Jeremiya 27:1-22

  • Joko reBhabhironi (1-11)

  • Zedhekiya anoudzwa kuti azviise pasi peBhabhironi (12-22)

27  Panguva yakatanga kutonga Jehoyakimu mwanakomana waJosiya, mambo weJudha, shoko iri rakauya kuna Jeremiya richibva kuna Jehovha:  “Jehovha andiudza kuti, ‘Gadzira zvitorobho nemajoko, uzviise pamutsipa wako.  Ubve wazvitumira kuna mambo weEdhomu,+ mambo weMoabhi,+ mambo wevaAmoni,+ mambo weTire,+ uye kuna mambo weSidhoni+ neruoko rwenhume dzauya kuJerusarema kuna Mambo Zedhekiya weJudha.  Uvape murayiro uyu wekunoudza vanatenzi vavo: “‘“Zvanzi naJehovha wemauto, Mwari waIsraeri; muti kuna vanatenzi venyu,  ‘Ndini ndakasika nyika, vanhu, nemhuka zviri panyika nesimba rangu guru uye neruoko rwangu rwakatambanudzwa; uye ndakaipa chero munhu wandaida.*+  Zvino ini ndaisa nyika idzi dzese muruoko rwemushumiri wangu Mambo Nebhukadhinezari+ weBhabhironi; uye ndamupawo kunyange mhuka dzesango kuti dzive pasi pake.  Marudzi ese achava pasi pake, iye nemwanakomana wake nemuzukuru wake kusvikira nguva yenyika yake yasvika,+ marudzi mazhinji nemadzimambo makuru paachamuita muranda wawo.’+  “‘“‘Kana pakava nerudzi kana umambo hunoramba kuzviisa pasi paMambo Nebhukadhinezari weBhabhironi uye hunoramba kuisa mutsipa wahwo pasi pejoko ramambo weBhabhironi, ndicharanga rudzi irworwo nebakatwa,+ nenzara, nedenda,’* ndizvo zvinotaurwa naJehovha, ‘kusvikira ndavapedza neruoko rwake.’  “‘“‘Saka musateerera vaprofita venyu, nevanhu venyu vanofembera, varoti venyu, nevanokuitirai zvemashiripiti, nevaroyi venyu, vari kuti kwamuri: “Hamuzovi pasi pamambo weBhabhironi.” 10  Nekuti vari kukuprofitirai nhema, kuti muendeswe kure kure nenyika yenyu uye ini ndichakuparadzirai uye muchapera mese. 11  “‘“‘Asi rudzi runoisa mutsipa warwo pasi pejoko ramambo weBhabhironi, rwova pasi pake, ndichaita kuti rurambe ruri* munyika yarwo,’ ndizvo zvinotaurwa naJehovha, ‘kuti ruirime nekugara mairi.’”’” 12  Ndakataurawo saizvozvo kuna Mambo Zedhekiya+ weJudha, ndichiti: “Isai mitsipa yenyu pasi pejoko ramambo weBhabhironi mumushandire iye nevanhu vake, uye mucharamba muchirarama.+ 13  Imi nevanhu venyu munodirei kufa nebakatwa,+ nenzara,+ uye nedenda+ sezvataurwa naJehovha pamusoro perudzi rusingazozviisi pasi pamambo weBhabhironi? 14  Musateerera mashoko evaprofita vari kuti kwamuri, ‘Hamuzovi pasi pamambo weBhabhironi,’+ nekuti vari kukuprofitirai nhema.+ 15  “‘Nekuti handina kuvatuma,’ ndizvo zvinotaurwa naJehovha, ‘asi vari kuprofita nhema muzita rangu, izvo zvichaita kuti ndikuparadzirei uye muchapera mese, imi nevaprofita vari kukuprofitirai.’”+ 16  Uye ndakati kuvapristi nevanhu ava vese: “Zvanzi naJehovha, ‘Musateerera mashoko evaprofita venyu vari kukuprofitirai, vachiti: “Inzwai! Pasina nguva midziyo yeimba yaJehovha ichadzoswa kubva kuBhabhironi!”+ nekuti vari kukuprofitirai nhema.+ 17  Musavateerera. Zviisei pasi pamambo weBhabhironi uye mucharamba muchirarama.+ Munodirei kuti guta rino riitwe dongo? 18  Asi kana ivo vari vaprofita uye kana shoko raJehovha riri pavari, ndapota ngavateterere Jehovha wemauto kuti midziyo yakasara muimba yaJehovha, nemuimba yamambo* weJudha, nemuJerusarema irege kuendeswa kuBhabhironi.’ 19  “Nekuti zvanzi naJehovha wemauto pamusoro pembiru,+ neDziva,*+ nezvingoro,+ nemidziyo yakasara muguta rino, 20  isina kutorwa naMambo Nebhukadhinezari weBhabhironi paakatapa Jekoniya mwanakomana waJehoyakimu, mambo weJudha, kubva muJerusarema achimuendesa kuBhabhironi, pamwe chete nevakuru vakuru vese veJudha neJerusarema;+ 21  chokwadi zvanzi naJehovha wemauto, Mwari waIsraeri, pamusoro pemidziyo yakasara paimba yaJehovha, nemuimba yamambo* weJudha, uye muJerusarema: 22  ‘“Ichaendeswa kuBhabhironi+ uye icharamba iri ikoko kusvikira pazuva randichafunga nezvayo,” ndizvo zvinotaurwa naJehovha. “Ndichabva ndaidzosa, ndoidzorera munzvimbo ino.”’”+

Mashoko Emuzasi

ChiHeb., “kune akakodzera mumaziso angu.”
Kana kuti “nechirwere.”
ChiHeb., “ruzorore.”
Kana kuti “nemumuzinda wamambo.”
Kureva, Dziva remhangura repatemberi.
Kana kuti “nemumuzinda wamambo.”