Jobho 19:1-29

  • Jobho anopindura (1-29)

    • Anoramba kutsiurwa neshamwari dzake dzenhema (1-6)

    • Anotaura kuti vanhu vamurasa (13-19)

    • “Mudzikinuri wangu mupenyu” (25)

19  Jobho akapindura achiti:  “Mucharamba muchishungurudza mweya wangu*+ kusvikira riini,Muchindipwanya nemashoko?+   Mandituka* kagumi aka;Hamunyari kundibata zveutsinye.+   Uye kana paine chandakakanganisa zvechokwadi,Chivi changu chichangoramba chiri changu.   Kana mukaramba muchizvikwidziridza pamusoro pangu,Muchiona sekuti zvakakodzera kuti munditsoropodze,   Ibvai maziva kuti Mwari ndiye akanditsausa,Uye akandibata mumambure ake ekuvhimisa.   Onai! Ndinoramba ndichishevedzera kuti, ‘Ndakuvadzwa!’ asi handipindurwi;+Ndinoramba ndichichemera kubatsirwa, asi hapana anonditonga zvakarurama.+   Akavhara nzira yangu nerusvingo rwematombo, uye handikwanisi kupfuura;Akaita kuti migwagwa yangu ive rima rega rega.+   Akabvisa kukudzwa kwanguUye akabvisa korona mumusoro mangu. 10  Anondipwanya kumativi ese kusvikira ndaparara;Anodzura tariro yangu semuti. 11  Anondivirukira nehasha,Uye anondiona semuvengi wake.+ 12  Mauto ake anoungana ondikomba,Uye anodzika musasa akakomberedza tende rangu. 13  Akadzingira hama dzangu kure neni,Uye vaya vanondiziva vandisiya.+ 14  Shamwari dzangu dzepedyo* hadzisisipo,Uye vaya vandainyatsoziva vandikanganwa.+ 15  Vaenzi vari mumba mangu+ nevarandasikana vangu vanondiona semumwe munhuwo zvake;Vanondiona semubvakure. 16  Ndinoshevedza mushandi wangu, asi haadavire;Ndinomukumbira nemuromo wangu kuti andinzwire tsitsi. 17  Mweya unobuda mukanwa mangu wava kusemesa mudzimai wangu,+Uye ndava kunhuhwira vana vaamai vangu chaivo. 18  Kunyange vana vadiki vanondizvidza;Pandinosimuka, vanotanga kudanidzira vachindinyomba. 19  Shamwari dzangu dzepedyo dzese dzinondisema,+Uye vaya vandaida vandipandukira.+ 20  Mapfupa angu anamatirana neganda rangu nenyama yangu,+Uye ndinopona nepaburi retsono.* 21  Ndinzwireiwo tsitsi, shamwari dzangu, ndinzwireiwo tsitsi,Nekuti ndabatwa neruoko rwaMwari.+ 22  Munorambireiko muchinditambudza sezviri kuitwa naMwari,+Muchingondirwisa musingazorori?*+ 23  Dai mashoko angu ainyorwa hawo pasi,Dai ainyorwa mubhuku! 24  Dai aiita zvekutemerwa padomboNechinyoreso chesimbi nemutobvu! 25  Nekuti ndinonyatsoziva kuti mudzikinuri wangu+ mupenyu;Achazouya, omira pamusoro penyika.* 26  Pashure pekunge ganda rangu raparadzwa saizvozvo,Ndichiine nyama yangu, ndichaona Mwari, 27  Wandichazvionera ndega,Wandichaona nemaziso angu, kwete emumwe munhu.+ Asi mukatikati mangu zviri kundikurira.* 28  Nekuti munoti, ‘Tiri kumutambudza pakudii?’+ Sezvo mudzi wedambudziko racho ndiri ini. 29  Ityai bakatwa,+Nekuti bakatwa rinoranga vakanganisa;Munofanira kuziva kuti kune mutongi.”+

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “muchindishungurudza.” Ona Tsanangudzo Yemashoko pana Mweya.
Kana kuti “Manditsoropodza.”
Kana kuti “Hama dzangu.”
ChiHeb., “neganda repamazino angu.”
ChiHeb., “Musingagutswi nenyama yangu.”
ChiHeb., “pamusoro peguruva.”
Kana kuti “itsvo dzangu dzaneta mukatikati mangu.”