Jeremiya 5:1-31

  • Vanhu vanoramba kutsiurwa naJehovha (1-13)

  • Kuparadzwa asi vasingapedzwi vese (14-19)

  • Jehovha anoita kuti vanhu vazvidavirire (20-31)

5  Tendererai mumigwagwa yeJerusarema. Tarisai kwese kwese mucherechedze. Tsvagai mumisika yaroKuti muone kana mungawana munhu anoita zvakarurama,+Anotsvaga kuva munhu akatendeka,Uye ini ndichabva ndarikanganwira.   Kunyange kana vakati: “NaJehovha mupenyu!” Vachange vachingopika zvenhema.+   Haiwa Jehovha, maziso enyu haatsvagi kutendeka here?+ Makavarova, asi hazvina zvazvakabatsira.* Makavaparadza, asi vakaramba kurangwa.+ Vakaomesa zviso zvavo kupfuura dombo,+Uye vakaramba kudzoka.+   Asi ndakazviudza kuti: “Chokwadi ava vanofanira kunge vari ivo vanhu vakaderera. Vanoita zveupenzi, nekuti havazivi nzira yaJehovha,Iwo mutongo waMwari wavo.   Ndichaenda kuvarume vanokudzwa ndotaura navo,Nekuti vanofanira kunge vakafunga nezvenzira yaJehovha,Iwo mutongo waMwari wavo.+ Asi vese vakanga vatyora joko rachoUye vadambura zvisungo.”   Ndokusaka shumba yemusango ichivarwisa,Mhumhi yemurenje ichiramba ichivaparadza,Uye mbada ichiramba yakamuka pamaguta avo. Munhu wese anobuda mumaguta iwayo anobvamburwa-bvamburwa. Nekuti kudarika kwavo kuzhinji;Mabasa avo ekusatendeka mazhinji.+   Ndingakukanganwira sei pazvinhu zvakadai? Vanakomana vako vandisiya,Uye vanopika nezvinhu zvisiri Mwari.+ Ndakavapa zvese zvavaida,Asi ivo vakaramba vachiita upombwe,Uye vakadirana vachienda kuimba yepfambi.   Vakaita semabhiza anoda gadzi zvakanyanya,Mumwe nemumwe achichemera mudzimai wemumwe munhu.+   “Handingaiti kuti vazvidavirire pazvinhu izvi here?” ndizvo zvinotaurwa naJehovha. “Ndingarega* kutsiva rudzi rwakadai here?”+ 10  “Uyai muparadze minda yaro yemizambiringa,Asi musabva maiparadza zvekuipedzeredza.+ Bvisai nhungirwa dzaro dzakatanda,Nekuti hadzisi dzaJehovha. 11  Nekuti imba yaIsraeri neimba yaJudhaDzakandinyengera zvisingaiti,” ndizvo zvinotaurwa naJehovha.+ 12  “Vakaramba Jehovha, uye vari kuramba vachitaura kuti,‘Hapana zvaachaita.*+ Hapana dambudziko richatiwira;Hapana bakatwa kana nzara zvatichaona.’+ 13  Vaprofita vakazara nemhepo,Uye shoko* harisi mavari. Regai izvi zviitike kwavari!” 14  Saka zvanzi naJehovha, Mwari wemauto: “Nekuti varume ava vari kutaura izvi,Ndiri kuita kuti mashoko angu ave moto mumuromo mako,+Uye vanhu ava ndivo huni,Uye moto wacho uchavaparadza.”+ 15  “Ndiri kukuunzirai rudzi runobva kure, haiwa imi imba yaIsraeri,”+ ndizvo zvinotaurwa naJehovha. “Irwo rudzi runogara kwenguva refu. Rudzi rwekare kare,Rudzi rune mutauro wamusingazivi,Uye runotaura zvamusinganzwisisi.+ 16  Homwe yavo yemiseve yakaita seguva rakavhurika;Vese zvavo varwi vane simba. 17  Vachadya zvamakakohwa nechingwa chenyu.+ Vachaparadza vanakomana venyu nevanasikana venyu. Vachadya makwai enyu nemombe dzenyu. Vachadya mizambiringa yenyu nemionde yenyu. Vachaparadza nebakatwa maguta enyu akakomberedzwa nemasvingo amunovimba nawo.” 18  “Asi kunyange mumazuva iwayo,” ndizvo zvinotaurwa naJehovha, “handizokuparadzii zvekukupedzai mese.+ 19  Uye pavanobvunza kuti, ‘Jehovha Mwari wedu aitirei zvinhu zvese izvi kwatiri?’ iwe uvapindure kuti, ‘Sekundisiya kwamakaita muchishumira mumwe mwari munyika yenyu, saizvozvowo muchashumira vanhu vekumwe munyika isiri yenyu.’”+ 20  Zvitaurei muimba yaJakobho,Uye zvizivisei munyika yeJudha, muchiti: 21  “Inzwai izvi imi mapenzi uye vanhu vasina pfungwa:*+ Vane maziso asi havaoni;+Vane nzeve asi havanzwi.+ 22  ‘Hamundityi here?’ ndizvo zvinotaurwa naJehovha,‘Hamufaniri here kudedera pamberi pangu? Ndini ndakaita kuti jecha rive muganhu wegungwa,Murau unogara kwenguva refu warisingagoni kupfuura. Kunyange zvazvo mafungu aro achisimuka, haangakundi;Kunyange achitinhira, haakwanisi kuupfuura.+ 23  Asi vanhu ava vane mwoyo mikukutu uye inopandukira;Vatsauka vakaenda nenzira yavo.+ 24  Asi mumwoyo mavo havatauri kuti: “Iye zvino ngatityei Jehovha Mwari wedu,Iye anopa mvura mumwaka wayo,Mvura yemunhuruka* nemvura yemasutso,*Iye anotichengetera mavhiki akasarudzwa ekukohwa.”+ 25  Kukanganisa kwenyu ndiko kwaita kuti zvinhu izvi zvisauya;Zvivi zvenyu ndizvo zvakunyimisai zvinhu zvakanaka.+ 26  Nekuti pavanhu vangu pane vanhu vakaipa. Vanoramba vachinyatsotarisa sezvinoita vabati veshiri pavanohwandira. Vanoteya chiteyeso chinouraya. Vanhu ndivo vavanobata. 27  Sedendere rakazara neshiri,Dzimba dzavo dzizerewo neunyengeri.+ Ndokusaka vava nesimba uye vapfuma. 28  Vafuta uye vava kutsvedzerera;Vanopfachukira nezvinhu zvakaipa. Havarwiri nyaya yenherera,+Vachiitira kuti vabudirire;Uye havatongi nyaya dzevarombo zvakanaka.’”+ 29  “Handingaiti kuti vazvidavirire pazvinhu izvi here?” ndizvo zvinotaurwa naJehovha. “Ndingarega* kutsiva rudzi rwakadai here? 30  Munyika maitika chinhu ichi chinokatyamadza uye chinotyisa: 31  Vaprofita vanoprofita nhema,+Uye vapristi vanoramba vachidzvinyirira vachishandisa simba ravo. Uye vanhu vangu ndizvo zvavanofarira.+ Asi muchaita sei pachauya mugumo?”

Mashoko Emuzasi

ChiHeb., “havana kupera simba.”
Kana kuti “Mweya wangu ungarega.”
Dzimwe shanduro dzinoti, “Haako.”
Kureva, shoko raMwari.
ChiHeb., “imi mapenzi asina mwoyo.”
Kana kuti “yebumharutsva.” Iyi imvura inotanga kunaya tichangobva muchirimo
Masutso inguva yegore apo zvirimwa zvinenge zvava kuda kudyiwa.
Kana kuti “Mweya wangu ungarega.”