Jobho 6:1-30

  • Jobho anopindura (1-30)

    • Anoratidza kuti haangamboregi kuchema (2-6)

    • Vanyaradzi vake vanyengeri (15-18)

    • “Mashoko echokwadi haarwadzi!” (25)

6  Jobho akabva apindura achiti:  “Dai kutambudzika kwangu+ kwaiyerwa kweseUye dai kwaiiswa pachikero pamwe chete nenhamo yangu!   Nekuti iye zvino zvava kurema kupfuura jecha remumakungwa. Ndokusaka mashoko angu anga ari ekuvhurumuka.*+   Nekuti miseve yeWemasimbaose yandibaya,Uye mweya* wangu uri kunwa uturu hwayo;+Kutyisa kunobva kuna Mwari kwarongwa kuti kundirwise.   Dhongi remusango+ ringachema riine uswa here,Kana kuti mukono wemombe ungakuma uine chikafu chawo here?   Zvekudya zvisinganaki zvinodyiwa zvisina munyu here,Kana kuti muto wemumaro* unonaka here?   Ndaramba* kubata zvinhu zvakadaro. Zvakafanana nezvekudya zvinorwarisa.   Dai chikumbiro changu chapindurwaUye dai Mwari andiitira zvandinoshuva!   Dai Mwari aida hake kundiparadza,Uye dai aitambanudza ruoko rwake ondiparadza!+ 10  Nekuti kunyange izvozvo zvingandinyaradza;Ndingasvetuka nemufaro pasinei nekurwadziwa kusingaperi,Nekuti handina kuramba mashoko eMutsvene.+ 11  Ndine simba rekuramba ndakamirira here?+ Uye ndichapedzisira ndawanei, chandingaramba ndichiraramira?* 12  Ndakasimba sedombo here? Kana kuti nyama yangu ndeyemhangura here? 13  Pane zvandinogona kuita kuti ndiwane rubatsiro hereIni ndabvisirwa zvese zvainditsigira? 14  Munhu wese anorega kuratidza mumwe wake+ rudo rusingachinjiAcharega kutya Wemasimbaose.+ 15  Hama dzangu chaidzo dzakandinyengera+ serukova rwemuchando,Semvura yemuhova dzemuchando inokurumidza kuoma. 16  Dzinosvibiswa nechando,Uye chando chiri kunyunguduka chinovanzwa madziri. 17  Asi mumwaka wadzo dzinoshayiwa mvura, dzopwa;Kana kwopisa, dzinooma. 18  Dzinotsauswa kwadzanga dzakananga;Dzinoyerera dzichipinda mugwenga, dzonyangarika. 19  Vafambi vekuTema+ vanodzitsvaga;Vafambi vekuSheba+ vanodzimirira.* 20  Vari kunyara nekuti vakavimba nezvinhu zvisipo;Vanoenda ikoko voodzwa mwoyo. 21  Nekuti imi ndizvo zvamuri kwandiri;+Makaona kutyisa kwematambudziko angu, mukatya.+ 22  Ndamboti here, ‘Ndipei chimwe chinhu,’ Kana kukumbira kuti mundibatsire nechipo chinobva papfuma yenyu? 23  Ndambokumbira kununurwa paruoko rwemuvengi here,Kana kununurwa* pavadzvinyiriri? 24  Ndirayiridzei, uye ndichange ndakanyarara;+Ndibatsirei kunzwisisa pandakatadza. 25  Mashoko echokwadi haarwadzi!+ Asi mashoko enyu ekunditsiura anobatsirei?+ 26  Muri kuronga kunditsiura pane zvandiri kutaura here,Zviri kutaurwa nemunhu akaora mwoyo,+ zvinongotorwawo nemhepo? 27  Mungatokandirawo nherera mijenya+Muchitengesa shamwari yenyu chaiyo!+ 28  Saka cheukai munditarise,Nekuti handingambonyepi pamberi penyu. 29  Ndinokumbirawo kuti munyatsofunga, musandione zvisiri izvo,Chokwadi, nyatsofungai, nekuti kururama kwangu hakuna kuchinja. 30  Rurimi rwangu ruri kutaura zvisina kururama here? Mukanwa mangu hamunzwi kuti pane chinhu chisina kumira zvakanaka here?

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “Ndokusaka ndanga ndichitaura ndisina kufunga.”
Shoko racho rechiHebheru nderekuti ru′ach. Ona Tsanangudzo Yemashoko.
Kamuti aka kanobuda zvimvura zvinorembuka zvisinganaki.
Kana kuti “Mweya wangu waramba.”
Kana kuti “chandingarebesera upenyu hwangu (mweya wangu).”
Kana kuti “Chikwata chevafambi vekuSebhiya chinodzimirira.”
ChiHeb., “kudzikinurwa.”