Jobho 39:1-30

 • Masikirwo akaitwa mhuka anoratidza kuti vanhu havazivi (1-30)

  • Mbudzi dzemumakomo nenondo (1-4)

  • Dhongi remusango (5-8)

  • Nzombe yemusango (9-12)

  • Mhou (13-18)

  • Bhiza (19-25)

  • Rukodzi negondo (26-30)

39  “Unoziva nguva inobereka mbudzi dzemumakomo here?+ Wakamboona nondo painenge ichibereka here?+   Unoziva kuti dzinoita mwedzi mingani dziine vana vadzo mudumbu here? Unoziva here nguva yadzinobereka?   Dzinogwadama padzinenge dzava kubereka,Uye marwadzo adzo ekusununguka anopera.   Vana vadzo vanosimba uye vanokurira musango;Vanoenda, vorega kuzodzokazve kwadziri.   Ndiani akapa dhongi remusango rusununguko,+Uye ndiani akasunungura tambo dzedhongi remusango?   Ndakaita kuti renje rive musha waroUye ndakaita kuti rigare munzvimbo ine munyu.   Rinoseka nyonganyonga yemuguta;Harinzwi ruzha rwemunhu anotyaira mhuka.   Rinofamba-famba mumakomo richitsvaga mafuro,Richitsvaga zvekudya zvakasvibirira.   Nzombe yemusango ingada kukushandira here?+ Ingapedza usiku hwese iri mudanga* mako here? 10  Ungashandisa tambo kuti nzombe yemusango irambe iri mumuforo here,Kana kuti ingakutevera kuti irime* mubani here? 11  Ungavimba nesimba guru raiinaro here,Woirega ichiita basa rako rinorema? 12  Ungavimba nayo kuti ikuunzire goho rako* here,Uye ingariunza paburiro* rako here? 13  Mapapiro emhou anobhabhama nemufaro,Asi mapapiro ayo neminhenga yayo zvingaenzaniswa nezveshuramurove here?+ 14  Nekuti inosiya mazai ayo muvhu,Uye inoita kuti agare achidziyirwa ari muguruva. 15  Inokanganwa kuti anogona kutsikwa netsoka opwanyikaKana kuti mhuka yesango inogona kuatsika-tsika. 16  Inoitira utsinye vana vayo, sekunge vasiri vayo;+Haina basa kuti ingarasikirwa nezvayakashandira. 17  Nekuti Mwari akainyima* uchenjeriUye haana kuiita kuti inzwisise. 18  Asi painosimuka yobhabhama mapapiro ayo,Inoseka bhiza nemutasvi waro. 19  Ndiwe unopa bhiza simba raro here?+ Unopfekedza mutsipa waro zenze rinopepereka here? 20  Unogona kuita kuti risvetuke semhashu here? Kurira kwaro zvine simba kunovhundutsa.+ 21  Rinotsika pasi zvine simba mubani, richisvetuka nesimba;+Rinomhanya richipinda muri kurwiwa.*+ 22  Rinoseka kutya, uye hapana charinotya.+ Haritendeuki richitiza bakatwa. 23  Homwe yemiseve inorira ichikweshera pariri,Mapfumo marefu nemapfumo madiki ekukanda achipenya. 24  Richidedera neshungu, rinomhanya richienda mberi,*Harigoni kuramba rakamira* kana hwamanda yarira. 25  Panorira hwamanda rinoti, ‘Ehee!’ Rinonzwa kunhuhwirira kwehondo riri kureUye rinonzwa kushevedzera kwevatungamiriri vehondo nekushevedzera kwevarwi.+ 26  Kunzwisisa kwako here kunoita kuti rukodzi rubhururuke,Ruchitambanudza mapapiro arwo kumaodzanyemba? 27  Kana kuti ndiwe here unoudza gondo kuti ribhururuke richienda kumusoro+Uye kuti rivakire dendere raro pakakwirira,+ 28  Rorara usiku riri pamawere,Richigara pamuzinda waro pamusoro pedombo?* 29  Rinotsvaga zvekudya riri ipapo;+Maziso aro anoona zviri kure kure. 30  Vana varo vanonwa ropa;Uye kwese kune mitumbi, rinenge ririko.”+

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “muchidyiro.”
Kana kuti “ihare.”
ChiHeb., “mbeu yako.”
ChiHeb., “akaita kuti ikanganwe.”
ChiHeb., “Rinoenda kunosangana nezvombo.”
ChiHeb., “rinomedza ivhu (pasi).”
Dzimwe shanduro dzinoti, “Haribvumi.”
ChiHeb., “pazino redombo.”