Jobho 29:1-25

  • Jobho anoyeuka mazuva aaifara asati asangana nemiedzo (1-25)

    • Airemekedzwa pagedhi reguta (7-10)

    • Mararamiro aaiita achitonga zvakarurama (11-17)

    • Vanhu vese vaiteerera mazano ake (21-23)

29  Jobho akaenderera mberi nekutaura kwake* achiti:   “Dai ndaiva mumwedzi yakapfuura,Mumazuva andaichengetedzwa naMwari,   Paaiita kuti rambi rake rivheneke pamusoro wangu,Pandaifamba nemurima ndichivhenekerwa nechiedza chake,+   Pandakanga ndichiri kuzvinzwa,Ushamwari naMwari huchinzwika mutende rangu,+   Wemasimbaose paakanga achiineni,Ndakakomberedzwa nevana* vangu vese,   Tsoka dzangu dzichigeza muruomba,Uye matombo achindibudisira hova dzemafuta.+   Pandaienda kugedhi reguta+Ndichigara munzvimbo inoungana vanhu,+   Majaya aindiona onditsaukira,*Uye kunyange harahwa dzaindisimukira dzoramba dzimire.+   Machinda airamba akanyarara;Aibata miromo yawo. 10  Manzwi evanhu vakakurumbira aisanzwika;Rurimi rwavo rwainamatira mukanwa mavo. 11  Munhu wese aindinzwa aitaura zvakanaka nezvangu,Uye vaya vaindiona vaindipupurira. 12  Nekuti ndaibatsira varombo vaiva nezvichemo,+Pamwe nenherera nemunhu wese akanga asina mubatsiri.+ 13  Munhu anenge ava kuda kuparara aindikomborera,+Uye ndaiita kuti mwoyo wechirikadzi ufare.+ 14  Ndaipfeka kururama sezvandinoita chipfeko;Kutonga kwangu zvakarurama kwakanga kwakaita senguo* uye ngowani. 15  Ndaiva maziso ebofuUye ndaiva tsoka kune akaremara. 16  Ndaiva baba kuvarombo;+Ndaiongorora nyaya dzainge dzaunzwa kumatare nevanhu vandisingazivi.+ 17  Ndaityora shaya dzemutadzi+Uye ndaimubvutira chaakabata nemazino ake. 18  Ndaiwanzoti, ‘Ndichafira mumba mangu,*+Uye mazuva angu achawanda sejecha. 19  Midzi yangu ichasvika mumvura,Uye dova richapedza usiku hwese riri pamapazi angu. 20  Kukudzwa kwangu kunoramba kuchiitwa kutsva,Uye uta huri muruoko rwangu hucharamba huchipfura.’ 21  Vanhu vainyatsoteya nzeve,Vachimirira vakanyarara kuti nditaure zano rangu.+ 22  Ndaiti ndikataura, vaisara vasina chimwe chekuwedzera;Mashoko angu aidzika zvinyoronyoro munzeve dzavo. 23  Vaindimirira sevari kumirira kuti mvura inaye;Vaivhura miromo yavo kuti vanwe mashoko angu sevari kushamira mvura yemasutso.*+ 24  Pandaivanyemwerera, vaisazvibvuma;Kujeka kwechiso changu kwaivasimbisa.* 25  Ndaivatungamirira semukuru wavo,Uye ndaigara samambo ari pakati pevarwi vake,+Semunhu anonyaradza vanochema.+

Mashoko Emuzasi

ChiHeb., “nechirevo chake.”
Kana kuti “nevashandi.”
ChiHeb., “ohwanda.”
Kana kuti “senguo isina maoko.”
ChiHeb., “mudendere rangu.”
Masutso inguva yegore apo zvirimwa zvinenge zvava kuda kudyiwa.
Dzimwe shanduro dzinoti, “Vakanga vasingaiti kuti chiso changu chisuruvare.”