Jobho 7:1-21

  • Jobho anoenderera mberi achipindura (1-21)

    • Upenyu hwakafanana nebasa rekumanikidzwa (1, 2)

    • “Nei mangoti nangananga neni?” (20)

7  “Upenyu hwemunhu panyika hahuna kufanana nebasa rekumanikidzwa here,Uye mazuva ake haana kufanana neemunhu wemaricho here?+   Anosuwa mumvuri semuranda,Uye anomirira mubhadharo wake semunhu wemaricho.+   Saka ndakapiwa mwedzi isina zvainobatsira,Uye ndakaverengerwa usiku hwekutambudzika.+   Pandinorara ndinobvunza kuti, ‘Ndichamuka riini?’+ Asi usiku pahunenge huchifamba, ndinongoshanyarika kusvikira kwachena.*   Nyama yangu yakazara nehonye nemakoko etsvina;+Ganda rangu razara makwati neurwa.+   Mazuva angu anomhanya kupfuura chirukiso chemuruki,+Uye anoguma pasina tariro.+   Yeukai kuti upenyu hwangu imhepo,+Kuti ziso rangu harichafi rakaona mufaro* zvakare.   Ziso riri kundiona iye zvino harichazondionizve;Maziso enyu achanditsvaga, asi ndinenge ndaenda.+   Segore rinoparara ronyangarika,Munhu anopinda muGuva* haabudimo.+ 10  Haazodzokizve kumba kwake,Uye imba yake haizomuzivizve.+ 11  Saka ini handisi kuzodzora muromo wangu. Ndichataura ndichitambudzika;Ndichanyunyuta ndichirwadziwa!*+ 12  Ndiri gungwa kana kuti zimhuka remugungwa here,Zvamuri kundiisira murindi kuti andirinde? 13  Pandinoti, ‘Mubhedha wangu uchandinyaradza;Mubhedha wangu ucharerutsa kutambura kwangu,’ 14  Munobva maita kuti ndirote zvinhu zvinotyisaUye munondivhundutsa nezviratidzo, 15  Zvekuti ndingatosarudza* kutadza kufema,Kusarudza kufa pane kuramba ndiine muviri wangu.*+ 16  Ndinosema upenyu hwangu;+ handidi kuramba ndichirarama. Siyanai neni, nekuti mazuva angu akafanana nekungofema kamwe chete.+ 17  Munhu chii kuti muzvinetse nezvakeUye kuti mufunge nezvake?*+ 18  Nei muchimuongorora mangwanani ega egaUye muchigara muchimuedza?+ 19  Nei musingambobvisawo maziso enyu pandiriKuti mumbondipawo mukana wekumedza mate?+ 20  Kana ndakatadza, ndingakuitai chii, imi Mucherechedzi wevanhu?+ Nei mangoti nangananga neni? Ndava kukuremerai here? 21  Nei musingaregereri kudarika kwanguMokanganwira kukanganisa kwangu? Nekuti ndava pedyo kurara muguruva,+Uye muchanditsvaga, asi ndinenge ndaenda.”

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “kusvikira mambakwedza.”
ChiHeb., “rakaona zvakanaka.”
Kana kuti “muSheori.” Ona Tsanangudzo Yemashoko.
Kana kuti “mweya wangu uchirwadziwa.”
Kana kuti “mweya wangu ungatosarudza.”
ChiHeb., “ndiine mapfupa angu.”
ChiHeb., “muise mwoyo wenyu paari.”