Jobho 30:1-31

  • Jobho anotsanangura kuchinja kwaita upenyu hwake (1-31)

    • Anonyombwa nevanhu vasina zvavanobatsira (1-15)

    • Anoona sekuti Mwari haasi kumubatsira (20, 21)

    • “Ganda rangu rasviba” (30)

30  “Iye zvino vava kundiseka,+Varume vadiki kwandiri,Vane vanababa vandaizorambaKuisa pamwe chete nembwa dzaichengetedza makwai angu.   Simba remaoko avo raindibatsirei? Simba ravo raparara.   Vasakadzwa nenhamo, nenzara;Vanon’un’una zvinhu zviri muvhu rakaomaRava matongo uye rakaparadzwa.   Vanotemha mashizha anovava mumakwenzi;Zvekudya zvavo midzi yemiti yemugwenga.   Vanodzingwa pakati pevanhu;+Vanhu vanoshevedzera kwavari sezvavanoita mbavha.   Vanogara mumakoronga,Mumakomba ari muvhu nemumatombo.   Vanochema vari mumakwenziUye vanoungana murukato.   Sevanakomana vebenzi uye vemunhu asingazivikanwi,Vakadzingwa panyika.   Asi iye zvino vava kundinyomba kunyange munziyo dzavo;+Ndava chiseko* kwavari.+ 10  Vanondisema uye vanotambira kure neni;+Havazezi kundisvipira kumeso.+ 11  Mwari anditorera zvombo zvandaishandisa* uye andininipisa,Saka havachazvidzori pamberi pangu. 12  Kurudyi rwangu vanosimuka semhomho;Vanoita kuti nditizeUye vanoisa zvinhu zvinondipiringisha munzira yangu kuti ndiparare. 13  Vanoparadza migwagwa yanguUye vanowedzera dambudziko rangu,+Pasina kana anovarambidza.* 14  Vanouya vachiita sevari kupinda nepamadziro akadhirika;Vanodirana vachipinda makaparadzwa. 15  Kutya kwandikunda;Kukudzwa kwangu kwabviswa semhepo,Uye ruponeso rwangu runonyangarika segore. 16  Iye zvino upenyu hwangu hwava kupera;+Mazuva ekutambudzika+ andibata. 17  Mapfupa angu anondirwadza achibaya-baya* usiku;+Marwadzo acho anondin’un’una asingambonyarari.+ 18  Chipfeko changu chaunyanidzwa-unyanidzwa zvine simba;*Chinondidzipa sekora yechipfeko changu. 19  Mwari andiwisira mumadhaka;Ndava guruva nemadota. 20  Ndinochema kwamuri kuti mundibatsire, asi hamundipinduri;+Ndinosimuka, asi munongonditarisa. 21  Mandipandukira zveutsinye;+Munondirova nesimba rese reruoko rwenyu. 22  Munondisimudza nemhepo, mondiendesa kure;Mondikanda-kanda mudutu. 23  Nekuti ndinoziva kuti muchandidzikisa murufu,Kuimba ichasangana vanhu vese vapenyu. 24  Asi hapana anorova munhu akatyoka+Anenge achichema achida kubatsirwa panguva yenhamo. 25  Handina here kuchema vaya vakasangana nenguva yakaoma? Handina* here kuchema varombo?+ 26  Kunyange ndaitarisira zvakanaka, kwakauya zvakaipa;Ndaitarisira chiedza, asi kwakauya rima. 27  Kumona-mona kuri kuita mukati mangu hakuna kumira;Mazuva ekutambudzika akanangana neni. 28  Ndinofamba ndakasuruvara;+ hakuna zuva. Pakati peungano, ndinosimuka ndochemera kubatsirwa. 29  Ndava hama yehunguhwe*Neshamwari yevanasikana vemhou.+ 30  Ganda rangu rasviba uye rafunuka;+Mapfupa angu ari kutsva nekupisa kwakuri kuita.* 31  Rudimbwa rwangu rwava kungoridzwa pakuchema,Uye nyere* yangu yava kushandiswa pakuchema.

Mashoko Emuzasi

ChiHeb., “chirevo.”
ChiHeb., “adhambisa uta hwangu.”
Dzimwe shanduro dzinoti, “Pasina kana anovabatsira.”
ChiHeb., “Mapfupa angu anoboorwa.”
Dzimwe shanduro dzinoti, “Kurwadziwa nenhamo kwandiunyanidza-unyanidza.”
Kana kuti “Mweya wangu hauna.”
Iyi imhuka yakada kufanana negava.
Dzimwe shanduro dzinoti, “kutsva nefivha.”
Ichi chiridzwa chinoita zvekufuridzwa.