Jeremiya 31:1-40

  • VaIsraeri vakasara vachagarazve munyika yavo (1-30)

    • Rakeri anochema vana vake (15)

  • Sungano itsva (31-40)

31  “Panguva iyoyo,” ndizvo zvinotaurwa naJehovha, “ndichava Mwari wemhuri dzese dzevaIsraeri, uye ivo vachava vanhu vangu.”+   Zvanzi naJehovha: “Vanhu vaya vakapona pabakatwa ndivo vakanzwirwa nyasha murenjeIsraeri paaifamba achienda kunzvimbo yake yekuzororera.”   Jehovha akazviratidza kwandiri ari kure, uye akati: “Ndakakuda nerudo rusingaperi. Ndokusaka ndakakukweva nerudo rusingachinji kuti uuye kwandiri.*+   Ndichakuvakazve uye iwe uchavakwazve.+ Haiwa iwe mhandara yeIsraeri, uchatorazve matambureni ako,Woenda uchitamba uchifara.*+   Uchadyarazve minda yemizambiringa mumakomo eSamariya;+Vadyari vachadyara vodya michero yayo.+   Nekuti zuva richasvika varindi vari mumakomo ekwaEfremu pavachashevedzera kuti: ‘Simukai tikwire kuZiyoni kuna Jehovha Mwari wedu.’”+   Nekuti zvanzi naJehovha: “Shevedzerai kuna Jakobho muchifara kwazvo. Shevedzerai nemufaro nekuti muri pamusoro pemarudzi.+ Zvizivisei; rumbidzai, moti,‘Haiwa Jehovha, ponesai vanhu venyu vakasara pavaIsraeri.’+   Ndiri kuvadzosa kubva kunyika yekuchamhembe.+ Ndichavaunganidza vachibva kumativi ari kure kwazvo enyika.+ Pakati pavo pachava nemapofu nevakaremara,+Mukadzi ane pamuviri pamwe chete neari kusununguka. Vachadzoka kuno vari ungano huru.+   Vachauya vachichema.+ Ndichavatungamirira pavanenge vachiteterera kunzwirwa nyasha. Ndichavatungamirira kuhova dzemvura,+Mugwara rakarurama ravasingazogumburwi. Nekuti ndiri Baba vaIsraeri, uye Efremu ndiye dangwe rangu.”+ 10  Inzwai shoko raJehovha imi marudzi,Uye rizivisei muzvitsuwa zviri kure muchiti:+ “Iye akaparadzira Israeri achamuunganidza. Achamuchengeta sekuchengeta kunoita mufudzi zvipfuwo zvake.+ 11  Nekuti Jehovha achadzikinura Jakobho,+Omununura* paruoko rweuya akasimba kumupfuura.+ 12  Vachauya, vopembera nemufaro vari pamusoro peZiyoni,+Vofarira kunaka kwaJehovha,*Vofarira goho newaini itsva+ nemafuta,Uye makwayana nemhuru dzemombe.+ Vachava* semunda unowana mvura yakakwana,+Uye havazomboperi simba zvakare.”+ 13  “Panguva iyoyo mhandara ichatamba ichifara,Uyewo majaya pamwe chete nevakwegura.+ Ndichachinja kuchema kwavo kuti kuve kupembera nemufaro.+ Ndichavanyaradza ndoita kuti vafare panzvimbo pekushungurudzika.+ 14  Ndichagutsa vapristi* nezvinhu zvakawanda,*Uye vanhu vangu vachagutswa nekunaka kwangu,”+ ndizvo zvinotaurwa naJehovha. 15  “Zvanzi naJehovha: ‘Pane inzwi riri kunzwika muRama,+ kushungurudzika nekuchema kunonzwisa tsitsi: Rakeri ari kuchema vanakomana* vake.+ Aramba kunyaradzwa pakuchema vanakomana vake,Nekuti havasisipo.’”+ 16  Zvanzi naJehovha: “‘Rega kuchema, uye maziso ako ngaarege kubudisa misodzi,Nekuti basa rako rine mubayiro,’ ndizvo zvinotaurwa naJehovha. ‘Vachadzoka kubva kunyika yemuvengi.’+ 17  ‘Ramangwana rako rine tariro,’+ ndizvo zvinotaurwa naJehovha. ‘Vanakomana vako vachadzoka kunharaunda yavo.’”+ 18  “Chokwadi ndakanzwa kuchema kwaEfremu achiti,‘Makandiruramisa sezvinoitwa mhuru isina kupingudzwa,Uye ndakabvuma kururamiswa. Ndidzosei uye ndichakurumidza kudzoka,Nekuti ndimi Jehovha Mwari wangu. 19  Nekuti pandakanga ndadzoka, ndakazvidemba;+Pandakaitwa kuti ndinzwisise, ndakazvirova pachidya neshungu. Ndakanyara uye ndakaninipiswa,+Nekuti ndainge ndakatakura kuzvidzwa kweudiki hwangu.’” 20  “Efremu haasi mwanakomana anokosha kwandiri uye wandinoda here?+ Nekuti kunyange ndichitaura naye kakawanda ndichimutsiura, ndichiri kungomuyeuka. Ndokusaka mwoyo wangu uchinetseka nezvake.+ Chokwadi ndichamunzwira tsitsi,” ndizvo zvinotaurwa naJehovha.+ 21  “Zviisire zviratidzo zvemumugwagwa,Uye isa zvikwangwani.+ Isa pfungwa pamugwagwa mukuru, panzira yaunofanira kuenda nayo.+ Dzoka, haiwa iwe mhandara yeIsraeri, dzoka kumaguta ako aya. 22  Uchasvika riini uine pfungwa mbiri, haiwa iwe mwanasikana asina kutendeka? Nekuti Jehovha asika chinhu chitsva panyika: Mukadzi achatoita zvekutsvaga murume.” 23  Zvanzi naJehovha wemauto, Mwari waIsraeri: “Vachataurazve mashoko aya munyika yeJudha nemumaguta ayo, pandichadzosa nhapwa dzavo: ‘Jehovha ngaakukomborere, haiwa iwe nzvimbo yekugara yakarurama,+ haiwa iwe gomo dzvene.’+ 24  Vanhu veJudha nemaguta ayo ese vachagara mairi pamwe chete, varimi nevaya vanofudza zvipfuwo.+ 25  Nekuti ndichagutsa munhu akaneta,* uye ndichagutsa munhu wese ari kupera simba.”+ 26  Ndakabva ndamuka ndikavhura maziso angu, uye ndakanga ndarara hope dzakanaka. 27  “Inzwai! Mazuva achasvika,” ndizvo zvinotaurwa naJehovha, “andichaita kuti vanhu veimba yaIsraeri neimba yaJudha vawande, uye andichaitawo kuti zvipfuwo zvavo zviwande.”+ 28  “Ndicharamba ndakavatarisa kuti ndivake, uye ndidyare, sekuramba ndakavatarisa kwandakaita kuti ndidzure uye ndiputse,+ kuti ndikoromore uye ndiparadze uye kuti ndikuvadze,”+ ndizvo zvinotaurwa naJehovha. 29  “Mumazuva iwayo havachazotizve, ‘Vanababa ndivo vakadya mazambiringa anovavira, asi mazino evanakomana ndiwo akaita ugugu.’*+ 30  Asi mumwe nemumwe achafira kukanganisa kwake. Munhu achadya mazambiringa anovavira ndiye ane mazino achaita ugugu.” 31  “Inzwai! Mazuva achasvika,” ndizvo zvinotaurwa naJehovha, “andichaita sungano itsva neimba yaIsraeri uye neimba yaJudha.+ 32  Ichange yakasiyana nesungano yandakaita nemadzitateguru avo pazuva randakabata maoko avo kuti ndivabudise munyika yeIjipiti,+ ‘sungano yangu yavakaputsa,+ kunyange zvazvo ndakanga ndiri tenzi wavo chaiye,’* ndizvo zvinotaurwa naJehovha.” 33  “Nekuti iyi ndiyo sungano yandichaita neimba yaIsraeri kana mazuva iwayo apfuura,” ndizvo zvinotaurwa naJehovha. “Ndichaisa mutemo wangu mavari,+ uye ndichaunyora mumwoyo mavo.+ Ndichava Mwari wavo, uye ivo vachava vanhu vangu.”+ 34  “Uye hapana achazodzidzisazve muvakidzani wake uye hama yake, achiti, ‘Ziva Jehovha!’+ nekuti vese vachandiziva, kubvira kumudiki wavo kusvika kumukuru,”+ ndizvo zvinotaurwa naJehovha. “Nekuti ndichavaregerera kukanganisa kwavo, uye handichazoyeukizve chivi chavo.”+ 35  Zvanzi naJehovha,Uyo anopa zuva kuti pave nechiedza masikati,Nemitemo* yemwedzi nenyeredzi kuti pave nechiedza usiku,Iye anobvongodza gungwa, oita kuti mafungu aro asagadzikana,Iye ane zita rekuti Jehovha wemauto:+ 36  “‘Kudai zvaizoitika kuti mirau iyi yakundikana,’ ndizvo zvinotaurwa naJehovha,‘Vana vaIsraeri vaizogumawo kuva rudzi pamberi pangu.’”+ 37  Zvanzi naJehovha: “‘Kudai denga riri kumusoro raigona kuyerwa uye nheyo dzenyika iri pasi dzaigona kuongororwa, iniwo ndaizoramba vana vese vaIsraeri nekuda kwezvese zvavakaita,’ ndizvo zvinotaurwa naJehovha.”+ 38  “Inzwai! Mazuva achasvika,” ndizvo zvinotaurwa naJehovha, “guta racho parichavakirwa+ Jehovha kubvira kuShongwe yaHananeri+ kusvika kuGedhi Repakona.+ 39  Uye tambo yekuyeresa+ ichati tande ichinosvika kuchikomo cheGarebhi, yobva yananga kudivi rekuGoa. 40  Uye bani rese rezvitunha neremadota,* nepane materu pese kusvika kuBani reKidroni,+ kunosvika kukona yekuGedhi reMabhiza+ nechekumabvazuva, zvichava chinhu chitsvene kuna Jehovha.+ Harizodzurwi kana kukoromorwa zvakare.”

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “Ndokusaka ndakaramba ndichikuratidza rudo rusingachinji.”
Kana kuti “Woenda uchitamba sezvinoita vaya vari kuseka.”
Kana kuti “Omudzosa achimutora.”
Kana kuti “zvinhu zvakanaka zvinobva kuna Jehovha.”
Kana kuti “Mweya yavo ichava.”
Kana kuti “mweya yevapristi.”
ChiHeb., “nemafuta.”
Kana kuti “vana.”
Kana kuti “mweya wakaneta.”
ChiHeb., “akagomara.”
Dzimwe shanduro dzinoti, “murume wavo.”
Kana kuti “Nemirau.”
Kana kuti “neremadota ane mafuta,” kureva madota anenge akazara mafuta ezvibayiro.