Jobho 23:1-17

  • Jobho anopindura (1-17)

    • Anoda kutaura nyaya yake pamberi paMwari (1-7)

    • Anotaura kuti ari kushaya Mwari (8, 9)

    • ‘Ndakaramba ndichitevera nzira yake ndisingatsauki’ (11)

23  Jobho akapindura achiti:  “Kunyange nanhasi ndinonyunyuta chete;+Simba rangu rapera nekugomera kwandiri kuita.   Dai ndaiziva kunowanikwa Mwari!+ Ndaienda kwaanogara.+   Ndaitaura nyaya yangu pamberi pake,Ndozadza muromo wangu nemashoko ekumupindura;   Ndaidzidza mapinduriro aanondiita,Ndobata zvaanondiudza.   Angapikisana neni achishandisa simba rake guru here? Aiwa, haangambotadza kunzwa nyaya yangu.+   Ikoko munhu akarurama anogona kutongerwa nyaya yake,Uye ndaizobva kuMutongi wangu ndasunungurwa pamhosva zvachose.   Asi ndikaenda kumabvazuva, haako;Uye ndikadzoka, handimuwani.   Paanenge achishanda ari kuruboshwe, handigoni kumutarisa;Anobva aenda kurudyi, asi handimuoni. 10  Asi anoziva nzira yandakatora.+ Pashure pekunge andiedza, ndichabuda ndaita segoridhe rakanatswa.+ 11  Tsoka dzangu dzinonyatsotevera munotsika tsoka dzake;Ndinoramba ndichitevera nzira yake ndisingatsauki.+ 12  Handibvi pamurayiro wemiromo yake. Ndakachengeta mashoko ake+ kupfuura zvandaifanira kuita. 13  Kana achida kuita chimwe chinhu, ndiani angamudzivisa?+ Kana paine chaanenge achida kuita, anochiita.+ 14  Nekuti achaita zvese zvaakandirongera,Uye ane zvakawanda zvaakandirongera zvaachada kuita. 15  Ndokusaka ndichinetseka nemhaka yake;Pandinofunga nezvake, ndinowedzera kutya. 16  Mwari aita kuti ndishaye ushingi,Uye Wemasimbaose aita kuti nditye. 17  Asi handisati ndanyararidzwa nerimaKana kunyararidzwa nerima gobvu rakafukidza chiso changu.

Mashoko Emuzasi