Jeremiya 9:1-26

  • Kunetseka kwaJeremiya (1-3a)

  • Jehovha anoita kuti vaJudha vazvidavirire (3b-16)

  • Kuchema Judha (17-22)

  • Kuzvirumbidza pamusoro paJehovha (23-26)

9  Kudai hangu musoro wangu waiva mvura,Maziso angu ari chisipiti chemisodzi!+ Ndaizochema siku nesikati,Ndichichema vakaurayiwa pavanhu vangu.   Kudai hangu ndaiva nenzvimbo inogarwa nevafambi murenje! Ndaizosiya vanhu vangu, ndoenda zvangu,Nekuti vese zvavo imhombwe,+Chikwata chevanyengeri.   Vanokunga rurimi rwavo seuta;Nhema ndidzo dzakazara munyika yacho, kwete kutendeka.+ “Vanobva pane zvakaipa vachienda pane zvakaipa,Uye havanditeereri,”+ ndizvo zvinotaurwa naJehovha.   “Munhu wese ngachenjerere muvakidzani wake,Uye musavimba kunyange nehama yenyu. Nekuti hama yese mutengesi,+Uye muvakidzani wese anosvibisa mazita evamwe.+   Mumwe nemumwe anobiridzira muvakidzani wake,Uye hapana anotaura chokwadi. Vakadzidzisa rurimi rwavo kureva nhema.+ Vanozvinetesa nekuita zvakaipa.   Muri kugara pakati pevanyengeri. Vakaramba kundiziva neunyengeri hwavo,” ndizvo zvinotaurwa naJehovha.   Saka zvanzi naJehovha wemauto: “Ndichavanatsa uye ndichavaedza,+Nekuti chii chimwe chandingaita nemwanasikana wevanhu vangu?   Rurimi rwavo museve unouraya; runotaura zvekunyengera. Nemuromo wake, munhu anotaura zverugare kumuvakidzani wake,Asi mumwoyo make anenge achihwandira.”   “Handingaiti kuti vazvidavirire pazvinhu izvi here?” ndizvo zvinotaurwa naJehovha. “Ndingarega* kutsiva rudzi rwakadai here?+ 10  Ndichachema makomo uye ndichaungudzaUye ndichaimba rwiyo rwekushungurudzika pamusoro pemafuro* erenje,Nekuti akapiswa zvekuti hapana munhu anopfuura namo,Uye kuchema kwezvipfuwo hakusi kunzwika. Shiri dzedenga nemhuka zvatiza; zvaenda.+ 11  Ndichaita kuti Jerusarema rive mirwi yematombo,+ nzvimbo inogara hunguhwe,*+Uye ndichaita kuti maguta eJudha ave matongo, asina anogaramo.+ 12  Ndiani akachenjera zvekuti anokwanisa kunzwisisa zvinhu izvi? Muromo waJehovha wataura naani kuti audzewo vamwe? Nei nyika yaparara? Nei yabvuraudzwa serenje,Zvekuti hapana ari kupfuura namo?” 13  Jehovha akapindura achiti: “Nekuti vakaramba mutemo* wangu wandakadzika pamberi pavo, uye nekuti havana kuutevera, vachirega kuteerera inzwi rangu. 14  Asi vakaomesa misoro vakatevera mwoyo yavo,+ uye vakatevera mifananidzo yaBhaari, sezvavakanga vadzidziswa nemadzibaba avo kuti vaite.+ 15  Saka zvanzi naJehovha wemauto, Mwari waIsraeri, ‘Ndiri kuita kuti vanhu ava vadye kamuti kanovava, uye ndichavanwisa mvura ine muchetura.+ 16  Ndichaita kuti vapararire pakati pemarudzi avasina kuziva, ivo kana madzibaba avo,+ uye ndichatuma bakatwa kuti rivatevere kusvikira ndavaparadza.’+ 17  Zvanzi naJehovha wemauto,‘Ratidzai kuti munonzwisisa. Shevedzai vakadzi vanoimba nziyo dzekushungurudzika,*+Uye daidzai vakadzi vane unyanzvi kuti vauye, 18  Kuti vakurumidze kuuya kuzotichema,Kuti maziso edu ayerere misodziUye maziso edu achururuke mvura.+ 19  Nekuti inzwi rekuchema ranzwika muZiyoni richiti:+ “Chokwadi taparadzwa! Tiri kunyara zvisingaiti! Nekuti tasiya nyika yacho, uye vapwanya misha yedu.”+ 20  Inzwai shoko raJehovha, imi vakadzi. Nzeve dzenyu ngadziteerere shoko remuromo wake. Dzidzisai vanasikana venyu rwiyo urwu rwekuchema,Uye dzidzisanai rwiyo urwu rwekushungurudzika.+ 21  Nekuti rufu rwauya nepamahwindo edu;Rwapinda mushongwe dzedu dzakavakwa zvakasimbaKuti rubvise vana mumigwagwaUye majaya mumisika.’+ 22  Iti, ‘Zvanzi naJehovha: “Zvitunha zvevanhu zvichawira pasi semupfudze mumunda,Semutsetse wezvirimwa zvichangobva kuchekwa nemukohwi,Pasina anozviunganidza.”’”+ 23  Zvanzi naJehovha: “Munhu akachenjera ngaarege kuzvirumbidza neuchenjeri hwake;+Munhu ane simba ngaarege kuzvirumbidza nesimba rake;Uye mupfumi ngaarege kuzvirumbidza neupfumi hwake.”+ 24  “Asi anozvirumbidza ngaazvirumbidze neizvi: Kuti anonzwisisa nezvangu uye ane ruzivo pamusoro pangu,+Kuti ndini Jehovha, iye anoratidza rudo rusingachinji, anotonga zvakanaka uye anoita zvakarurama panyika,+Nekuti ndinofarira zvinhu izvi,”+ ndizvo zvinotaurwa naJehovha. 25  “Inzwai! Mazuva achasvika,” ndizvo zvinotaurwa naJehovha, “andichaita kuti munhu wese akachecheudzwa asi asina kuchecheudzwa azvidavirire,+ 26  pamwe chete neIjipiti+ neJudha+ neEdhomu+ nevaAmoni+ neMoabhi+ nevanhu vese vane bvudzi repamberi penzeve rakadimburirwa vari kugara murenje;+ nekuti marudzi ese haana kuchecheudzwa, uye imba yese yaIsraeri ine mwoyo isina kuchecheudzwa.”+

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “Mweya wangu ungarega.”
Kana kuti “rwekuchema mafuro.”
Iyi imhuka yakada kufanana negava.
Kana kuti “murayiro.”
Kana kuti “dzekuchema.”