Jobho 38:1-41

  • Jehovha anopa chidzidzo chekuratidza kuti munhu mudiki zvakadini (1-41)

    • ‘Waiva kupi pakasikwa nyika?’ (4-6)

    • Vanakomana vaMwari vakashevedzera vachirumbidza (7)

    • Mibvunzo nezvezvinhu zvakasikwa (8-32)

    • “Mitemo yekudenga” (33)

38  Jehovha akabva apindura Jobho ari mudutu achiti:+   “Ndianiko uyu ari kudzikatidza zano ranguAchitaura zvaasingazivi?+   Chigadzirira semunhu wemurume;Ndichakubvunza, iwe wondiudza.   Wakanga uri kupi pandakamisa nyika?+ Ndiudze, kana uchifunga kuti unonzwisisa.   Ndiani akatara kukura kwayo, pamwe unozviziva,Kana kuti ndiani akatambanudza tambo achiiyera?   Ko zvigadziko zvayo zvakagara pai,Kana kuti ndiani akamisa dombo rayo repakona,+   Nyeredzi dzemangwanani+ padzakashevedzera nemufaro pamwe chete,Uye vanakomana vese vaMwari*+ pavakatanga kushevedzera vachirumbidza?   Uye ndiani akavharira gungwa nemasuo+Parakaputika richibuda muchibereko,   Pandakaripfekedza makore,Ndikariputira nerima gobvu, 10  Pandakariisira muganhu wangu,Ndikaisa mazariro aro nemasuo,+ 11  Ndikati, ‘Unogona kusvika apa, asi haufaniri kupapfuura;Pano ndipo pachagumira mafungu ako makuru’?+ 12  Wakamborayira mangwanani hereKana kuita kuti mambakwedza azive nzvimbo yawo,+ 13  Kuti abate migumo yenyikaUye azunze vakaipa kuti vabve pairi?+ 14  Inoshandurwa sevhu rekuumbisa riri pasi pechidhindo,*Uye zviri pairi zvinooneka senguo yakashongedzwa. 15  Asi vakaipa vanovharirwa chiedza chavo,Uye ruoko rwavo rwakasimudzwa runotyorwa. 16  Wakambodzika ukasvika panobva mvura yegungwa here,Kana kupinda mumvura yakadzika uchiiongorora?+ 17  Wakamboratidzwa magedhi erufu+ here,Kana kuti wakamboona magedhi erima gobvu*+ here? 18  Wava kunzwisisa kukura kwakaita nyika here?+ Ndiudze, kana uchiziva zvese izvi. 19  Chiedza chinogara nechekupi?+ Uye rima rinogara kupi, 20  Kuti uende nazvo kwazvinogara,Wonzwisisa nzira dzinoenda kumba kwazvo? 21  Unoziva izvi nekuti wakanga watoberekwa kare hereUye nekuti makore* ako mazhinji? 22  Wakambopinda mumatura echando,+Kana kuona matura echimvuramabwe here,+ 23  Zvandakachengetera nguva yekutambudzika,Pazuva rekurwa nerehondo?+ 24  Chiedza chinopararira chichibva* nekupi,Uye mhepo yekumabvazuva inovhuvhuta panyika ichibva nekupi?+ 25  Ndiani akavhurira mugero mvura zhinji iri mudenga kuti idzikeUye akagadzira nzira inofamba negore remvura ine mabhanan’ana,+ 26  Kuti mvura inaye kusingagari vanhu,Murenje musina vanhu,+ 27  Kuti igutse nzvimbo dzakaita magwenga,Ichiita kuti uswa humere?+ 28  Ko mvura inonaya ina baba here,+Uye ndiani akabereka madonhwe edova?+ 29  Magodo echando akabuda muchibereko chaani,Uye ndiani akabereka chando chakachena chichibva mudenga+ 30  Panofukidzwa mvura sekunge yakavharwa nedombo,Uye pamusoro pemvura yakadzika pachiita zigodo?+ 31  Ungasunga tambo dzenyeredzi dzeKima* here,Kana kusunungura tambo dzenyeredzi dzeKesiri?*+ 32  Ungatungamirira nyeredzi dzakaungana panzvimbo imwe chete* mumwaka wadzo here,Kana kutungamirira nyeredzi dzeAshi* pamwe chete nevanakomana vadzo? 33  Unoziva mitemo yekudenga here,+Kana kuti ungaita kuti simba rayo* rishande panyika here? 34  Ungashevedzera kumakoreKuti mvura inaye zvine simba yokufukidza here?+ 35  Ungatuma mheni here? Ingauya here yoti kwauri, ‘Ndauya!’? 36  Ndiani akaisa uchenjeri mumakore,*+Kana kuti ndiani akaita kuti zvinhu zviri mudenga zvinzwisise?*+ 37  Ndiani akachenjera zvekuti angaverenga makore,Kana kuti ndiani angadeura zvirongo zvemvura zvekudenga,+ 38  Guruva parinova matope royereraUye mavhinga enyika paanonamatirana? 39  Ungavhimira shumba mhuka here,Kana kupedza nzara yeshumba diki+ 40  Padzinovhumbama madzinogara,Kana kuti padzinohwandira dziri mumapako adzo? 41  Ndiani anogadzirira gunguo zvekudya,+Panochema vana varo vachida kubatsirwa naMwari,Vachingodzungaira nekuti hapana chekudya?

Mashoko Emuzasi

Dimikira rechiHebheru rinoreva ngirozi dzaMwari.
Kana kuti “pechisimbiso.”
Kana kuti “emumvuri werufu.”
ChiHeb., “mazuva.”
Dzimwe shanduro dzinoti, “Mheni inopararira ichibva.”
Ona mashoko emuzasi ekutanga ari pana Job 9:9.
Ona mashoko emuzasi ekutanga ari pana Job 9:9.
ChiHeb., “dzeMazaroti.”
Ona mashoko emuzasi ekutanga ari pana Job 9:9.
Dzimwe shanduro dzinoti, “rake.”
Dzimwe shanduro dzinoti, “mumunhu.”
Dzimwe shanduro dzinoti, “akaita kuti pfungwa dzinzwisise.”