Jobho 24:1-25

  • Jobho anoenderera mberi achipindura (1-25)

    • ‘Nei Mwari asingatari nguva?’ (1)

    • Anotaura kuti Mwari anobvumira zvakaipa (12)

    • Vatadzi vanofarira rima (13-17)

24  “Neiko Wemasimbaose asina kutara nguva yekutonga?+ Nei vaya vanomuziva vasingaoni zuva rake?*   Vanhu vanochinja zviratidzo zvemiganhu;+Vanoba makwai voenda nawo kumafuro avo.   Vanotinha dhongi renherera voenda naroUye pavanokweretesa chirikadzi, vanoibatira mombe yayo.+   Vanoita kuti varombo vabude mumugwagwa;Vasina mubatsiri panyika vanofanira kuvahwanda.+   Varombo vanotsvaga zvekudya murenje semadhongi emusango;+Vanotsvagira vana vavo zvekudya mugwenga.   Vanotofanira kukohwa muminda yevamwe*Uye vanonhonga zvinenge zvasara muminda yemizambiringa yevakaipa.   Vanorara usiku hwese vakashama, vasina chekupfeka;+Havana chekufuka muchando.   Vanotota nemvura yemumakomo;Vanoti kwati kwati nematombo vachishaya pekuhwanda.   Nherera inobvutwa pazamu raamai vayo;+Uye zvipfeko zvevarombo zvinotorwa kuti zvifanobatwa vachipiwa chikwereti,+ 10  Zvoita kuti vafambe vakashama, vasina kupfeka,Uye vaine nzara, vachitakura zvisote zvezviyo. 11  Vanofondoka kuchipisa muminda ine zvidziro iri mumateru emakomo;*Vanotsika-tsika mazambiringa muchisviniro chewaini, asi vanofa nenyota.+ 12  Vaya vari kufa vari kungogomera muguta;Vaya vakuvadzwa zvekufa vari* kuchema vachida kubatsirwa,+Asi Mwari haaoni sepane chakaipa.* 13  Pane vaya vanopandukira chiedza;+Havana basa nenzira dzacho,Uye havateveri nzira dzacho. 14  Mhondi inomuka kwaedza;Inouraya asina mubatsiri nemurombo,+Kana hwava usiku inotanga kuba. 15  Ziso remhombwe rinomirira kuti zuva rivire,+Ichiti, ‘Hapana anenge achindiona!’+ Uye inozvifukidza kumeso. 16  Murima, vanopaza vachipinda* mudzimba;Kana ari masikati vanozvipfigira mukati. Chiedza havatombochizivi.+ 17  Nekuti kwavari mangwanani akafanana nerima gobvu;Chavanoziva kutyisa kwerima gobvu. 18  Asi vanokukurwa nemvura nekukurumidza.* Munda wavo uchatukwa.+ Havazodzoki kuminda yavo yemizambiringa. 19  Kupedzwa kunoitwa chando chinenge chanyunguduka kana kusinganayi uye kuchipisa,Ndiko kupedzwa kunoitwa neGuva* vaya vanenge vaita chivi!+ 20  Amai vake vachamukanganwa;* honye dzichaita mabiko paari. Haazoyeukwizve.+ Uye kusarurama kuchatyorwa semuti. 21  Anoitira zvakaipa mukadzi asingabereki,Uye anobata zvakaipa chirikadzi. 22  Mwari achashandisa simba rake kubvisa vane simba;Kunyange vangakwirira, havana chokwadi neupenyu hwavo. 23  Mwari* anovarega vachiva nechivimbo vakachengeteka,+Asi maziso ake ari pazvese zvavanoita.*+ 24  Vanokudzwa kwekanguva, vobva vaparara.+ Vanodzikiswa+ uye vanounganidzwa sezvinongoitwa munhu wese;Vanochekwa sehura* dzezviyo. 25  Saka ndiani achati ndiri kunyepaKana kuti angaramba mashoko angu?”

Mashoko Emuzasi

Kureva, zuva rake rekutonga.
Dzimwe shanduro dzinoti, “kukohwa uswa mumunda.”
Dzimwe shanduro dzinoti, “Vanosvina mafuta pakati pezvidziro zviri mumateru.”
Kana kuti “Mweya yevakuvadzwa iri.”
Dzimwe shanduro dzinoti, “Mwari haapi mumwe munhu mhosva.”
ChiHeb., “vanochera vachipinda.”
ChiHeb., “Anokurumidza kana ari pamusoro pemvura.”
Kana kuti “neSheori.” Ona Tsanangudzo Yemashoko.
ChiHeb., “Chibereko chichamukanganwa.”
ChiHeb., “Iye.”
ChiHeb., “panzira dzavo.”
Ichi ndicho chimusoro chezvirimwa zvakadai sezviyo, chinochekwa panokohwewa.