rako raizobudirira.+   Bvunza chizvarwa chekare,Uye funga nezvezvinhu zvakazivikanwa nemadzibaba avo.+   Nekuti tinongova vazuro, uye hapana chatinoziva,Nekuti mazuva edu panyika akaita semumvuri. 10  Havangakurayiridzi,Vokuudza zvavanoziva* here? 11  Nhokwe ingareba pasina machakwi here? Tsanga ingareba pasina mvura here? 12  Painenge ichiri kutungira, isati yatemwa,Inotangira humwe uswa hwese kuoma. 13  Aya ndiwo magumo evese* vanokanganwa Mwari,Nekuti tariro yemunhu asingadi Mwari* ichaparara, 14  Ari kuvimba nezvinhu zvisipo,Uye anovimba nezvinhu zvisina kusimba seimba yedandemutande. 15  Achazendamira imba yake, asi haizorambi yakamira;Achaedza kuramba akaibata, asi haizorambi iripo. 16  Akaita semuti wakadiridzwa uri kukura muzuva,Uye nhungirwa dzake dzinotandavara mumunda.+ 17  Midzi yake inorukana pamurwi wematombo;Anotsvaga imba mumatombo.* 18  Asi kana adzurwa* panzvimbo yake,Nzvimbo yacho ichamuramba uye ichati, ‘Handisati ndambokuona.’+ 19  Uku ndiko kutsakatika kwaachaita;*+Vamwe vachabva vabuda muguruva. 20  Mwari haangamborambi vaya vanoramba vakaperera;*Uye haazotsigiri vanhu vakaipa,* 21  Nekuti achazadza muromo wako nekusekaUye miromo yako nekushevedzera kwekufara. 22  Vaya vanokuvenga vachapfekedzwa nyadzi,Uye tende revakaipa harizovipo.”

Mashoko Emuzasi

ChiHeb., “Akavaendesa muruoko rwekupanduka kwavo.”
ChiHeb., “Vobudisa mashoko mumwoyo mavo.”
ChiHeb., “Idzi ndidzo nzira dzevese.”
Kana kuti “anotsauka pakutenda.”
Kana kuti “Anotarisa imba yematombo.”
Kana kuti “amedzwa.”
Kana kuti “ndiko kuparara kwenzira yake.”
Kana kuti “vasina chavanopomerwa.”
ChiHeb., “haazobati ruoko rwevanhu vakaipa.”