Jobho 33:1-33

  • Erihu anotsiura Jobho nekuti anozviita akarurama (1-33)

    • Rudzikinuro rwakawanikwa (24)

    • Kudzokera pasimba reudiki (25)

33  “Asi iye zvino Jobho, inzwa mashoko angu;Teerera zvese zvandiri kutaura.   Chinzwa! Ndinofanira kushama muromo wangu;Rurimi rwangu runofanira* kutaura.   Mashoko angu anozivisa kururama kwemwoyo wangu,+Uye miromo yangu inonyatsotaura zvandinoziva.   Mweya* waMwari wakandisika,+Uye mweya wekufema weWemasimbaose wakaita kuti ndive mupenyu.+   Ndipindure kana uchikwanisa;Ronga mashoko pamberi pangu; gadzirira.   Ona! Ndakangofanana newe pamberi paMwari wechokwadi;Ndakaumbwa nevhu sezvawakaitwawo.+   Saka haufaniri kunditya,Uye hapana chiri pandiri chinofanira kukutyisa.   Asi wakataura ndichinzwa,Ndakaramba ndichingonzwa mashoko aya,   ‘Ndakachena, handina chitadzo;+Ndakachena, handina chivi.+ 10  Asi Mwari anondiwanira mhosva;Anondiona semuvengi wake.+ 11  Anoisa tsoka dzangu muzvisungo zvematanda;*Anopenengura nzira dzangu dzese.’+ 12  Asi zvauri kutaura hazvisirizvo, saka ndichakupindura: Mwari mukuru kwazvo kupfuura munhu.+ 13  Nei uchingonyunyuta nezvake?+ Inyaya yekuti haapinduri mashoko ako ese here?+ 14  Nekuti Mwari anotaura kamwe chete uye kechipiri,Asi hapana anomuteerera, 15  Kuhope, muchiratidzo cheusiku,+Vanhu pavanofa nehopeVakarara pamibhedha yavo. 16  Anobva avhura nzeve dzavo+Uye anoisa mirayiro yake mavari, 17  Kuti aite kuti munhu arege zvakaipa+Uye kuti aite kuti munhu asazvikudza.+ 18  Mwari anoponesa mweya wake kuti usapinda* mugomba,*+Upenyu hwake kuti hurege kuparadzwa nebakatwa.* 19  Munhu anotsiurwawo nemarwadzo ari pamubhedha wakeUye nekurwadza kunenge kuchiita mapfupa ake, 20  Zvekuti anotanga kusema chingwa,Uye anoramba* kunyange zvekudya zvakanaka.+ 21  Nyama yake inopera zvekusaoneka,Uye mapfupa ake aisaoneka anobuda pachena. 22  Mweya wake unoswedera* pedyo negomba;*Upenyu hwake hunoswedera pedyo nevaya vanounza rufu. 23  Kana nhume* ikauya kwaari,Mumiririri mumwe chete pachiuru,Kuti izoudza munhu zvinhu zvakarurama, 24  Mwari anobva amunzwira nyasha oti,‘Itai kuti asapinda mugomba!*+ Ndawana rudzikinuro!+ 25  Nyama yake ngaive itsva* kupfuura paaiva mudiki;+Ngaadzokere kumazuva esimba reudiki hwake.’+ 26  Achateterera Mwari,+ uyo achamufarira,Uye achaona chiso chake achipembera,Uye iye achadzorera munhu kururama kwake. 27  Munhu iyeye achazivisa* vanhu achiti,‘Ndakatadza+ uye ndakakanganisa zvinhu zvakarurama,Asi handina kuwana zvakandikodzera.* 28  Adzikinura mweya wangu kuti urege* kupinda mugomba,*+Uye upenyu hwangu huchaona chiedza.’ 29  Chokwadi Mwari anoita zvinhu zvese izviKaviri, katatu, achiitira munhu, 30  Kuti amudzore* kubva mugomba,*Kuti avhenekerwe nechiedza cheupenyu.+ 31  Teerera, Jobho! Nditeerere! Ramba wakanyarara, ndirambe ndichitaura. 32  Kana uine chauri kuda kutaura, ndipindure. Taura, nekuti ndiri kuda kubudisa pachena kuti hauna mhosva. 33  Kana usina chekutaura, unofanira kunditeerera;Ramba wakanyarara, ndikudzidzise uchenjeri.”

Mashoko Emuzasi

ChiHeb., “Rurimi rwangu nemuromo wangu zvinofanira.”
Shoko racho rechiHebheru nderekuti ru′ach. Ona Tsanangudzo Yemashoko.
Kana kuti “nechombo chinoita zvekukandwa.”
Kana kuti “muguva.”
Kana kuti “upenyu hwake kuti husapinda.”
Kana kuti “mweya wake unoramba.”
Kana kuti “Upenyu hwake hunoswedera.”
Kana kuti “neguva.”
Kana kuti “ngirozi.”
Kana kuti “muguva.”
Kana kuti “neutano.”
ChiHeb., “achaimbira.”
Dzimwe shanduro dzinoti, “Uye hazvina chazvakandibatsira.”
Kana kuti “upenyu hwangu kuti hurege.”
Kana kuti “muguva.”
Kana kuti “adzore mweya wake.”
Kana kuti “muguva.”