Jobho 40:1-24

  • Mimwe mibvunzo inobva kuna Jehovha (1-24)

    • Jobho anobvuma kuti haana chekutaura (3-5)

    • “Ungati ini handitongi zvakarurama here?” (8)

    • Mwari anorondedzera simba reBhehemoti (15-24)

40  Jehovha akaenderera mberi achipindura Jobho achiti:   “Munhu anotsvagira vamwe mhosva angapikisana neWemasimbaose here?+ Uya anoda kutsiura Mwari ngaapindure.”+  Jobho akapindura Jehovha achiti:   “Onai! Ini handikoshi.+ Ndingakupindurai kutii? Ndabata muromo wangu.+   Ndataura kamwe chete, asi handichapindurizve;Kaviri, asi handichataurizve.”  Jehovha akabva apindura Jobho ari mudutu achiti:+   “Chigadzirira semunhu wemurume;Ndichakubvunza, iwe wondiudza.+   Ungati ini handitongi zvakarurama here?* Unganditi ndine mhosva kuti iwe unzi wakarurama here?+   Une ruoko rune simba serwaMwari wechokwadi here,+Kana kuti inzwi rako ringatinhira serake here?+ 10  Zvishongedze kukudzwa neukuru tione;Zvipfekedze kukudzwa nekubwinya. 11  Budisa hasha dzako dzese;Tarisa munhu wese anozvikudza, umuderedze. 12  Tarisa munhu wese anozvikudza, umuninipise,Utsike-tsike vakaipa ipapo pavanenge vamire. 13  Vavanze vese muguruva;Vasunge* munzvimbo yakavanda, 14  Uye kana ukadaro, kunyange neni ndingabva ndabvuma*Kuti ruoko rwako rwerudyi runogona kukuponesa. 15  Tarisa Bhehemoti,* yandakasika sekusika kwandakakuita. Inodya uswa semombe. 16  Tarisa simba riri muhudyu mayoUye simba riri panyama dzepadumbu rayo! 17  Inoomesa muswe wayo semusidhari;Marunda* ezvidya zvayo akaita zvekurukana. 18  Mapfupa ayo akaita sepombi dzemhangura;Makumbo ayo akaita sesimbi. 19  Ndiyo iri pekutanga pamabasa aMwari;Muiti wayo chete ndiye anokwanisa kuswedera pairi nebakatwa rake. 20  Nekuti makomo anoibudisira zvekudya,Ndiwo anotambira mhuka dzese dzesango. 21  Inorara pasi pemakwenzi eminzwa,Mumimvuri yetsanga dziri mumachakwi. 22  Makwenzi ane minzwa anoipa mumvuri,Uye mishambangwena yemurwizi* inoipoteredza. 23  Kana rwizi ruchiyerera nesimba, haivhunduki. Haityi, kunyange Jodhani+ ruchiyerera nesimba rwakananga mukanwa mayo. 24  Pane angaibata yakatarisa here,Kana kuboora mhino yayo nechinhu chekukochekeresa?*

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “Ungaita kuti kururama kwangu kushaye simba here?”
ChiHeb., “Sunga zviso zvavo.”
Kana kuti “ndingakurumbidza.”
Inongona kunge iri mvuu.
Kana kuti “Madzira.”
Kana kuti “yemubani.”
ChiHeb., “chekuteyesa.”