Jeremiya 29:1-32

  • Tsamba yaJeremiya kunhapwa dzaiva kuBhabhironi (1-23)

    • VaIsraeri vachadzoka papera makore 70 (10)

  • Shoko kuna Shemaya (24-32)

29  Aya ndiwo mashoko etsamba yakatumirwa nemuprofita Jeremiya kubva kuJerusarema ichienda kune vamwe vakuru vese vaiva pavanhu vakatapwa, kuvapristi, kuvaprofita, nekuvanhu vese, vakanga vatapwa naNebhukadhinezari kubva kuJerusarema akavaendesa kuBhabhironi,  pashure pekunge Mambo Jekoniya+ naamai vake,+ nevakuru vemumuzinda, nemachinda eJudha neeJerusarema, nemhizha nevapfuri vesimbi* vabuda muJerusarema.+  Akatumira tsamba yacho neruoko rwaErasa mwanakomana waShafani+ naGemariya mwanakomana waHirikiya, avo vakatumwa naMambo Zedhekiya+ weJudha kuBhabhironi kuna Mambo Nebhukadhinezari weBhabhironi. Yaiti:  “Jehovha wemauto, Mwari waIsraeri ati kuvanhu vese vakatapwa, vandakaita kuti vatapwe kubva kuJerusarema vachiendeswa kuBhabhironi,  ‘Vakai dzimba mogaramo. Dyarai minda mudye michero yayo.  Wanai madzimai muve nevanakomana nevanasikana; wanirai vanakomana venyu madzimai uye roodzai vanasikana venyu, kuti naivowo vave nevanakomana nevanasikana. Wandai ikoko, uye musatapudzika.  Tsvagaiwo rugare rweguta randakakuendesai, murinyengeterere kuna Jehovha, nekuti kana iro riine rugare imiwo muchava nerugare.+  Nekuti zvanzi naJehovha wemauto, Mwari waIsraeri: “Musanyengerwa nevaprofita venyu nevanhu venyu vanofembera,+ uye musateerera hope dzavari kurota.  Nekuti ‘vari kukuprofitirai nhema muzita rangu. Handina kuvatuma,’+ ndizvo zvinotaurwa naJehovha.”’” 10  “Nekuti zvanzi naJehovha, ‘Kana makore 70 apera muri kuBhabhironi, ndichafunga nezvenyu,+ uye ndichazadzisa vimbiso yangu nekukudzosai munzvimbo ino.’+ 11  “‘Nekuti ndinonyatsoziva pfungwa dzandiri kukufungirai,’ ndizvo zvinotaurwa naJehovha, ‘pfungwa dzerugare, kwete dzedambudziko,+ kuti ndikupei ramangwana rakanaka netariro.+ 12  Muchandishevedza mouya kuzonyengetera kwandiri, uye ini ndichakuteererai.’+ 13  “‘Muchanditsvaga mondiwana,+ nekuti muchanditsvaga nemwoyo yenyu yese.+ 14  Uye ndichaita kuti mundiwane,’+ ndizvo zvinotaurwa naJehovha. ‘Ndichaunganidza nhapwa dzenyu, ndokuunganidzai muchibva kumarudzi ese nekunzvimbo dzese dzandakakuparadzirai kwadziri,’+ ndizvo zvinotaurwa naJehovha. ‘Uye ndichakudzosai kunzvimbo yandakaita kuti mutapwe muchibviswa mairi.’+ 15  “Asi imi makati, ‘Jehovha akaita kuti tive nevaprofita muBhabhironi.’ 16  “Nekuti zvanzi naJehovha kuna mambo agere pachigaro chaDhavhidhi+ nekuvanhu vese vagere muguta rino, idzo hama dzenyu dzisina kuenda nemi pamakatapwa, 17  ‘Zvanzi naJehovha wemauto: “Ndiri kuvatumira bakatwa, nenzara, nedenda,*+ uye ndichaita kuti vaite semaonde akaora,* akaora zvekusadyika.”’+ 18  “‘Ndichavatevera nebakatwa,+ nenzara, uye nedenda, uye ndichavaita chinhu chinotyisa kuumambo hwese hwepanyika,+ chinhu chakatukwa uye chinhu chinokatyamadza, chinhu chinoridzisa muridzo+ uye chinoshorwa pakati pemarudzi ese andichavaparadzira kwaari,+ 19  nekuti havana kuteerera mashoko angu andakavatumira nevashumiri vangu vaprofita,’ ndizvo zvinotaurwa naJehovha, ‘ndichivatuma ndavatumazve.’*+ “‘Asi hamuna kuteerera,’+ ndizvo zvinotaurwa naJehovha. 20  “Saka inzwai shoko raJehovha, imi mese vanhu vakatapwa, vandakabvisa kuJerusarema ndikaendesa kuBhabhironi. 21  Zvanzi naJehovha wemauto, Mwari waIsraeri, pamusoro paAhabhi mwanakomana waKoraya uye pamusoro paZedhekiya mwanakomana waMaaseya, avo vari kukuprofitirai nhema muzita rangu,+ ‘Ndiri kuvaisa muruoko rwaMambo Nebhukadhinezari* weBhabhironi, uye achavauraya makatarisa. 22  Uye zvichaitika kwavari zvichava mashoko ekutuka achataurwa nevaJudha vese vakatapwa vakaendeswa kuBhabhironi. Vachati: “Jehovha ngaakuite saZedhekiya uye saAhabhi, vakagochwa mumoto namambo weBhabhironi!” 23  nekuti vakaita zvinhu zvinonyadzisa pakati peIsraeri,+ vachiita upombwe nemadzimai evavakidzani vavo uye vachitaura mashoko enhema muzita rangu, andisina kuvarayira.+ “‘“Ini ndini ndinoziva uye ndiri chapupu,”+ ndizvo zvinotaurwa naJehovha.’” 24  “Utiwo kuna Shemaya+ weNeheramu, 25  ‘Zvanzi naJehovha wemauto, Mwari waIsraeri: “Nekuti iwe wakatumira tsamba muzita rako kuvanhu vese vari muJerusarema, kuna Zefaniya+ mwanakomana waMaaseya, mupristi, nekuvapristi vese, uchiti, 26  ‘Jehovha aita kuti uve mupristi panzvimbo paJehoyadha mupristi, kuti uve mutariri weimba yaJehovha, kuti munhu wese anopenga anoita semuprofita ave mumaoko ako uye kuti uise makumbo ake muzvisungo zvematanda uye maoko ake nemutsipa muzvisungo;*+ 27  saka nei usina kutsiura Jeremiya wekuAnatoti,+ uyo ari kuzviti muprofita wenyu?+ 28  Nekuti akatotitumira shoko kuBhabhironi, achiti: “Ichange iri nguva refu! Vakai dzimba mogaramo. Dyarai minda mudye michero yayo,+—”’”’” 29  Mupristi Zefaniya+ paakaverenga tsamba iyi muprofita Jeremiya achinzwa, 30  shoko raJehovha rakauya kuna Jeremiya, richiti: 31  “Tumira shoko kuvanhu vese vakatapwa, uchiti, ‘Zvanzi naJehovha pamusoro paShemaya weNeheramu: “Nekuti Shemaya akaprofita kwamuri, kunyange zvazvo ini ndisina kumutuma, uye akaedza kuita kuti muvimbe nenhema,+ 32  saka zvanzi naJehovha, ‘Ndava kufunga nezvaShemaya weNeheramu nevazukuru vake. Hapana kana munhu wekwake ari pakati pevanhu ava achapona; uye iye haazooni zvakanaka zvandichaitira vanhu vangu,’ ndizvo zvinotaurwa naJehovha, ‘nekuti akafurira vanhu kupandukira Jehovha.’”’”

Mashoko Emuzasi

Dzimwe shanduro dzinoti, “vavaki vemasvingo.”
Kana kuti “nechirwere.”
Dzimwe shanduro dzinoti, “akatsemuka.”
ChiHeb., “ndichimukira mangwanani ndichivatuma.”
ChiHeb., “Nebhukadrezari.” Ichi ndechimwewo chiperengo chacho.
Kana kuti “musimbi dzemumutsipa.”