Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Bhuku raJobho

Zvitsauko

Zviri Mubhuku Racho

 • 1

  • Kuperera kwaJobho uye upfumi hwake (1-5)

  • Satani anotaura kuti Jobho haatyi Mwari zvechokwadi (6-12)

  • Jobho anorasikirwa neupfumi hwake nevana vake (13-19)

  • Jobho haapi Mwari mhosva (20-22)

 • 2

  • Satani anotaura zvakare kuti Jobho haatyi Mwari zvechokwadi (1-5)

  • Satani anobvumirwa kurova muviri waJobho (6-8)

  • Mudzimai waJobho: “Tuka Mwari ufe!” (9, 10)

  • Shamwari nhatu dzaJobho dzinosvika (11-13)

 • 3

  • Jobho anodemba kuti dai asina kuberekwa (1-26)

   • Anobvunza kuti nei ari kutambura (20, 21)

 • 4

  • Erifazi anotanga kutaura (1-21)

   • Anoshora kuperera kwaJobho (7, 8)

   • Anotaura mashoko aakaudzwa nemweya (12-17)

   • ‘Mwari haatendi muvashumiri vake’ (18)

 • 5

  • Erifazi anoenderera mberi achitaura (1-27)

   • ‘Mwari anobata vakachenjera mukunyengera kwavo’ (13)

   • ‘Jobho haafaniri kuramba kurangwa naMwari’ (17)

 • 6

  • Jobho anopindura (1-30)

   • Anoratidza kuti haangamboregi kuchema (2-6)

   • Vanyaradzi vake vanyengeri (15-18)

   • “Mashoko echokwadi haarwadzi!” (25)

 • 7

  • Jobho anoenderera mberi achipindura (1-21)

   • Upenyu hwakafanana nebasa rekumanikidzwa (1, 2)

   • “Nei mangoti nangananga neni?” (20)

 • 8

  • Bhiridhadhi anotanga kutaura (1-22)

   • Anopa pfungwa yekuti vanakomana vaJobho vakaita chivi (4)

   • ‘Dai wakachena, Mwari aizokudzivirira’ (6)

   • Anopa pfungwa yekuti Jobho haadi Mwari (13)

 • 9

  • Jobho anopindura (1-35)

   • Munhu anofawo zvake haagoni kutongana naMwari (2-4)

   • ‘Mwari anoita zvinhu zvisingagoni kuongororwa’ (10)

   • Munhu haagoni kupikisana naMwari (32)

 • 10

  • Jobho anoenderera mberi achipindura (1-22)

   • ‘Mwari ari kundirwisirei?’ (2)

   • Kusiyana kwakaita Mwari naJobho munhu wenyama (4-12)

   • ‘Regai ndimbozororawo’ (20)

 • 11

  • Zofari anotanga kutaura (1-20)

   • Anopomera Jobho kuti ari kutaura zvisina musoro (2, 3)

   • Anoudza Jobho kuti asiyane nezvakaipa (14)

 • 12

  • Jobho anopindura (1-25)

   • “Handina kuderera kukupfuurai” (3)

   • “Ndava chiseko” (4)

   • ‘Mwari ndiye ane uchenjeri’ (13)

   • Mwari ari pamusoro pevatongi nemadzimambo (17, 18)

 • 13

  • Jobho anoenderera mberi achipindura (1-28)

   • ‘Ndingatoda zvangu kutaura naMwari’ (3)

   • “Muri vanachiremba vasingabatsiri” (4)

   • “Ndinoziva kuti ndakarurama” (18)

   • Anobvunza kuti nei Mwari achimuona semuvengi (24)

 • 14

  • Jobho anoenderera mberi achipindura (1-22)

   • Munhu anorarama kwenguva pfupi uye achitambura (1)

   • “Kunyange muti une tariro” (7)

   • “Dai manga mandivanza henyu muGuva!” (13)

   • “Kana munhu akafa, angararamazve here?” (14)

   • Mwari achasuwa basa remaoko ake (15)

 • 15

  • Erifazi anotaura kechipiri (1-35)

   • Anopomera Jobho kuti haatyi Mwari (4)

   • Anoti Jobho anozvikudza (7-9)

   • ‘Mwari haatendi muvatsvene vake’ (15)

   • ‘Munhu anotambura anenge ari munhu akaipa’ (20-24)

 • 16

  • Jobho anopindura (1-22)

   • “Muri vanyaradzi vanotambudza!” (2)

   • Anoti Mwari ari kupfura miseve yake akamunanga (12)

 • 17

  • Jobho anoenderera mberi achipindura (1-16)

   • “Ndakakombwa nevanondinyomba” (2)

   • “Akandiita chiseko” (6)

   • “Guva richava imba yangu” (13)

 • 18

  • Bhiridhadhi anotaura kechipiri (1-21)

   • Anotaura nezvemugove wevatadzi (5-20)

   • Anopa pfungwa yekuti Jobho haazivi Mwari (21)

 • 19

  • Jobho anopindura (1-29)

   • Anoramba kutsiurwa neshamwari dzake dzenhema (1-6)

   • Anotaura kuti vanhu vamurasa (13-19)

   • “Mudzikinuri wangu mupenyu” (25)

 • 20

  • Zofari anotaura kechipiri (1-29)

   • Anonzwa seari kutukwa naJobho (2, 3)

   • Anopa pfungwa yekuti Jobho akaipa (5)

   • Anoti Jobho anofarira chivi (12, 13)

 • 21

  • Jobho anopindura (1-34)

   • ‘Nei vakaipa vachibudirira?’ (7-13)

   • Anofumura vanyaradzi vake venhema (27-34)

 • 22

  • Erifazi anotaura kechitatu (1-30)

   • “Munhu ane zvaanobatsira here kuna Mwari?” (2, 3)

   • Anopomera Jobho kuti ane makaro uye anotonga zvisina kururama (6-9)

   • ‘Dzokera kuna Mwari, wodzorerwa pawaiva’ (23)

 • 23

  • Jobho anopindura (1-17)

   • Anoda kutaura nyaya yake pamberi paMwari (1-7)

   • Anotaura kuti ari kushaya Mwari (8, 9)

   • ‘Ndakaramba ndichitevera nzira yake ndisingatsauki’ (11)

 • 24

  • Jobho anoenderera mberi achipindura (1-25)

   • ‘Nei Mwari asingatari nguva?’ (1)

   • Anotaura kuti Mwari anobvumira zvakaipa (12)

   • Vatadzi vanofarira rima (13-17)

 • 25

  • Bhiridhadhi anotaura kechitatu (1-6)

   • ‘Munhu angava sei akarurama pamberi paMwari?’ (4)

   • Anoti kuperera kwemunhu hakuna zvakunobatsira (5, 6)

 • 26

  • Jobho anopindura (1-14)

   • “Inga unogona kubatsira munhu asina simba!” (1-4)

   • ‘Mwari anorembedza nyika pasina chinhu’ (7)

   • ‘Zvinongova mupendero wenzira dzaMwari’ (14)

 • 27

  • Jobho ari kuda kuramba akaperera (1-23)

   • “Handizosiyi kuperera kwangu kuna Mwari” (5)

   • Munhu asingadi Mwari haana tariro (8)

   • ‘Nei muchitaura mashoko asingabatsiri?’ (12)

   • Vakaipa vanopedzisira vasisina chinhu (13-23)

 • 28

  • Jobho anoratidza kusiyana kwakaita pfuma yenyika neuchenjeri (1-28)

   • Zvinoitwa nevanochera migodhi (1-11)

   • Uchenjeri hunokosha kupfuura maparera (18)

   • Kutya Jehovha ndihwo uchenjeri hwechokwadi (28)

 • 29

  • Jobho anoyeuka mazuva aaifara asati asangana nemiedzo (1-25)

   • Airemekedzwa pagedhi reguta (7-10)

   • Mararamiro aaiita achitonga zvakarurama (11-17)

   • Vanhu vese vaiteerera mazano ake (21-23)

 • 30

  • Jobho anotsanangura kuchinja kwaita upenyu hwake (1-31)

   • Anonyombwa nevanhu vasina zvavanobatsira (1-15)

   • Anoona sekuti Mwari haasi kumubatsira (20, 21)

   • “Ganda rangu rasviba” (30)

 • 31

  • Jobho anozvipupurira kuti akarurama (1-40)

   • “Sungano nemaziso angu” (1)

   • Anokumbira kuti Mwari amuise pachikero (6)

   • Haasi mhombwe (9-12)

   • Haasi munhu anoda mari (24, 25)

   • Haanamati zvidhori (26-28)

 • 32

  • Wechidiki Erihu anotangawo kutaura (1-22)

   • Anotsamwira Jobho nevamwe vake (2, 3)

   • Haana kutanga kutaura nekuti aivaremekedza (6, 7)

   • Zera rega harisi iro rinoita kuti munhu achenjere (9)

   • Erihu ane shungu dzekutaura (18-20)

 • 33

  • Erihu anotsiura Jobho nekuti anozviita akarurama (1-33)

   • Rudzikinuro rwakawanikwa (24)

   • Kudzokera pasimba reudiki (25)

 • 34

  • Erihu anopupurira matongero aMwari uye nzira dzake (1-37)

   • Jobho akati Mwari akaramba kumutonga zvakarurama (5)

   • Mwari wechokwadi haamboiti zvakaipa (10)

   • Jobho anotaura zvaasingazivi (35)

 • 35

  • Erihu anotaura kuti Jobho akarasika (1-16)

   • Jobho anoti akarurama kupfuura Mwari (2)

   • Mwari akakwirira zvekuti haakanganiswi nechivi (5, 6)

   • Jobho anofanira kumirira Mwari (14)

 • 36

  • Erihu anorumbidza ukuru hwaMwari husingaenzaniswi (1-33)

   • Vanoteerera vanobudirira; vasingadi Mwari vanorambwa (11-13)

   • ‘Murayiridzi upi akafanana naMwari?’ (22)

   • Jobho anofanira kukudza Mwari (24)

   • “Mwari akakwirira kupfuura zvatingaziva” (26)

   • Mvura uye mheni zviri mumaoko aMwari (27-33)

 • 37

  • Mamiriro ekunze anoratidza ukuru hwaMwari (1-24)

   • Mwari anogona kumisa mabasa evanhu (7)

   • “Fungisisa mabasa aMwari anoshamisa” (14)

   • Vanhu havafi vakanzwisisa Mwari (23)

   • Hapana munhu anofanira kufunga kuti akangwara (24)

 • 38

  • Jehovha anopa chidzidzo chekuratidza kuti munhu mudiki zvakadini (1-41)

   • ‘Waiva kupi pakasikwa nyika?’ (4-6)

   • Vanakomana vaMwari vakashevedzera vachirumbidza (7)

   • Mibvunzo nezvezvinhu zvakasikwa (8-32)

   • “Mitemo yekudenga” (33)

 • 39

  • Masikirwo akaitwa mhuka anoratidza kuti vanhu havazivi (1-30)

   • Mbudzi dzemumakomo nenondo (1-4)

   • Dhongi remusango (5-8)

   • Nzombe yemusango (9-12)

   • Mhou (13-18)

   • Bhiza (19-25)

   • Rukodzi negondo (26-30)

 • 40

  • Mimwe mibvunzo inobva kuna Jehovha (1-24)

   • Jobho anobvuma kuti haana chekutaura (3-5)

   • “Ungati ini handitongi zvakarurama here?” (8)

   • Mwari anorondedzera simba reBhehemoti (15-24)

 • 41

  • Mwari anorondedzera kushamisa kunoita Revhiatani (1-34)

 • 42

  • Jobho anopindura Jehovha (1-6)

  • Shamwari nhatu dzinonzi dzine mhosva (7-9)

  • Jehovha anodzorera Jobho paaiva pakutanga (10-17)

   • Vanakomana nevanasikana vaJobho (13-15)