Jobho 12:1-25

  • Jobho anopindura (1-25)

    • “Handina kuderera kukupfuurai” (3)

    • “Ndava chiseko” (4)

    • ‘Mwari ndiye ane uchenjeri’ (13)

    • Mwari ari pamusoro pevatongi nemadzimambo (17, 18)

12  Jobho akabva apindura achiti:   “Chokwadi imi ndimi vanhu vanoziva,*Uye uchenjeri huchafa pamwe chete nemi!   Asi iniwo ndinonzwisisa.* Handina kuderera kukupfuurai. Ndiani asingazivi zvinhu izvi?   Ndava chiseko cheshamwari dzangu,+Munhu anoshevedzera kuna Mwari kuti apindurwe.+ Munhu akarurama, asina chaanopomerwa, ndiye ava chiseko.   Vaya vakagarika vanozvidza kutambura,Vachifunga kuti ndekwevaya vane tsoka dzisina kugadzikana.*   Matende emakororo ane runyararo,+Uye vaya vanotsamwisa Mwari vakachengeteka,+Vaya vakabata mwari wavo mumaoko.   Asi bvunzai mhuka, uye dzichakurayiridzai;Neshiri dzedenga, uye dzichakuudzai.   Kana kuti fungai nezvenyika,* uye ichakurayiridzai;Uye hove dzemugungwa dzichakuzivisai nezvazvo.   Pazvinhu zvese izvi ndechipi chisingaziviKuti ruoko rwaJehovha ndirwo rwakaita izvi? 10  Muruoko rwake ndimo mune upenyu hwechinhu chese chinorarama*Uye simba reupenyu remunhu wese.*+ 11  Nzeve haiedzi mashokoSekuravira kunoita rurimi zvekudya here?+ 12  Uchenjeri hausi pakati pevakwegura here,+Uye kunzwisisa hakuuyi nekupindana kwemazuva here? 13  Iye ane uchenjeri nesimba;+Anopa mazano uye anonzwisisa.+ 14  Kana akaputsa chinhu hapana anogona kuchivakazve;+Chaanenge avhara, hapana munhu anogona kuchivhura. 15  Kana akachengeta mvura, zvinhu zvese zvinooma;+Kana akaituma, inozadza nyika.+ 16  Iye ane simba neuchenjeri;+Munhu anotsauka, nemunhu anotsausa, ndevake vese; 17  Iye anoita kuti makurukota afambe asina shangu,*Uye anoita kuti vatongi vave mapenzi.+ 18  Anosunungura zvisungo zvinoiswa nemadzimambo,+Uye anosunga bhandi muchiuno mavo. 19  Anoita kuti vapristi vafambe vasina shangu,+Uye anowisira pasi vaya vane masimba, vakanyatsodzika midzi;+ 20  Anoita kuti makurukota anovimbwa nawo atadze kutauraUye anobvisa kuchenjera kwevakwegura;* 21  Anodurura kuzvidzwa pavakuru vakuru,+Uye anoita kuti vane simba vapere simba;* 22  Anobudisa pachena zvinhu zvakadzama zviri murima,+Uye anobudisa chiedza pane rima gobvu; 23  Anoita kuti marudzi akure, kuti azoaparadza;Anoita kuti marudzi akure, kuti azoaendesa kuutapwa. 24  Anobvisa kunzwisisa kwevatungamiriri* vevanhuUye anoita kuti vadzungaire nemasango.+ 25  Vanotsvangadzira murima,+ musina chiedza;Anoita kuti vadzedzereke sevarume vakadhakwa.+

Mashoko Emuzasi

ChiHeb., “ndimi vanhu vacho.”
ChiHeb., “ndine mwoyo.”
Kana kuti “tsoka dzinotsvedza.”
Dzimwe shanduro dzinoti, “taurai nenyika.”
Kana kuti “mune mweya wemunhu wese mupenyu.”
ChiHeb., “renyama yemunhu wese.”
Kana kuti “atorerwe zvese.”
Kana kuti “kwevakuru.”
ChiHeb., “anosunungura bhandi revane simba.”
ChiHeb., “Anobvisa mwoyo yevatungamiriri.”