Jeremiya 32:1-44

  • Jeremiya anotenga munda (1-15)

  • Munyengetero waJeremiya (16-25)

  • Mhinduro yaJehovha (26-44)

32  Iri ndiro shoko rakauya kuna Jeremiya richibva kuna Jehovha mugore rechi10 raMambo Zedhekiya weJudha, kureva gore rechi18 raNebhukadhinezari.*+  Panguva iyoyo mauto amambo weBhabhironi ainge akakomba Jerusarema, uye muprofita Jeremiya akanga akavharirwa muChivanze cheVarindi,+ muimba yamambo* weJudha.  Nekuti Mambo Zedhekiya weJudha akanga amuvharira,+ achiti, “Uri kuprofitirei zvakadaro? Uri kuti, ‘Zvanzi naJehovha: “Ndichaisa guta rino muruoko rwamambo weBhabhironi, uye iye acharitora,+  uye Mambo Zedhekiya weJudha haazopukunyuki pavaKadheya, nekuti chokwadi achaiswa muruoko rwamambo weBhabhironi, uye achataura naye vakatarisana, vachionana chiso nechiso.”’+  ‘Iye achaendesa Zedhekiya kuBhabhironi, uye acharamba ari ikoko kusvikira ndafunga nezvake,’ ndizvo zvinotaurwa naJehovha. ‘Kunyange zvazvo muchiramba muchirwa nevaKadheya, hamuzobudiriri.’”+  Jeremiya akati: “Shoko raJehovha rauya kwandiri, richiti,  ‘Hanameri mwanakomana waSharumu hama yababa vako, achauya kwauri, oti: “Tenga munda wangu uri kuAnatoti,+ nekuti ndiwe uri pekutanga pavanhu vane kodzero yekuudzikinura.”’”+  Hanameri mwanakomana wehama yababa vangu akauya kwandiri muChivanze cheVarindi, sezvakanga zvataurwa naJehovha, akati kwandiri: “Ndinokumbirawo kuti utenge munda wangu uri kuAnatoti, munyika yaBhenjamini, nekuti ndiwe une kodzero yekuutora uye kuudzikinura. Utenge uve wako.” Ndakabva ndaziva kuti izvi zvakanga zvichibva kuna Jehovha.  Saka ndakatenga munda wacho wekuAnatoti kuna Hanameri mwanakomana wehama yababa vangu. Ndakamuyerera mari yacho,+ mashekeri* 7 nemasirivha 10. 10  Ndakabva ndazvinyora mugwaro rechibvumirano,+ ndikarinama ndokuriisa chidhindo,* ndikashevedza zvapupu,+ ndikayera mari yacho pachikero. 11  Ndakatora gwaro rechibvumirano chekutenga, riya rakanga rakanamwa pachitevedzerwa murayiro uye mutemo, neriya rakanga rasiyiwa risina kunamwa, 12  uye ndakapa gwaro racho rechibvumirano chekutenga kuna Bharuki+ mwanakomana waNeriya+ mwanakomana waMaseya, paina Hanameri mwanakomana wehama yababa vangu, nezvapupu zvakasaina mugwaro racho rechibvumirano chekutenga, nevaJudha vese vainge vagere muChivanze cheVarindi.+ 13  Ndakabva ndarayira Bharuki ivo varipo, ndichiti: 14  “Zvanzi naJehovha wemauto, Mwari waIsraeri, ‘Tora magwaro aya, gwaro iri rechibvumirano chekutenga rakanamwa, nerimwe gwaro rechibvumirano rasiyiwa risina kunamwa, uaise mumudziyo wevhu, kuti achengetwe kwenguva refu.’ 15  Nekuti zvanzi naJehovha wemauto, Mwari waIsraeri, ‘Dzimba neminda yembesa neminda yemizambiringa zvichatengwazve munyika ino.’”+ 16  Pashure pekunge ndapa Bharuki mwanakomana waNeriya gwaro rechibvumirano chekutenga, ndakabva ndanyengetera kuna Jehovha ndichiti: 17  “Haiwa Changamire Ishe Jehovha! Makasika denga nenyika muchishandisa simba renyu guru+ uye ruoko rwenyu rwakatambanudzwa. Hapana chinhu chakanyanya kuoma kwamuri, 18  imi munoratidza rudo rusingachinji kuzviuru, asi muchitsiva kukanganisa kwemadzibaba pavanakomana* vavo vanovatevera,+ imi Mwari wechokwadi, iye mukuru uye ane simba, ane zita rekuti Jehovha wemauto. 19  Mune zvinangwa zvikuru uye munoratidza simba pamabasa enyu,+ imi mune maziso anoona nzira dzese dzevanhu,+ kuti mupe mumwe nemumwe zvinoenderana nenzira dzake uye zvinoenderana nezvaanoita.+ 20  Makaita zviratidzo nezvishamiso munyika yeIjipiti zvichiri kuzivikanwa nanhasi, zvikaita kuti zita renyu rive nemukurumbira muIsraeri uye pakati pevanhu,+ sezvazviri nhasi. 21  Uye makabudisa vanhu venyu vaIsraeri munyika yeIjipiti nezviratidzo, nezvishamiso, neruoko rune simba, neruoko rwakatambanudzwa uye nemabasa anotyisa zvikuru.+ 22  “Nekufamba kwenguva, makavapa nyika ino yamakapika kuti muchapa madzitateguru avo,+ nyika inoyerera uchi nemukaka.+ 23  Uye vakapinda vakaitora, asi havana kuteerera inzwi renyu kana kufamba mumutemo wenyu. Havana chavakaita pazvinhu zvese zvamakavarayira kuti vaite, saka makaita kuti dambudziko rese iri rivawire.+ 24  Onai! Vanhu vauya vakaunganidza mirwi yekukomba guta kuti varitore,+ uye guta racho richava mumaoko evaKadheya vari kurirwisa nemhaka yebakatwa,+ nenzara, nedenda;*+ zvese zvamakataura zvaitika, sezvamuri kuona. 25  Asi imi haiwa Changamire Ishe Jehovha, mandiudza kuti, ‘Tenga munda nemari uye shevedza zvapupu,’ kunyange zvazvo zvitori pachena kuti guta racho richaiswa muruoko rwevaKadheya.” 26  Shoko raJehovha rakabva rauya kuna Jeremiya richiti: 27  “Ndini Jehovha, Mwari wevanhu vese.* Pane chinhu chakanyanya kundiomera here? 28  Saka zvanzi naJehovha, ‘Ndiri kuisa guta rino kuvaKadheya uye muruoko rwaMambo Nebhukadhinezari* weBhabhironi, uye acharitora.+ 29  VaKadheya avo vari kurwisa guta rino vachapinda vopisa guta rino nemoto uye vachariroromesa+ pamwe chete nedzimba dzaipirwa zvibayiro nevanhu kuna Bhaari pamatenga adzo vachidururira mipiro yezvinwiwa kune vamwe vanamwari, vachindigumbura.’+ 30  “‘Nekuti vanhu veIsraeri neJudha vanga vachingoita zvakaipa pamberi pangu kubvira vachiri vadiki;+ vaIsraeri vanoramba vachingondigumbura nebasa remaoko avo,’ ndizvo zvinotaurwa naJehovha. 31  ‘Nekuti kubva pazuva ravakavaka guta rino kusvikira nhasi, ranga richingonditsamwisa uye richindigumbura,+ zvekuti rinofanira kubviswa pamberi pangu,+ 32  nemhaka yezvakaipa zvese zvakaitwa nevaIsraeri nevaJudha vachindigumbura, ivo nemadzimambo avo,+ nemachinda avo,+ vapristi vavo nevaprofita vavo,+ nevarume veJudha nevagari vemuJerusarema. 33  Vakaramba vachindipira makotsi vasinganditarisi.+ Kunyange zvazvo ndakaedza ndaedzazve kuvadzidzisa,* hapana kana mumwe chete wavo aiteerera kuti abvume kurayirwa.*+ 34  Uye vakaisa zvidhori zvavo zvinosemesa muimba ine zita rangu, vachiisvibisa.+ 35  Uyewo vakavaka nzvimbo dzakakwirira dzaBhaari muBani reMwanakomana waHinomu,*+ kuti vaite kuti vanakomana vavo nevanasikana vavo vapfuure nemumoto vachiitira Moreki,+ zvinhu zvandakanga ndisina kuvarayira+ uye zvisina kumbobvira zvauya mumwoyo mangu* kuti ndivaudze kuti vaite zvinhu zvinosemesa kudaro, vachiita kuti Judha atadze.’ 36  “Saka zvanzi naJehovha Mwari waIsraeri pamusoro peguta rino ramuri kuti richaiswa muruoko rwamambo weBhabhironi kuburikidza nebakatwa, nenzara, nedenda, 37  ‘Ndichavaunganidza kubva kunyika dzese dzandakavaparadzira kwadziri ndakatsamwa, ndakagumbuka, uye ndakashatirwa kwazvo,+ uye ndichavadzosa kunzvimbo ino ndoita kuti vagare vasina chekutya.+ 38  Vachava vanhu vangu, uye ini ndichava Mwari wavo.+ 39  Ndichavapa mwoyo mumwe chete+ nenzira imwe chete kuti vagare vachinditya, zvovafambira zvakanaka ivo nevana vavo vanovatevera.+ 40  Uye ndichaita sungano navo inogara nekusingaperi,+ zvekuti handizoregi kuvaitira zvakanaka;+ uye ndichaita kuti vanditye mumwoyo mavo kuti varege kutsauka vachibva kwandiri.+ 41  Ndichapembera nemufaro pamusoro pavo kuti ndivaitire zvakanaka,+ ndichavadyara zvakasimba munyika ino+ nemwoyo wangu wese, nemweya* wangu wese.’” 42  “Nekuti zvanzi naJehovha, ‘Sekuunza kwandaita dambudziko guru rese iri pavanhu ava, saizvozvo ndichavaunzirawo zvakanaka zvese zvandiri kuvavimbisa.+ 43  Minda ichatengwazve munyika ino,+ kunyange zvazvo muchiti: “Idongo risina munhu kana mhuka uye yaiswa mumaoko evaKadheya.”’ 44  “‘Minda ichatengwa nemari, magwaro echibvumirano chekutenga achanyorwa onamwa achiiswa chidhindo,* uye zvapupu zvichashevedzwa munyika yaBhenjamini,+ nemunzvimbo dzakapoteredza Jerusarema, nemumaguta eJudha,+ nemumaguta enzvimbo ine makomo, nemumaguta enyika yakadzikira,+ nemumaguta ari kumaodzanyemba, nekuti ndichadzosa nhapwa dzavo,’+ ndizvo zvinotaurwa naJehovha.”

Mashoko Emuzasi

ChiHeb., “raNebhukadrezari.” Ichi ndechimwewo chiperengo chacho.
Kana kuti “mumuzinda wamambo.”
Shekeri rimwe chete rainge rakaenzana nemagiramu 11,4. Ona Mashoko Ekuwedzera B14.
Kana kuti “chisimbiso.”
ChiHeb., “muchipfuva chevanakomana.”
Kana kuti “nechirwere.”
ChiHeb., “wenyama yese.”
ChiHeb., “Nebhukadrezari.” Ichi ndechimwewo chiperengo chacho.
ChiHeb., “ndaimukira mangwanani ndichivadzidzisa.”
Kana kuti “kurangwa.”
Kana kuti “mupfungwa dzangu.”
Ona Tsanangudzo Yemashoko pana “Gehena.”
Kana kuti “chisimbiso.”