Jeremiya 7:1-34

  • Kuvimba netemberi yaJehovha vachizvinyengera (1-11)

  • Temberi ichaita sezvakaitwa Shiro (12-15)

  • Kunamata kwenhema kunoshorwa (16-34)

    • Kunamata “Mambokadzi Wedenga” (18)

    • Kubayira vana muHinomu (31)

7  Iri ndiro shoko rakauya kuna Jeremiya richibva kuna Jehovha, richiti:  “Mira pagedhi reimba yaJehovha uzivise mashoko aya ipapo ekuti, ‘Inzwai shoko raJehovha, imi mese vanhu veJudha vanopinda nepamagedhi aya muchinokotamira Jehovha.  Zvanzi naJehovha wemauto, Mwari waIsraeri: “Chinjai nzira dzenyu nemabasa enyu uye ndichakubvumirai kuti murambe muchigara munzvimbo ino.+  Musavimba nemashoko eunyengeri, moti, ‘Iyi* itemberi yaJehovha, temberi yaJehovha, temberi yaJehovha!’+  Nekuti kana mukanyatsochinja nzira dzenyu nemabasa enyu; kana mukatonga nyaya yemunhu nemuvakidzani wake zvakanaka;+  kana mukasadzvinyirira mutorwa, nherera uye chirikadzi;+ kana mukasadeura ropa risina mhosva munzvimbo ino; uye kana mukasatevera vamwe vanamwari muchizvikuvadzisa;+  ndichakubvumirai kuti murambe muchigara munzvimbo ino, munyika yandakapa madzitateguru enyu kuti irambe iri yawo.”’”*  “Asi muri kuvimba nemashoko eunyengeri;+ izvozvo hazvina zvazvichatombobatsira.  Mungaba+ nekuuraya nekuita upombwe nekupika zvenhema+ nekupa zvibayiro* kuna Bhaari+ nekutevera vamwe vanamwari vamusina kumboziva, 10  mozouya momira pamberi pangu muimba ino ine zita rangu muchiti, ‘Tichaponeswa,’ pasinei nezvinhu zvese izvi zvinosemesa zvamuri kuita here? 11  Mava kuona imba ino ine zita rangu sebako remakororo here?+ Ndazvionera ndega,” ndizvo zvinotaurwa naJehovha. 12  “‘Zvisinei, endai kunzvimbo yangu kuShiro,+ kwandakatanga kuita kuti zita rangu rigare,+ munoona zvandakaiitira nemhaka yezvakaipa zvevanhu vangu vaIsraeri.+ 13  Asi makaramba muchiita zvinhu zvese izvi,’ ndizvo zvinotaurwa naJehovha, ‘uye kunyange zvazvo ndakataura ndataurazve nemi, hamuna kuteerera.+ Ndakaramba ndichikushevedzai, asi hamuna kupindura.+ 14  Saka ndichaitira imba ine zita rangu+ yamuri kuvimba nayo,+ nenzvimbo iyi yandakakupai imi nemadzitateguru enyu, sezvandakaitira Shiro.+ 15  Ndichakurasai kwandisingakuonei, sekurasa kwandakaita hama dzenyu dzese, ivo vazukuru vese vaEfremu.’+ 16  “Asi iwe usanyengeterera vanhu ava. Usavachemera kwandiri kana kuvanyengeterera kana kuvatetererera,+ nekuti handizokuteereri.+ 17  Hausi kuona here zvavari kuita mumaguta eJudha nemumigwagwa yeJerusarema? 18  Vanakomana vari kutsvaga huni, vanababa vari kubatidza moto, uye madzimai ari kukanya mukanyiwa kuti vagadzirire Mambokadzi Wedenga*+ makeke emupiro, uye vari kudururira mipiro yezvinwiwa kune vamwe vanamwari vachindigumbura.+ 19  ‘Asi ndini wavari kurwadzisa* here?’ ndizvo zvinotaurwa naJehovha. ‘Havasi kuzvirwadzisa ivo pachavo here, vachizvinyadzisa?’+ 20  Saka zvanzi naChangamire Ishe Jehovha, ‘Inzwai! Kutsamwa kwangu nehasha dzangu zvichadururirwa panzvimbo ino,+ pavanhu nepamhuka, pamiti yemusango nepazvibereko zvevhu; hasha dzangu dzichabvira uye hadzizodzimwi.’+ 21  “Zvanzi naJehovha wemauto, Mwari waIsraeri, ‘Wedzerai zvibayiro zvinopiswa pane zvimwe zvibayiro zvenyu, mudye imi nyama yacho.+ 22  Nekuti pazuva randakabudisa madzitateguru enyu munyika yeIjipiti, handina kutaura nawo kana kuarayira nezvemipiro inopiswa nezvibayiro.+ 23  Asi ndakavapa murayiro uyu: “Teererai inzwi rangu, uye ndichava Mwari wenyu, uye muchava vanhu vangu.+ Munofanira kufamba munzira yese yandinorayira, kuti zvikufambirei zvakanaka.”’+ 24  Asi ivo havana kuteerera, kana kurereka nzeve dzavo;+ asi vakatevera zvemumusoro mavo,* vachiomesa misoro vachitevera mwoyo yavo yakaipa,+ uye vakadzokera shure, kwete kuenda mberi, 25  kubvira pazuva rakabuda madzitateguru enyu munyika yeIjipiti kusvikira nhasi.+ Saka ndakaramba ndichikutumirai vashumiri vangu vese vaprofita, ndichivatuma ndavatumazve zuva nezuva.*+ 26  Asi vakaramba kunditeerera, uye havana kurereka nzeve dzavo.+ Pane kudaro, vakaomesa misoro* yavo uye vakaita zvakaipa kupfuura madzitateguru avo! 27  “Uchavaudza mashoko aya ese,+ asi ivo havazokuteereri; uchashevedzera kwavari, asi havazokupinduri. 28  Uye uchati kwavari, ‘Urwu ndirwo rudzi rusina kuteerera inzwi raJehovha Mwari warwo, uye rwakaramba kurayirwa.* Kutendeka kwaparara uye hakutombotaurwi nezvako pakati pavo.’*+ 29  “Gera bvudzi rako risina kugerwa* urirase, uye imba rwiyo rwekushungurudzika* muzvikomo zvisina chinhu, nekuti Jehovha aramba chizvarwa ichi chakamutsamwisa chaizvo uye achachisiya. 30  ‘Nekuti vanhu veJudha vakaita zvakaipa pamberi pangu,’ ndizvo zvinotaurwa naJehovha. ‘Vakaisa zvidhori zvavo zvinosemesa muimba ine zita rangu, kuti vaisvibise.+ 31  Vakavaka nzvimbo dzakakwirira dzeTofeti, iri muBani reMwanakomana waHinomu,*+ kuti vapise vanakomana vavo nevanasikana vavo mumoto,+ zvinhu zvandakanga ndisina kuvarayira uye zvisina kutombobvira zvauya mumwoyo mangu.’*+ 32  “‘Saka inzwai! mazuva achasvika,’ ndizvo zvinotaurwa naJehovha, ‘paisingazombonzizve Tofeti kana kuti Bani reMwanakomana waHinomu,* asi Bani Rekuurayira. Vachaviga vakafa muTofeti kusvikira musisina nzvimbo.+ 33  Uye zvitunha zvevanhu ava zvichava zvekudya zveshiri dzedenga nezvemhuka dzepanyika, pasina anodzidzinga.+ 34  Ndichaita kuti mumaguta eJudha nemumigwagwa yeJerusarema musanzwika inzwi rekupembera nemufaro nenzwi remufaro mukuru, inzwi remurume ari kuroora nenzwi remwenga,+ nekuti nyika yacho ichasara yava matongo.’”+

Mashoko Emuzasi

ChiHeb., “Izvi,” kureva zvivakwa zvese zvepatemberi.
Kana kuti “kubvira nariini kusvikira nariini.”
Kana kuti “nekukwidza utsi hwezvibayiro.”
Zita rekuremekedza ramwarikadzi ainamatwa nevaIsraeri vainge vapanduka; zvichida aiva mwarikadzi wekubereka.
Kana kuti “kugumbura; kudenha.”
Kana kuti “zano ravo.”
ChiHeb., “ndichimukira zuva nezuva ndichivatuma.”
ChiHeb., “mitsipa.”
Kana kuti “kurangwa.”
ChiHeb., “kwadimburwa pamiromo yavo.”
Kana kuti “rakatsaurwa.”
Kana kuti “rwekuchema.”
Ona Tsanangudzo Yemashoko pana “Gehena.”
Kana kuti “kumbobvira zvauya mupfungwa dzangu.”
Ona Tsanangudzo Yemashoko pana “Gehena.”